รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

901 อินทิรา เพิ่มทอง รัตนบุรี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
902 ณัฐณิชา ติลบาล รัตนบุรี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
903 อรอุมา ศรีทานนท์ บ้านกรวดวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
904 จันทรา เชื้อดวงผุย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
905 มุกดา บาลโสง บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
906 กิตติภรณ์ สิทธิศร สุรวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
907 กัลย์สุดา น้อยบัวทิพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
908 เสาวลักษณ์ บุญเสริม สุรวิทยาคาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
909 สุปรียา จัตุกูล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
910 ธนานันท์ ตะคอนรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
911 จิรัศย์ พิพัฒน์ภานุกูล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
912 จันทิรา เสงี่ยมศักดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
913 เตชินี เม็ดฝ้าย นางรอง 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
914 จิรกิตติ์ บุญประกอบ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
915 กชกร เอกา สุรวิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
916 กนกอร สุยะหน้อย ประสาทวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
917 นิศากร สุขใหญ่ สุรวิทยาคาร 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
918 มัทวัน กุลโชติ หนองกี่พิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
919 สุภาชาติ คิดดี สิรินธร 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
920 เติมศักดิ์ มีสติ สุรวิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
921 สิรินะดา พิมศร สิรินธร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
922 ญาตาวี สุขช่วย สุรวิทยาคาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
923 คณิตา หอมกลิ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
924 บุรณี มีสัตย์ นารายณ์คำผงวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
925 ปิยราช ปักตังลำภู สุรพินท์พิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
926 กมลรัตน์ อิฐรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
927 ชญารัตน์ ไทยรัตนานนท์ สตรีสิริเกศ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
928 ฐิติรัชต์ รชตเจริญทรัพย์ สิรินธร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
929 เอกชัย นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
930 วีระยุทธ กันทะมา สุรวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
931 ณัฐธิดา เจริญศิริ มารีย์วิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
932 สืบสาน เจริญมายุ ประโคนชัยพิทยาคม 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
933 นลินี บัวสาย สิรินธร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
934 ภัทรารวีย์ เมษะกูลเศรษฐ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
935 พิมพ์สุดา คนใหญ่ กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
936 จิราพร อุ่นคำ สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
937 หรรษลักษณ์ ทองเชื้อ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
938 กมลวรรณ แต้สกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
939 ศิริลักษณ์ ผลบุญ สตรีสิริเกศ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
940 วริศรา จันเทวา สตรีสิริเกศ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
941 วิภาพร โสพัฒน์ สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
942 ศิรประภา ร่วมพรม นารีนุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
943 ตวงพร สีลวานิช ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
944 กฤษชัย คำผง กันทรลักษ์วิทยา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
945 จิราภรณ์ พรมบรรพ์ เดชอุดม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
946 จันทร์เพ็ญ นิลคำแผลง เดชอุดม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
947 กัญญาพัชร นามจำปา เดชอุดม 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
948 บุญณดา ศรีจันทร์ เดชอุดม 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
949 มณีรัตน์ ไชยวงค์ เดชอุดม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
950 สุจิวรรณ ธิพรมมา เดชอุดม 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
951 วาทินี ศรีสุรักษ์ สตรีสิริเกศ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
952 จุฑามาศ โสพัฒน์ สตรีสิริเกศ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
953 วัชรินทร์ ชัยทอง วัดหลวงวิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
954 จิราวัลย์ ยืนยาว สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
955 อำไพพร ทิพศร ส้มป่อยพิทยาคม 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
956 กชพร เชิงชวโน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
957 อรธิดา พิทักษา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
958 กษิดิศ ชมบุตรศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
959 ปติมา ภูมิสถาน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
960 วิลาวรรณ ขันสาคร การบัญชี ม.อุบลราชธานี
961 ชรินทร เกิดดี สตรีสิริเกศ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
962 ภาณุพงศ์ รัตนะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
963 วารี ศรีบุญเรือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
964 ปวรปรัชญ์ บุตรศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
965 ธัญลักษณ์ มงคลโคตร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
966 กิตติศักดิ์ ไชยแสง สตรีสิริเกศ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
967 กุลวรรธน์ พุมมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
968 เบญจพร อ้วนแก้ว นาจะหลวย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
969 วิรงรอง ปลูกพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
970 ณัฐกานต์ สุขสำราญ พิบูลมังสาหาร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
971 รจนา สมปาน ทุ่งศรีอุดม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
972 มัทนา วงษา เบ็ญจะมะมหาราช 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
973 กฤตยาณี อรัญกูล นารีนุกูล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
974 ภัทรวดี ศรมณี เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
975 ขวัญฤทัย สำลีวงค์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
976 เจนจิรา สมบูรณ์ นารีนุกูล 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
977 ชนกนันท์ ทองคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
978 นิตยาพร จันทร์ผอง เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
979 ปริยชาติ คุณสว่าง นารีนุกูล 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี
980 สุวิภา แย้มยิ้ม พิบูลมังสาหาร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
981 ธิดารัตน์ แก้วหารอด พิบูลมังสาหาร - ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
982 ชฎาพร สีดา พิบูลมังสาหาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
983 ณัฐชยา สกุลพอง เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
984 พรรณปพร วอทอง อำนาจเจริญ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
985 พรรณศิริ ศิริเกษ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
986 ศิริลักษณ์ รัตนภูมิ นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
987 ปรีชญา แคนศิลา เลิงนกทา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
988 ณัฐพล รางเงิน ศรีเมืองวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
989 ยุวดี จักษุดำ นางรอง 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
990 ศิริรัตน์ ชินตะวัน นาจะหลวย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
991 สุมินตรา นนท์พละ นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
992 สุธาทิพย์ ทองพูล กัลยาณวัตร 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
993 ศิวาภรณ์ พิเดช นาจะหลวย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
994 อารีรัตน์ กระจายศรี นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
995 ทิวพันธ์ คืนดี เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
996 ธนวรรณ เดชปาน ประจักษ์ศิลปาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
997 ชรันดา อุ่นจิตต์ นารีนุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
998 นฤพันธ์ วังทะพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
999 อรนิด ยืนสุข นารีนุกูล 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1000 นุจรี ศิริคุณ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 10 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55