Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว รอบที่ 1 ปี62 จำนวนคนเปิดอ่าน 605 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว รอบที่ 1 ปี62 เป็นโควตานักเรียนชั้น ม.6 รวมจำนวน 12 คน ตามขนาดของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

 

 

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว รอบที่ 1 ปี62

 
 
 
 
            มาอีกแล้ว 1 โครงการรับจาก ม.แม่ฟ้าหลวง กับ ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562 ระบบ Portfolio รอบที่ 1  “โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว” เป็นโควตา
นักเรียนชั้น ม.6 รวมจำนวน 12 คน ตามขนาดของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน น้อง ๆ คนไหนที่สนใจ เช็คข้อมูล
เตรียมพร้อมไว้ได้เลยจ้า เปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 14 ธ.ค. 61 นี้ มีสาขาวิชาไหนที่เปิดรับ มาดูกันเลย

 
>> 23 หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(เน้นการบริหารการโรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม)
6. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว(เน้นหารจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว)
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
22. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
23. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
>> คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
3. มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. มีร่างกานแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6  หรือ ปวช.3 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
- งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 11 – 12 
- งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 3 – 4 
- แนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนือ
- การทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1) หรือ มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม
(ปวช. ชั้นปี 1 – ปวช. ชั้นปี 3 เทอมที่ 1) 
>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร – ตามแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชากำหนด 

 
>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
- พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาของผู้สมัคร 
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
>> การสมัคร
1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 
2. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 
4. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ

 
>> กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัคร >> 1 – 14 ธ.ค. 61
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  >> 15 ม.ค. 62
3. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ >> 30 – 31 ม.ค. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  >> 7 ก.พ. 62

 
>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>
>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS<<
มหกรรม ติวฟรี ติวตรง ทะลุ TCAS 63-64
"งานนี้! ติว TCAS 9 วิชาสามัญ, GAT-PAT, O-NET"
>> ม.4 - ม.5 ห้ามพลาด! <<
 
 
 

    
ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS 63-64
 สำหรับ น้อง ม.4 - ม.5
[ติวสุดเข้ม] 
 
"งานนี้ ติว TCAS
9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET"
 
 ติวสด ตะลุยข้อสอบ TCAS ทุกสนาม
 แนะแนว เตรียม TCAS 63-64
 สอนทำ PORTFOLIO ยื่นได้จริง
 Talk กับพี่ดาว - เดือน ม.ขอนแก่น
 บูธมหา'ลัยดัง ทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน
 ฟรี!! ของแจก ของแถมตลอดทั้งงาน
 
 
**ด่วน! รับจำนวนจำกัด เต็ม! ปิดรับทันที
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อน้อง 63-64 เตรียมสอบ TCAS
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 19/10/2561 10:00:41 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net