The Act.

สินค้า

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 60 (ฉบับรวม 6 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 220 บาท

ลดเหลือ 110 บาท

- ประหยัด 110 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 59 (ครบ 9 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 310 บาท

ลดเหลือ 155 บาท

- ประหยัด 155 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(ศิลป์) ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 145 บาท

- ประหยัด 145 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 145 บาท

- ประหยัด 145 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาฟิสิกส์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาชีววิทยา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 360 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 180 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาเคมี ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาสังคมศึกษา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาไทย ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -