Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 แชร์ 9 มหาลัยที่ใช้คะแนน GAT/PAT, 9วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2-3 จำนวนคนเปิดอ่าน 419 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

แชร์ 9 มหา’ลัยที่ใช้คะแนน GAT/PAT, 9วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2-3 ทั้งสองคะแนนสอบนี้ มีหลายมหา’ลัย ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าศึกษา แต่จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง?

 

 

แชร์ 9 มหา’ลัยที่ใช้คะแนน GAT/PAT, 9วิชาสามัญ ใน TCAS รอบ 2-3

 
 
 
 
 
            ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการสมัครสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สทศ. เปิดระบบให้น้อง ๆ สามารถสมัคร
ได้ คือวันที่ 1 – 15 ธ.ค. 61 เหลือเวลาอีกแค่ 5 วันเท่านั้น เด็ก 62 คนไหนยังไม่สมัครรีบ ๆ เลยจ้า และสำหรับวันนี้
(11-25 ธ.ค.61) สทศ. ก็เปิดระบบสมัครสอบอีกหนึ่งสนาม นั่นก็คือ การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
ซึ่งทั้งสองคะแนนสอบนี้ มีหลายมหา’ลัย ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าศึกษา แต่จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? วันนี่พี่มีข้อมูล
มาฝากกันจ้า มาดูกันเลย

 
>> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 โควตา
1. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
2. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะครุศาสตร์ >> สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา
1. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาชีวเคมี
- คณะเศรษฐศาสตร์ >> สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>
2. โครงการเพชรนนทรี
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาชีวเคมี
- คณะมนุษยศาสตร์ 
- สาขาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) >> สาขาภาษาไทย
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>  
3. โครงการลูกพระพิรุณ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาชีวเคมี
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาพันธุศาสตร์, สาขาชีวเคมี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขานิเทศศาสตร์, สาขาภาษาไทย, สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
- คณะบริหารธุรกิจ >> สาขาการจัดการ, สาขาการจัดการการผลิต, สาขาบัญชี (ปกติ // ภาคพิเศษ)  
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- คณะสิ่งแวดล้อม
- คณะเกษตร กำแพงแสน
- คณะประมง กำแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >> สาขาภาษาอังกฤษ (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน, สาขาการจัดการ
(ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน, สาขาการตลาด (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน, สาขาการจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน, สาขาการบัญชีบริหาร (ปกติ // ภาคพิเศษ) กำแพงแสน,
สาขาภาษาตะวันออก กำแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน 
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>
 
 
>> ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 โควตา
1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะแพทยศาสตร์ >> สาขาเวชนิทัศน์, สาขารังสีเทคนิค
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน,
สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาตะวันตก
วิชาเอกภาษาจีน แผน A, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน B
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน,
สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาตะวันตก
วิชาเอกภาษาจีน แผน A, สาขาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาจีน แผน B
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โควตา
1. โควตาภาคเหนือ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขาภาษาฝรั่งเศส , สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา,
สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์, สาขาเคมี,สาขาคณิตศาสตร์, สาขาภาษาจีน (ปกติ // ภาคพิเศษ)
- คณะศึกษาศาสตร์, สาขาประถมศึกษา
- คณะวิจิตรศิลป์, สาขาศิลปะไทย, สาขาศิลปะการถ่ายภาพ, สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ,
สาขาสหศาสตร์ศิลป์, สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ), สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่,
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
(นานาชาติ)
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ >> สาขาการเมืองและการปกครอง, สาขาการระหว่างประเทศ
2. โครงการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะศึกษาศาสตร์ >> สาขาประถมศึกษา, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาสังคมศึกษา
3. โครงการรับนักเรียนพิการ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะศึกษาศาสตร์ >> สาขาภาษาไทย
4. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะศึกษาศาสตร์ >> สาขาพลศึกษา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ
5. โครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิจิตรศิลป์ >> สาขาศิลปะไทย
6. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะการถ่ายภาพ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิจิตรศิลป์ >> สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
7. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิจิตรศิลป์ >> สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
8. โครงการเรียนดี 
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิจิตรศิลป์ >> สาขาสหศาสตร์ศิลป์
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ >> สาขาการเมืองและการปกครอง, สาขาการระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.เชียงใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะมนุษยศาสตร์ >> สาขาภาษาฝรั่งเศส, สาขาญี่ปุ่น, สาขาภาษาจีน (ปกติ // ภาคพิเศษ)
- คณะศึกษาศาสตร์ >> สาขาประถมศึกษา, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาไทย, สาขาสังคมศึกษา,
สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์ , สาขาเคมี, สาขาคณิตศาสตร์ , สาขาพลศึกษา
- คณะวิจิตรศิลป์ >> สาขาศิลปะภาพพิมพ์, สาขาประติมากรรม, สาขาศิลปะไทย, สาขาศิลปะการถ่ายภาพ,
สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, สาขาสหศาสตร์ศิลป์, สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ // ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ปกติ // ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ // ภาคพิเศษ),
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ , สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ปกติ // ภาคพิเศษ), สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
(นานาชาติ)
- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ >> สาขาการเมืองและการปกครอง, สาขาการระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

