ครูมิค กนกพล ชัยวรวิทย์กุล
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ สถาบันกวดวิชาชื่อดัง ย่านสยามสแควร์ กรุงเทพฯ
  อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ
  ติวเตอร์ประจำวิชาฟิสิกส์ สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เฉลยข้อสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชา ชีววิทยา ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน
      พิมพ์โดย สถาบัน The Act.
 ด้วยประสบการณ์ติว Ent. ฟิสิกส์มาหลายปีเป็นประกัน ฟิสิกส์ก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับน้อง
ครูแมค ณัฐพล แซ่โง้ว
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ติวเตอร์วิชา ฟิสิกส์ ประจำสถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ O-NET โครงการ ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย
  ติวเตอร์ ฟิสิกส์ ค่ายวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เฉลยละเอียดข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 51-56
ครูหน่อง เจริญพร โชคบริบาล
  กำลังศึกษา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ติวเตอร์วิชาเคมี และคณิตศาสตร์ สถาบันชื่อดังย่านสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร
  วิทยากรด้านวิชาการประจำกลุ่มวิชาการ "โลกทัศน์"
  อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ PAT1 และ PAT2 รับเชิญไปติวโรงเรียนชื่อดัง
      ทั่วประเทศ
  อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ "โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 1 อำเภอ 1 ทุน"
      และ"แพทย์ ODOD" ทั่วประเทศ
  อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียน สตรีวิทยา กทม.
  ติวเตอร์วิชา เคมี สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูตั้ว ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ติวเก็งข้อสอบแพทย์โครงการสานฝัน น้องฉันอยากเรียนหมอ และโครงการหยาดเพชร
      ติดแพทย์ 100% ของ สถาบัน The Act.
  ผู้เขียนหนังสือติวน้องเตรียมสอบ โควตา มข.ชีววิทยา
  ผู้เขียนหนังสือ เฉลยข้อสอบ Pre-Quota KKU 57 วิชา ชีววิทยา
ครูน้อย นันทวัน มั่นจิตร
  ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาจารย์รับเชิญพิเศษ โรงเรียนชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพฯ เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล,
      โรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ, โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา ฯลฯ
  ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ สถาบันชื่อดังย่านสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร
  เจ้าของสถาบันกวดวิชา Intel Advance (ITA) จ.ปทุมธานี
  ประสบการณ์ติว Ent. กว่า 15 ปี เป็นประกัน แบบถ่ายทอด "เคล็ดวิชานางฟ้า"
      (เทคนิคการทำโจทย์แบบกระพริบตาตอบ)
  ติวเตอร์วิชา คณิตศาสตร์ สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เฉลยข้อสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิต (สายวิทย์และศิลป์)
      ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน พิมพ์โดย สถาบัน The Act.
ครูสิทธิ์ สิทธิชัย ทองวร
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ภาควิชามัธยมศึกษา เอกภาษาไทย
  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ติวเตอร์ประจำวิชาภาษาไทย สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัย
      ขอนแก่น
  เฉลยข้อสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชา ภาษาไทย ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน
      พิมพ์โดย สถาบัน The Act.
  ประสบการณ์ติวภาษาไทย ด้วยเทคนิคและหลักการจำอย่างง่ายๆมาหลายปี
ครูทราย นิพัชชา เทียมหงษ์
 ปริญญาโท (M.A) สาขา Communicatin Studies เอก สื่อสารการตลาด ภาษาอังกฤษ
      California State University at San Bernardino, United States
 นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร
  อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
      ศิลปากร
  ติวเตอร์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัย
      ขอนแก่น
  เฉลยข้อสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิช ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา
      2550-ปัจจุบัน พิมพ์โดย สถาบัน The Act.
ครูแม็คกี้ อนุชา แข่งขัน
 Bachelor of Education Program in Foreign Language Teaching (English), NU,
     Thailand
 Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), BRIDGE,
     United States of America
 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL),
     INTESOL, United Kingdom
 วิทยากรสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
 วิทยากรสอนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพในองค์กรต่าง ๆ
 ติวเตอร์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน The Act.
ครูเบียร์ กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษาศาสตร์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง สาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคม
      ศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย (จนถึงปัจจุบัน)
      - ประจำโครงการบัณฑิตน้อยช้างเผือก ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
      - โครงการสอนตามโรงเรียนและต่างจังหวัด ของสถาบัน The Tutor
      - โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดับ ม.6
  อาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา โรงเรียนกวดวิชา
      ชื่อดัง กรุงเทพฯ (จนถึงปัจจุบัน)
 อาจารย์รับเชิญสอนวิชาสังคมศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท ณ สาธารณสุข
      จังหวัดปราจีนบุรี
 อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      ฝ่ายมัธยมศึกษา
 ติวเตอร์ วิชาสังคมศึกษา สถาบัน The Act. สำหรับสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อาจารย์ผู้ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด วิชา สังคมศึกษา โครงการอัจฉริยะ
      อีสาน ปีการศึกษา 2551 สถาบัน The Act.
 เฉลยข้อสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชา สังคมศึกษา ปีการศึกษา
      2550-ปัจจุบัน พิมพ์โดย สถาบัน The Act.