รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1601 สุนิสา จุมพลา ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1602 สุธาสินี วิเชียรศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1603 ธนัชพร ศรรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1604 ธัญญลักษณ์ วุธศรี สตรีศึกษาร้อยเอ็ด 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1605 กมลชนก ภูมิศรี สตรีศึกษา 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
1606 วิภานุึลักษณ์ ปัสสาสัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1607 นิติญา วิลาจันทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1608 ศรินยา กองสอน สตรีศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1609 นวพร เอกจรุงชัย สตรีศึกษา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1610 วิภารัตน์ สุวลักษณ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1611 พาริน ทับทะมาตย์ ผดุงนารี 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1612 กัลยา สมศรีสุข สารคามพิทยาคม 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1613 นางสาวสุธีกานต์ สมีแจ่ม บ้านไผ่ 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1614 สุพิชชา มาตเลิง สารคามพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
1615 พัชรมล วิราคะ สารคามพิทยาคม 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1616 กัญญาณัฐ บูระพันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1617 สุจิตตรา ดอนกวนเจ้า โกสุมวิทยาสรรค์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1618 อนงค์ภัทร์ วิสทุธิโชติกร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1619 วิไลรัตน์ สงศรี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1620 ปัญญิศา ผาธรรม สารคามพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1621 กมลลักษณ์ คลังดงเค็ง ขามแก่นนคร 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง
1622 ปทิตญา ทับสีรัก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1623 นิธิศ ศักดิ์สิทธิการ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
1624 ปฐมภพ ใจบุญ ธาตุนารายณ์วิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1625 ศุภวรรณ ต้วนยี่ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
1626 ณัฐวดี โฮมวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1627 ธัญดา เทพพิทักษ์ - วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
1628 มีนารัตน์ บุญกันหา วาปีปทุม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1629 รณกฤต ภาราสิริสกุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
1630 มัลลิกา คุ้มบ้านชาติ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
1631 เจตรินทร์ ชมกลิ่น สารคามพิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1632 นันทฉัตร ตีเมืองซ้าย สารคามพิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1633 เสาวลักษณ์ ปัดทุมมา สารคามพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
1634 รัตนาภรณ์ แพงสอง สารคามพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1635 สุธิอร สุนทโรจน์ ผดุงนารี 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1636 รัชนก แก้วดี ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1637 สุดารัตน์ รัตนพลแสน ผดุงนารี 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1638 ฐิรกานต์ สธนเสาวภาคย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
1639 ปวีณา วรรณภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
1640 เสาวลักษณ์ ภาแกดำ ผดุงนารี 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1641 กชกร ภูมิศรี สารคามพิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1642 ครองธรรม ประชาชัย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1643 พุทธิดา วุฒิสุพงษ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1644 พรชนก คำผิว สารคามพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1645 กนกอร สุบุตรดี สารคามพิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1646 ปุรินทร์ คะสุวรรณ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1647 สิริวิราศ แคนวัง บรบือวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1648 พรทิพย์ จันทรโคตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1649 นายภูวิศ วงอินตา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1650 จุรีวรรณ ศรีกะกุล บรบือวิทยาคาร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1651 สาริศา บุญล้า สารคามพิทยาคม 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (เรียน 5 ปี หลักสูตร 2 ภาษา) ม.กรุงเทพ
1652 อินทุอร เข็มมา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
1653 กนกวรรณ เรียบร้อย นาเชือกพิทยา่สรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ( กลุ่มพาณิชยศาสตร์ )(วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1654 ธัญลักษณ์ รัฐศาสตร์วาริน สกลราชวิทยานุกูล 5 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1655 พนิดา ชมพูนุช ผดุงนารี 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1656 วันวิสาข์ ศรีหาพุฒ สกลนครพัฒนศึกษา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1657 ชนิกานต์ หวานจิตร สารคามพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1658 ชุติมันต์ ศรีแก่นจันทร์ สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
1659 พิสิษฐ์ วุฒิพันธุ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
1660 ธราพงษ์ เสนาสุธรรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
1661 ศิริกาญดา สันที สารคามพิทยาคม 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1662 ชญานิศ ยกน้อย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1663 ทิพยมนตร์ มวลมนตรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1664 ณัฏฐนิภา อันอาษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1665 กิตติมา ภู่เอี่ยม สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1666 อุไรวรรณ นิลเต่า สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
1667 กิตติพัฒน์ เกษโส ภูดินแดงวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1668 สุนทรีลักษณ์ งอยจันทร์ศรี สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1669 ณัฐกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
1670 ชัญญาวิชญ์ แสงผา สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1671 อังครินทร์ พงษ์ศิริ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
1672 มาริษา จูมศรีสิงห์ สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1673 ดาริกา แสนธิจักร ร่มเกล้า 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1674 กิตติทัศน์ วงค์ศรีดา สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1675 ปัญญารัตน์ แก้วเบี่ยง เลยพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
1676 ประภาพร ดงภูยาว สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1677 กนกอร เครือทองศรี สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1678 อรอุมา ชุมปัญญา สกลราชวิทยานุกูล 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1679 เฟื่องฟ้า ผ่านแสนเสาร์ บ้านม่วงพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1680 กิ่งกาญจน์ พันธ์เสนา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน *** ม.อัสสัมชัญ
1681 พูลผล จันชะล้ำ - มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
1682 อภิรดา เคนพิทักษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
1683 วสุธิดา สุราลัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
1684 จุฑามาศ โพธิ์นาแค ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
1685 ธนัชพร ธัญญาภิบาล สตรีศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686 เบญจลักษณ์ ตันเล ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
1687 มุกดาวัลย์ มหาสาร ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1688 แย้มใจ ศรีภูวง ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1689 เมลิยา ปาระจูม ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
1690 เปรมฤทัย บุญดี ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1691 อัญชลีรัตน์ เอี้ยนมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
1692 วนิดา คูเมือง ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1693 ติยากร เลิกนอก ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
1694 หฤทัย สัสจะวิสัย ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
1695 สรรณี หารคำ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1696 สุพัตรา จำปาคำ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
1697 ภีรภัทร สุรเสน สตรีศึกษา 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1698 วทันยา โพธิไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
1699 วราภรณ์ วงค์ภูธรณ์ สตรีศึกษา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1700 พักตร์ศิณี ศรีสว่าง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 17 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55