 
>> ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาสถิติ, สาขาเคมี,
สาขาจุลชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 โควตา
1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4)
- สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4)
- สาขาจีนศึกษา
- สาขาการสอนภาษาจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือก PAT 7.4)
- สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือก PAT 7.4)
- สาขาจีนศึกษา
- สาขาการสอนภาษาจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 และ 3 
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพลศึกษา
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- คณะเศรษฐศาสตร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.ศิลปากร รอบที่ 2 โควตา
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะอักษรศาสตร์ >> สาขาภาษาฝรั่งเศส
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์,
สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ,สาขาธุรกิจวิศวกรรม
- คณะดุริยางคศาสตร์ >> สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
>> ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะโบราณคดี >> สาขาโบราณคดี, สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ, สาขามานุษยวิทยา, สาขาภาษาไทย,
สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- คณะวิทยาศาสตร์ >> สาขาฟิสิกส์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์,
สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>> 

 
>> ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้...
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ >> สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, สาขาการเงิน, สาขาการตลาด,
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สาขาบัญชีบัณฑิต,
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล,
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ , สาขาสัตวศาสตร์, สาขาวาริชศาสตร์, สาขาพืชศาสตร์, สาขาพัฒนาการเกษตร
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปะศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะการแพทย์แผนไทย
- คณะเทคนิคการแพทย์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน 
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี >> สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
- อิสลามศึกษา (นานาชาติ) 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี
- คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี
- คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
- คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
- คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต
- คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต
- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขาระบบสารสนเทศ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี >> สาขาพัฒนาธุรกิจ, สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ, สาขาการจัดการรัฐกิจ, สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, สาขาบัญชีบัณฑิต
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

 
         และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดแต่ละมหา’ลัย ที่ใช้คะแนนสอบ GAT / PAT และ 9 วิชาสามัญ ในการพิจารณาเข้าศึกษา น้อง ๆ คนไหนสนใจหรือใฝ่ฝันอยากเข้าสถาบันไหน เช็ครายละเอียดกันได้เลยจ้า อย่าช้า เหลือเวลาอีกไม่นานสำหรับการเตรียมตัวสอบแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

 
ขอบคุณข้อมูลจาก
- เว็บไซต์แต่ละมหาวิทยาลัย
- ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 
 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
>>ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS<<
มหกรรม ติวฟรี ติวตรง ทะลุ TCAS 63-64
"งานนี้! ติว TCAS 9 วิชาสามัญ, GAT-PAT, O-NET"
>> ม.4 - ม.5 ห้ามพลาด! <<
 
 
 

    
ติวเตรียมพร้อมสอบ TCAS 63-64
 สำหรับ น้อง ม.4 - ม.5
[ติวสุดเข้ม] 
 
"งานนี้ ติว TCAS
9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET"
 
 ติวสด ตะลุยข้อสอบ TCAS ทุกสนาม
 แนะแนว เตรียม TCAS 63-64
 สอนทำ PORTFOLIO ยื่นได้จริง
 Talk กับพี่ดาว - เดือน ม.ขอนแก่น
 บูธมหา'ลัยดัง ทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน
 ฟรี!! ของแจก ของแถมตลอดทั้งงาน
 
 
**ด่วน! รับจำนวนจำกัด เต็ม! ปิดรับทันที
 
 
>>The Act. จัดให้<<
ค่ายนี้เพื่อน้อง 63-64 เตรียมสอบ TCAS
 
 
พบกัน เร็วๆ นี้
@สถาบัน The Act. ขอนแก่น  
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 043 - 257 - 176 หรือ 088 - 564 - 2554  /Line id : @theactkk (อย่าลืมใส่@เด่อ)
 

           นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันนะจ๊ะ"

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/12/2561 17:40:22 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net