รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1001 อำภา พัดทาป นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
1002 เบ็ญจพร อินทนา เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
1003 ภรรณภา แก้วพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1004 ธนวันต์ สนสนอง เบ็ญจะมะมหาราช 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
1005 พงศกรณ์ วงศ์บุรัชการ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
1006 กิตติกร กิจไพบูลย์ชัย กันทรลักษ์วิทยา 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1007 พรประภา สุนทรา ยโสธรพิทยาคม 6 ประวัติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1008 ภัทรศักดิ์ นามศรี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1009 ชนรดี เครือสีดา นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
1010 สตรีรัตน์ ไทยพิริยะกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1011 ชนิสรา ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1012 นาตยา บานแย้ม มารีย์วิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1013 ชนนิกานต์ ทองละมุล สตรีสิริเกศ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
1014 ชลธิชา เลิศพงษ์ตระกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1015 ชุลีพร ชาญณรงค์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1016 สุภาพร โสมาบุตร ยโสธรพิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1017 กนกวรรณ รัตนแมต ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
1018 จีรนันท์ ศรีลาดเลา เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: ประมง ม.อุบลราชธานี
1019 ยุพเรศ วงศ์เกย ยโสธรพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
1020 อารียา นิจพาณิชย์ ยโสธรพิทยาคม 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
1021 เวทิศา สุดบอนิจ ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1022 บัวอุบล ทาสมบูรณ์ เดชอุดม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1023 พวงเพชร วิริยะสืบพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
1024 วรสรณ์ แก้วเจริญ นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1025 ชลธิชา สอนเจริญผล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
1026 กรรณิกา ไชยกาล นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
1027 ภูมิพันธุ์ จันทร์สว่าง เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1028 นพพล นครพันธ์ เสนางคนิคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
1029 มาลีวรรณ วงษ์บุญนาค ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1030 ณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
1031 ภูวพงศ์ พาชื่น เบ็ญจะมะมหาราช 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
1032 ลักษมณ แสงรุ่ง เบ็ญจะมะมหาราช 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
1033 อริยะ ละครวงษ์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1034 สิรินยา บุญฑล เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
1035 วราภรณ์ กำพุฒ เบ็ญจะมะมหาราช 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1036 พีรพัฒน์ ทรัพย์ศิริ กันทรลักษ์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1037 คริษฐ์ พุ่มกำพล เบ็ญจะมะมหาราช 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1038 พรนภัส สุธรรมมา เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1039 วัชริดา นรารักษ์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1040 แพรวไพลิน บุญเพศ นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
1041 อภิชยา ทองกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
1042 ธนธรณ์ พันธุมาศ นารีนุกูล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1043 อัจฉรี วงษ์แสน ยโสธรพิทยาคม 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1044 สุดารัตน์ ยืนชีวี สตรีชัยภูมิ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1045 นันชลิตา เทียมชัยภูมิ ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
1046 ดวงกมล วรรณวิกรม์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
1047 จิรัติกาล ทองประสาร สตรีชัยภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
1048 ฉัตรมณี จิตรหาญ สตรีชัยภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
1049 ศิริลักษณ์ หมู่สีเสียด ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1050 นิธิศักดิ์ สาระชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1051 มุกคริน ทวีเงิน คอนสวรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
1052 วิภาวรรณ ปุสวิโร สตรีชัยภูมิ 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
1053 ไพรินทร์ ภาพสิงห์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1054 ณรงค์ฤทธิ์ โล่ห์คำ ปทุมราชวงศา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1055 ศุภางค์ พรมโสภา อำนาจเจริญ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1056 พริมนิภา ไข่แก้ว อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1057 สุวิมล ทัศบุตร อำนาจเจริญ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1058 กมลรัตน์ อุดมศรี อำนาจเจริญ 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
1059 ภาวนา รัตนศาลาแสง สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1060 ธนัชพร วรรณภักดี สตรีศึกษา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1061 พรทิพา หวายฤทธิ์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
1062 เนติพงษ์ พรบุตร อำนาจเจริญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1063 ขนิษฐา พะยุหะ ยโสธรพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1064 จริญญา ถนอมกาย การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
1065 จิตติมา โตมาชา เสลภูมิพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
1066 ศวิตา วันทาดี ยโสธรพิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1067 ดลนภา สิงขรอาสน์ สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1068 กนกไทย วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1069 เต็มสิริ พันธ์เพ็ง นารีนุกูล 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1070 สุดาวัลย์ พันธ์ศรี เลิงนกทา 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1071 วรรณิภา จันทร์นุ่น สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
1072 มณฐิฌา เก็บทอง เลิงนกทา 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1073 ธัญญา แสงจันทร์ อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
1074 เนตรนพิธ คำอ่อนสา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
1075 อลิตา นวลงาม 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1076 นันทวุฒิ วรรณชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1077 ธันยา เอื้อเฟื้อ ยโสธรพิทยาคม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
1078 วิทวัส โสมกุล นางรอง 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1079 ชวิสรา เทศประสิทธิ์ สุรนารีวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1080 พรกมล ธิติธนรัชต์ มารีย์วิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1081 กนกพร บุญแย้ม สุรนารีวิทยา 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
1082 วรรณกานต์ ตองอ่อน 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1083 รัตนา แมงขุนทด มัธยมด่านขุนทด 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
1084 กรองกาญจน์ นานอก พิมายวิทยา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
1085 นาตยา นาคา กัลยาณวัตร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1086 พชรพรรณ สองจันทึก มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1087 ปลายฟ้า แก้ววัชรกุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1088 ทิพย์สโรชา นรัฐกิจ นางรอง 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1089 ผุสชา ทันประเสริฐ มารีย์วิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
1090 อัครชัย เรืองแสงทอง มารีย์วิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1091 จุฑามาศ เกวียนทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1092 โกญจนาท ลีวงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
1093 ถิรญา แก่นอ้วน นารีนุกูล 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
1094 ผจงศิริ มาตรโคกสูง จักราชวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1095 สุรีมาศ ประทุม บุรีรัมย์พิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
1096 กัญญาพัชร โสประโคน นางรอง 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1097 มณฑาณี หาแก้ว นางรอง 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1098 เจนจิรา อยู่แท้กูล - เคมี ม.อุบลราชธานี
1099 จิดาภา คงพร้อม นางรอง 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
1100 สุนิสา โกเมน นางรอง 6 เคมี ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 11 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55