รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1401 ธัญพิชชา พรมบุตร สตรีราชินูทิศ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1402 พัชรพร สินแสง อนุกูลนารี 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1403 ปริญญาภรณ์ กุตระแสง 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1404 รักษิณา เฉิดเลิศ กมลาไสย 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1405 ณิชา ดอนเงิน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1406 รัศมี ดอนต้อ มุกดาหาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1407 พวงเพชร วิริยะสืบพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1408 มานิตา ทาแดง ชุมแพศึกษา 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1409 อิสริยาภรณ์ ภูมิเรศสุนทร อำนาจเจริญ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1410 มณฑิรา จำปาสาร อำนาจเจริญ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1411 ศิริลักษณ์ วิชาจารย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1412 ประไพพรรณ ซุยโพธิ์น้อย ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1413 ฐาปกรณ์ เปล่งวรรณ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1414 รังสิยา สุวะโคตร เลิงนกทา 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1415 ธันยา เอื้อเฟื้อ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1416 บริวัตร ชุ่มสนิท - 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1417 ศวิตา วันทาดี ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1418 รัตติยา เมืองศรีมาตย์ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1419 ทวีศักดิ์ ชูรัตน์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1420 ธันยา เอื้อเฟื้อ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1421 ฐิตาพร ชัยวัฒนา เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1422 ณัฐพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1423 สิรินยา บุญฑล เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1424 ณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1425 มาลีวรรณ วงษ์บุญนาค คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1426 กนกพรรัตน์ โพธิ์ชัยยา อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1427 กนกวดี ไตรคำ มัธยมวานรนิวาส 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1428 ธัญวรัตน์ ศรีชัย เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1429 จุติโชค โกศัลวิตร นารีนุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1430 จันทร์นิภา ศรีจันทร์ นารีนุกูล 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1431 จินตนาภรณ์ ก้อนคำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1432 ธันย์ชนก พันธุ์เดช แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1433 พงศ์ศักดิ์ เลิศอุทัย เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1434 ศิรินันท์ ปัตตะเน เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1435 ศิรินันท์ ปัตตะเน เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1436 ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1437 วาสนา เเสงคำ กมลาไสย 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1438 บุญราศี วารีศรี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1439 กัญญพัชร คำแก้ว เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1440 มธุรดา มณีวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1441 สิธิธาดา สมทรัพย์ สตรีศึกษา 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1442 มินตรา พรมบุตร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1443 ปิยสุดา กัญญาคำ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1444 นัยวรรณ ชินอ่อน กัลยาณวัตร 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1445 นรินันท์ จังหาร ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1446 ปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1447 รัญชน์ ศรีมงคล ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1448 ศตวรรษ เลิศฤทธิ์ ดอนบอสโก 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1449 ธิดารัตน์ ผลสนอง 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1450 ชมพูนุช แก้วใส แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1451 นัชริดา ชัยสีหา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1452 ณภัทรวรรณ รัตนเวชตระกูล หนองกี่พิทยาคม 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
1453 อรธนา จูมแพง ธาตุพนม 6 วิทยาการจัดการ
1454 อรธนา จูมแพง 6
1455 ศรายุทธ สุริยนต์ บ้านเป้าวิทยา 6 วิทยาารสารสนเทศ สาขา ภูมิสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
1456 ศรายุทธ สุริยนต์ บ้านเป้าวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1457 กวิณณา แสงธะนู มัธยมวชิราลงกรณวราราม 6 สาธารณสุขศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1458 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1459 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์
1460 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 วิทยาลัยการแพทย์ฯ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
1461 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 มนุษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
1462 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
1463 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1464 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1465 รุจิรดา โรจน์จินดา สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
1466 ศิริลักษณ์ เวียงดอนก่อ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)สาขาวิชาชุมชนศึกษา ม.สงขลานครินทร์
1467 กรวิภา กิ่งกนก กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
1468 จีระวัฒน์ ปุคลิต อาจสามารถวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1469 จตุพร พุทธาวันดี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1470 ภัทรกมล ฤทธาพรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1471 มาลินี แน่นอุดร ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
1472 นครินทร์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1473 วิจัย คำวันดี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1474 อนุวัฒน์ วิไลลักษณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
1475 วนิดา รัตนพันธุ์ เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1476 จิราภรณ์ พัฒนสระคู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1477 ศักดิ์ดนัย สวัสดิ์ผล ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ม.สงขลานครินทร์
1478 อรอุมา เป็นเรียบร้อย ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์
1479 วิชุชดารัตน์ พันทะชุม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
1480 ประภัทรษร เดชชมภู สตรีศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1481 กรรณิกา นาอ่อน เมืองสรวงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1482 ปิยวรรณ ชาญกาลี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1483 ประนุพงษ์ โคตรสมบัติ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
1484 สุขุมา สีหราช สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1485 ทิพวัลย์ ศรีบุญชู สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1486 จิรวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล พนมไพรวิทยาคาร 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
1487 จิตรา บุญมี ม่วงลาดวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1488 อัจฉรา สินธุเขต สตรีศึกษา 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง
1489 มัณฑนา พันธ์หนองหว้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1490 อานนท์ แดงโรจน์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1491 อดิศร ราชมนเทียร ร่องคำ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1492 ดาริกา วรรณุไล สตรีศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1493 ทัศนีย์วรรณ อรัญเสน ร่องคำ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1494 ณัฐฏา สายุทธ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1495 ดเหก หกด เมืองกาฬสินธุ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1496 ธนาภรณ์ อรัญทอง ชุมพวงศึกษา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1497 ธิดารัตน์ สอนพินิจ พนมไพรวิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
1498 ภัคนันท์ เจริญเขต สตรีศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
1499 ไกรสร ขอบสันเทียะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
1500 ยลดา แพงวงษ์ สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 15 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55