รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1501 เกวลิน มงคลซู สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1502 ณภัทร บุญพรม สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1503 Kaowhom Kaow ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1504 ฐิติยา นามฤทธิ์ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1505 เศรษฐรัฐ กล้าหาญ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1506 กนกวรรณ คำสุเรศ ร่องคำ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1507 ณัฐวุฒิ บุตรอัง ร่องคำ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
1508 รัตนชาติ สาระโป ร่องคำ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1509 ธมลวรรณ บุญสินชัย ร่องคำ 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1510 อาภรณ์ ทรงคาศรี เสลภูมิพิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1511 วชราวุธ เพชรมาตย์ ร่องคำ 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1512 ภานุวัฒน์ สุวรรณ์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
1513 พร้อมยศ กตารัตน์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1514 วิภาดา สัมฤทธิ์รินทร์ สตรีศึกษา 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
1515 พิชญากานต์ ศรีอุดร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1516 วรรณภา กระภูชัย ร่องคำ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1517 เกษฎาภรณ์ อุดมรักษ์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1518 สกาวเดือน ประดิษฐบุญ ร่องคำ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
1519 ณัฐพล ผลสว่าง ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1520 อดิศร ธรรมวิเศษ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1521 พรรณรัช ศรีตะวัน เมืองสรวงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1522 สุภาวดี บุดดาหวัง ช้างเผือกวิทยาคม 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
1523 ภานุมาศ ไชยสิงห์ สารคามพิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1524 ประภัสสร สิมทอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
1525 กฤษดา เกตุภูงา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1526 ศจีภรณ์ พลหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1527 สลิล วิไลลักษณ์ สตรีศึกษา 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1528 กนกวรรณ โพธิสิงห์ เสลภูมิพิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1529 หยาดพิรุณ อุดมทรัพย์ เสลภูมิพิทยาคม 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1530 มุธิตา เหลื่อมใสย์ เสลภูมิพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
1531 สุทธิดา สมศรี เสลภูมิพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1532 จักรกฤษ พรมโคตร เสลภูมิพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1533 นภสร อนันเอื้อ สตรีศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1534 เกวลี ด้วยงา เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1535 อัษฎษ พันธัง เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
1536 ฐิติพงศ์ ทำพนม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
1537 ศิราณี หอทอง เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1538 สวัสดิ์ จูมพลา วาปีปทุม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1539 สุริยาพร ศรีสมภพ สตรีศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1540 กตัญญู สีดาคุณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1541 นุชบา ดีสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1542 วิภาวี ชูศรีวาส สตรีศึกษา 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1543 ธรรพ์ณธร เหนือโท ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1544 คณิติน บุญจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1545 กมลลักษณ์ พัฒนนวพงศ์ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1546 ชลฌิมา กัลยาณมิตร สตรีศึกษา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1547 RAWADEE WIANGNON สตรีศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1548 พัชนิดา สิทธิเสนา สตรีศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1549 ฑิตยา กาญจนพรพิเชียร เสลภูมิพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1550 ชนินทร์ วงศ์คำจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ม.เชียงใหม่
1551 ยุพิน จันทะล่าม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
1552 พัชรมัย ไกรเสน สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
1553 วชิรวิทย์ จตุเทน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.หอการค้าไทย
1554 สุรัสวดี ภูนากลม บัวขาว 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1555 ณัฐกฤตา โพธิ์ภักดี สตรีศึกษา 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1556 ชนนิกานต์ พิมพ์บูลย์ เสลภูมิพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1557 วิชชญา กันบุรมย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน *** ม.อัสสัมชัญ
1558 รุ่งนภา พรมกายจน์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
1559 ณัฐนนท์ จันทะสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
1560 พรวีนัส ไวยกรรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1561 วรางคณา วิเชียรศรี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
1562 นฐพร สนิทนวล สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1563 ดมิศรา เกรียงสี่หมื่น สตรีศึกษา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1564 วันชนะ แพทยาไทย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1565 อันธิกา โสมโสภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1566 รัตนี วงศรีเทพ สตรีศึกษา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
1567 ณัฐธนัน มะธิปิไข ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
1568 ปรีชญา โฮมจุมจัง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
1569 ชลธิชา ไชยโภค ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1570 ศศิฏา พันธุ์พงศ์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1571 วนัสนันท์ นามิสา สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1572 ขนิษฐา กัญญาโภค เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1573 ชัญญานุช แสนสุพรรณ สตรีศึกษา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
1574 กนกอร เพ็งวิชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1575 ภาณุวัชร์ โพธิ์นอก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1576 วิยะดา ภามนตรี สตรีศึกษา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1577 กรรณิการ์ พันอนุ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1578 ธนพร อธิมัง สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1579 นรากร คำมะสอน สตรีศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1580 วราพร เทพสีหา ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
1581 ปติญญา พานิชย์ สารคามพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
1582 เวชวิชช จุฑางกูร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1583 อิศรพงศ์ ถนัดค้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
1584 วรมาลี เงินดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1585 อาภาพร ไชยสัตย์ สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1586 ปฏิภาณ อัคเสริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1587 ปพิชญา น้อยบุ่งค้า สตรีราชินูทิศ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
1588 วสวัตติ์ ธนเศรษฐ์กีรติ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1589 ธนศรณ์ มณีวรรณ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1590 วิชุดา แซ่เตียว สตรีศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
1591 ภัทราวดี รัฐมนตรี สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1592 ปรัตถกร สมสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1593 พัชรา อารยะพงศ์พาณิชย์ มารีย์วิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
1594 ภัชนี สายโรจน์ ร่องคำ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1595 ธีรธรร์ กะการดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
1596 วิชชุลดา ธรรมโส จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1597 ชุติมา โคมบัว สตรีศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1598 พชร คำชัยภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1599 วลัยพร ไชยเสนา เมืองสรวงวิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1600 พลอยไพลิน วิชัยภูมิ สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 16 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55