รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1701 นิสาภรณ์ ศรีทนท์ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1702 ปรียานุช ดวงเพชรแสง สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1703 กิตติภูมิ ใบปก ดูกอึ่งประชาสามัคคี 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
1704 หทัยกาญจน์ สีถาวร พนมไพรวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1705 ธนัชพร บุตรดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1706 อภิญญา ผันผาย พนมไพรวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1707 กนิษฐา ลาโพสิน พนมไพรวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1708 จิรศักดิ์ สังข์สุวรรณ สตรีศึกษา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1709 ปาริชาติ โตนวุธ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1710 ทิวาวรรณ ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1711 จุฬารัตน์ สืบศรี สตรีศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1712 ธีรพร มีชำนาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1713 กมลเนตร พิมพ์เรือง สตรีศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1714 ภรภัทร ศรีโยธา สตรีศึกษา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
1715 สุริยา พันธุ์พาณิชย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1716 กนกพร สีแดง ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1717 อภิสิทธ์ แดงหนองแปน ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1718 ภัธราพร ลือชา ปทุมรัตต์ 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
1719 กำไลทอง มูลจันที พนมไพรวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
1720 สุกัญญา นนยะโส สารคามพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
1721 ศรีประภา พระชัย สตรีศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1722 สุพิชญา ฤทธิเดช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1723 อรพรรณ บัวชุม วาปีปทุม 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
1724 กนกวรรณ แฝงสมศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1725 พรนภา จำปาศรี สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1726 พิชิตพล ศรีทำมี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1727 อภิญญา แพงศรีรักษา จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1728 พงษ์สันต์ รับประภา บรบือ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1729 ไอลดา จันทศิลป์ วาปีปทุม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1730 หัทญา หงษ์โยธี สารคามพิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
1731 วงศธร ปละจญกล้า สารคามพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
1732 จริญา สิทธิเสรี สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
1733 ชลีฉัตร จันทราสา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1734 กิตติกา ชัยคำภา สารคามพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1735 อมลวัฒฑ์ พิลาภ สารคามพิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
1736 ศิรประภา จุลศรี นาดูนประชาสรรพ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1737 เบญจวรรณ หม่อยปู้ สารคามพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1738 วิทู นิติวรากุล ผดุงนารี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1739 อังศิมา บัวแสงใส พนมไพรวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1740 มนสิการ วิไลพันธ์ อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1741 กานต์ธิปก ฮามคำไพ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
1742 ศักดินนท์ อุดชุมพิสัย อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
1743 ภาสกร ธนะโสภา สารคามพิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1744 ภัสสร ธนะโสภา สารคามพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1745 ภูบดินทร์ วรชินา สารคามพิทยาคม 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1746 กนกพร แสนแก้ว สารคามพิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
1747 สิรภพ มั้ง มักกะสันพิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1748 กมลวรรณ อ่อนช้อยสกุล เลยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1749 ภานุกร ภูถอดใจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
1750 ยศวดี รัตน์มูลตรี สารคามพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1751 ธนวัฒน์ เทียงดี สารคามพิทยาคม 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1752 ปริยากร เหล่ารัพเดช สารคามพิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1753 นราธิวัฒน์ ประภาสอน เมืองพลพิทยาคม 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1754 ฤทธิรงค์ รำมะเกศ สารคามพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1755 นฤมล หงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1756 กุลปริยา ศรีเชียงหา สารคามพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
1757 ตวงทรัพย์ ละมุนมอญ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
1758 พรพิมล แพงดี ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1759 ศรสุดา ทองมี ปิยะมหาราชาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1760 นริสา นินธิรักษ์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1761 อารียา สินเธา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
1762 นิรัชพร ปิ่นมุณี ปิยะมหาราชาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
1763 วรศุลี แก่นงาม นาแกสามัคคีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1764 เมธิรา ดีถนอม ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1765 วราภรณ์ นามคง ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1766 อภิรดี สุรพันธพิศิษฐ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
1767 กานต์ชนก ดีพรหม นครพนมวิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1768 กุลธิดา พานิชย์ดี นครพนมวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1769 banthita thumma ปิยะมหาราชาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1770 ศรีสุดาวรรณ ผาทา ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
1771 ปริชชญา ภูมิใจประเสริฐ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1772 พิมพ์พิศา วิลาวัลย์ มุกดาหาร 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1773 ฤทธิรุธ ทองบ่อ นครพนมวิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1774 กัลยาณี ศรีโพนทอง ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
1775 ปานวาด โสวงษ์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1776 นางสาวภาวินี จามน้อยพรหม สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
1777 ญาสุมิน สุวรรณไตรย์ มุกดาหาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1778 สายสิริ อ่อนมณี ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1779 ธัญวรัตม์ แก้วแสนเมือง อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
1780 วิภารัตน์ คำหอม วังกระแสวิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
1781 สุทัตตา วังคำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1782 อภิญญา เหง้าโอสา ดงหลวงวิทยา 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านศิลปศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
1783 ชัยปกรณ์ เขจรไชย บัวขาว 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1784 จินดารัตน์ คนไว ดอนตาลวิทยา 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1785 ณัฐฐินี ภาพยนต์ เซนต์เมรี่ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
1786 มุกดาวัลย์ จิตรติภิญโญ บัวหลวงวิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1787 กชกร คำอาจ มุกดาหาร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1788 พัชราภา อุคำพันธ์ ปิยะมหาราชาลัย 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1789 วันเพ็ญ โมลิพันธ์ อำนาจเจริญ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1790 สุธิดา บุญญานุภาพ สกลราชวิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1791 Kantachart Kudnok สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1792 กวิสรา สีหะวิมล อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
1793 อดุลวิทย์ เชื้อพล ปิยะมหาราชาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1794 สุพิชฌาย์ ศรีนาทม กัลยาณวัตร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
1795 วชิรญาณ์ ศรีนาทม ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1796 ทรงวุฒิ รัตนโยธิน ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
1797 วรรณิพา ดีพรม วังกระแสวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.สงขลานครินทร์
1798 จิรโชติ มณีกาศ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1799 ณัฐนนท์ กิตติอมรพงศ์ นาแกสามัคคีวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
1800 สุธิตา สลางสิงห์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 18 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55