รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1801 ธนัตถ์สิษฐ์ ทาคำภูริวัฒน์ ธาตุพนม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1802 นวียา บัวชุม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
1803 อรธนา จูมแพง วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1804 ดลลดา จ่ายเนาว์ดง สกลราชวิทยานุกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1805 พรนภัส แสงสุวรรณ มัธยมวานรนิวาส 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1806 นัฐวัตร สรรพโส เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
1807 พรพิมล นวลจันทร์ ธาตุพนม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1808 วิระศักดิ์ ศิริสานต์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1809 อนุชา โคยะทา ธาตุพนม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1810 เมรี นิตชิน ธาตุพนม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
1811 กันยารัตน์ พรหมจันทร์ - พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1812 กานต์ แสงทอง เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ม.สงขลานครินทร์
1813 กนกพร แสนคำ เรณูนครวิทยานุกูล 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1814 kanyakorn chantana เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1815 จุฑาทิพย์ กวานหลวง มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1816 บุณย์จิรา ทองเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
1817 malookook pm สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1818 จิราภรณ์ แสงภา ผดุงนารี 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
1819 ศิรภัสสร อภัยโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
1820 นวพล ประจุดทะเน บ้านแพงพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1821 จริยาวัฒน์ ธเนศกองทอง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1822 อรอนงค์ พลมาตย์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
1823 ศุภิกา ไกยะฝ่าย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
1824 Patnitha Saenkham เรณูนครวิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
1825 อรุณพร ขำเนตร ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1826 นวรัตน์ บัวสาย เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
1827 ชุติภา อินทร์ติยะ เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1828 สุชานาถ วงศ์บุญยัง สกลราชวิทยานุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1829 เนตรนพิศ มลคาถา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์
1830 กมลรัตน์ สีเพ็ญ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1831 พัทธนันท์ ไกลกลางดอน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1832 ตันติกร วิเชียรนิตย์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1833 ทรัพย์สุรีย์ วงษา นาแกสามัคคีวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
1834 อชิรญา ภูจอมจิต ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
1835 เฉลิมเกียรติ ขวากุดแข้ นาแกสามัคคีวิทยา 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1836 เจนจิรา ผลาบุงผล ธาตุพนม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1837 ปรีญาถรณ์ สุขะลี้ สกลราชวิทยานุกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1838 แสงสุริยา สุทธิสาร เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1839 จุรีรัตน์ อุ่นลุม เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
1840 ปัณฑิตา ประสมทรัพย์ สตรีราชินูทิศ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
1841 ณภัชกร จันทะคุณ ธาตุพนม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
1842 กุลนันท์ ชุตินันทกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่
1843 ศิริกาญจน์ ธงยศ เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1844 ศศิวิมล เอกวงศา นาแกสามัคคีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1845 รัชพร โพนนาค กุสุมาลย์วิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1846 ธิดาวรรณ หวังผล อัสสัมชัญ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1847 วิรัลพัชร วงศ์ชนะภัย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.สงขลานครินทร์
1848 เกวลี วงศ์สิทธิ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1849 ฐิติยา บุญมา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
1850 อรพิชา เทียมผล หนองหินวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1851 ณัฐวรา ใจสบาย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1852 ทิติยา ปานรอด นารีนุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
1853 วิลาวัลย์ สุทธิ บุญวัฒนา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1854 ชนิสรา พรหมพิทักษ์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1855 กัลยารัตน์ กนกอาชา ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
1856 Parichat Wongkhamlao คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1857 นพวิทย์ โชติหิรัญรุ่งเรือง ดอนบอสโกวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1858 ชญากาณฑ์ พงษ์โสภิตศิลป์ ชุมแพศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1859 พรรนิดา ศิลาเดช สตรีราชินูทิศ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1860 ณัฐวดี กันตา ยโสธรพิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1861 วชิราภรณ์ บุญมีสุข อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
1862 ลดาวรรณ์ พงษ์ภมร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1863 พรรัมภา ชำนาญจันทร์ อุดรพิทยานุกูล 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1864 ทัพพ์พันธุ์ กาญจนะกันโห ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1865 ศิรประภา ดวงขันธ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1866 จุฑาทิพย์ มณีจันสุข โกสุมวิทยาสรรค์ 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
1867 มณีรัตน์ แดงมูล ชุมพลโพนพิสัย 5 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
1868 แพรวพรรณ บุญพลี สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1869 โยษิตา เกษมกานต์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
1870 พรสุดา กอชารี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
1871 ภารดา น้อยนรินทร์ รุ่งอรุณวิยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1872 ชุติมา เฟื่องไกรศรี กัลยาณวัตร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1873 ณิชา วิบูลชัย เลยพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
1874 พิพัฒน์พงษ์ พืชสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1875 มุกดารัตน์ ภูมิเศรษฐพงศ์ สตรีชัยภูมิ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1876 กาญจนา เกินกลาง เมืองคง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1877 กุลสตรี รูปงาม สกลราชวิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1878 อมลรุจี วงศ์ศรีใส สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1879 ศิรินารถ เหมะธุลิน - ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น
1880 อาภรณ์ หาหอม ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ม.หอการค้าไทย
1881 บุณยานุช หมื่นกุล อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1882 เบญจรัตน์ บุญศรี แก้งคร้อวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
1883 ภูวนัตถ์ เพียรวิยา เลยพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1884 ณัชกร สุวรรณหงษ์ นครพนมวิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1885 ธนพล นาคหัสดี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1886 เดชาวัต ปัทมะเสวี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
1887 ฐานิต เทพวีระ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1888 ณัฐฐนันท์ วิธี มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
1889 วิสุดา อินปาว มุกดาหาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
1890 จักรกฤษ กลิ่นจุ้ย บรบือ 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1891 พงศธร พันธ์บุปผา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1892 พีรณัฐ สุขสำราญ มุกดาหาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
1893 ณัฐริกา ปัญญาหาญ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
1894 วรรณวิไล นามวงศ์ มุกดาหาร 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.สงขลานครินทร์
1895 สุดารัตน์ จันทพันธ์ ดอนตาลวิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1896 นัธทวัฒน์ ลามุงคุณ เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1897 นพรดา ธารประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1898 สุพรรณี สุวรรณดี มุกดาหาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
1899 ธัญพิสิษฐ์ เที่ยงโยธา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1900 กมลวรรณ ภูดี undefined 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 19 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55