Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิดโควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio TCAS 62 จำนวนคนเปิดอ่าน 453 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เปิดโควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio TCAS’62 จำนวนทั้งหมด 810 คน จาก 32 สาขาวิชา ซึ่งถือว่าเยอะมาก น้อง ๆ ที่กำลังตั้งตารออยู่ เตรียมตัวรอเลยจ้า

 

 

เปิดโควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 1 Portfolio TCAS’62

 
 
 
 
            ทยอยอัพเดทกันมาเรื่อย ๆ สำหรับ ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TCAS) ในรอบนี้เปิดรับ “โควตาพิเศษสำนักวิชา จำนวนทั้งหมด
810 คน จาก 32 สาขาวิชา ซึ่งถือว่าเยอะมาก น้อง ๆ ที่กำลังตั้งตารออยู่ เตรียมตัวรอเลยจ้า เปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 14 ธ.ค. 61 มาดูรายละเอียดกันเลย

 
>> จำนวนที่เปิดรับ – หลักสูตร/สาขาวิชา
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  >> รับจำนวน  30  คน
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา  >> รับจำนวน  5  คน
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  >> รับจำนวน  15  คน
4. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  >> รับจำนวน  15  คน
5. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  >> รับจำนวน  150  คน
6. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  >> รับจำนวน  10  คน
7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  >> รับจำนวน  15  คน
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  >> รับจำนวน  90  คน
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  >> รับจำนวน  65  คน
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม)  >> รับจำนวน  40  คน
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  >> รับจำนวน  50  คน
12. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)  >> รับจำนวน  10  คน
13. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) 
>> รับจำนวน  10  คน
14. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)  >> รับจำนวน  5  คน
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  >> รับจำนวน  15  คน
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  >> รับจำนวน  15  คน
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> รับจำนวน  30  คน
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม  >> รับจำนวน  15  คน
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  >> รับจำนวน  15  คน
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว  >> รับจำนวน  30  คน
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  >> รับจำนวน  20  คน
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว (เน้นหารจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว) 
>> รับจำนวน  5  คน
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  >> รับจำนวน  5  คน
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความงาม  >> รับจำนวน  5  คน
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  >> รับจำนวน  20  คน
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  >> รับจำนวน  20  คน
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  >> รับจำนวน  10  คน
28. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  >> รับจำนวน  15  คน
29. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  >> รับจำนวน  40  คน 
30. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  >> รับจำนวน  20  คน
31. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  >> รับจำนวน  15  คน
32. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  >> รับจำนวน  5  คน

 
>> คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
3. มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. มีร่างกานแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6  หรือ ปวช. หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
6. มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1) 
7. ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ให้ใช้ผลการเรียน 5 เทอม (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1)
8. ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ให้ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร – ตามแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชากำหนด 

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>       
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 
4. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 1 – 14 ธ.ค. 61 (ปิดระบบอัตโนมัติเวลา 15.00 น.)
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >> 15 ม.ค. 62
3. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ >> 30 – 31 ม.ค. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  >> 7 ก.พ. 62

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>         
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>       

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>แนะนำน้อง ม.5 - ม.6 ติวเพื่อติดพิชิต TCAS<<
The Act. OCTOBER COURSE
"คอร์สติวเข้ม เก็งข้อสอบ TCAS'62"
>> อยากสอบติด ห้ามพลาด! << 
 
 
 
    
ติวจบ ครบทุกสนามสอบ
 สำหรับ น้อง ม.5 ม.6
[ติวสุดเข้ม] 
"9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, 
วิชาเฉพะแพทย์ กสพท"
 
 
คอร์ส ม.6 (ติวเพื่อติด)
 ตะลุยข้อสอบจริงทุกสนาม ทุกรูปแบบ
 ฝึกวิเคราะห์ แก้โจทย์ยาก ให้ง่ายขึ้น
 
คอร์ส ม.5 (ติวเพื่อเกรด)
 เรียนล่วงหน้าเทอม 2 ครบทุกบท ตรงทุกเนื้อหา
 ฝึกให้คุ้นกับข้อสอบ TCAS ก่อนใคร
 
 
**ด่วนสำหรับ 100 คนแรก จ่ายเพียงคนละ 6,900 บาท (จากปกติ 9,030 บาท)
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อ เด็ก 62 โดยเฉพาะ
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/10/2561 16:31:44 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net