รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

101 พิมลวรรณ คำหอม ยโสธรพิทยาคม 6 ประวัติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
102 สุทธิดา เคหัง น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
103 สายสัมพันธ์ นามสาย อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
104 เบญจพร วิริยธรรมเจริญ อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
105 นาฎสุภา บรรทัด นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
106 ชฎาพร บรรบุผา วิจิตราพิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
107 อมราวดี บุญจอง เบ็ญจะมะมหาราช 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
108 ปฏิมาภรณ์ แก่นจันทร์ นารีนุกูล 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
109 กมลชนก พรรเจริญ มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
110 ศรัณยา วงษา เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
111 ธนศักดิ์ จอมศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
112 เมธาพร พลอำนวย เขื่องในพิทยาคาร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
113 เพชรนภา ตราทอง ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
114 อินทุอร ศิลปมูลย์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
115 ธิดาแก้ว สำเภานนท์ มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
116 นันทริกา หลอดแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
117 ภัทรวดี กาญจนศรี หัวตะพานวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
118 ภานุวัฒน์ สิทธิปกรณ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
119 จันจิรา ดิษเจริญ วิจตราพิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
120 อรทัย ทนทาน นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
121 คัทลียา คำพูล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
122 พัชรินทร์ ทองทิพย์ สุวรรณภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
123 สุพัชชา คชอาจ เลิงนกทา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
124 วิภารัตน์ ประณต หัวตะพานวิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
125 ปิยธิดา สวาสุด อำนาจเจริญ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
126 สิริพร โพธิ์เวียง อำนาจเจริญ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
127 อาริญา ศาลาสุข ลืออำนาจวิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
128 วสุ รงรอง อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
129 อินทุอร สุระกาล อำนาจเจริญ 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
130 สุกัญญา นพผล หนองบัวพิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
131 นำเจริญ เวชพันธ์ หัวตะพานวิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
132 โชติกา พรมเพิก ขอนแก่นวิทยายน 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
133 ฉัตรสุดา นงนวล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
134 มณฑารัตน์ หันตุลา น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
135 นัฐกมล ฤกษ์จำนงค์ น้ำพองศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
136 จันทร์จิรา หมุนลี น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
137 ภัณฑิรา ชิณหงส์ สตรีศึกษา 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
138 พรรณราย สุขขา แก่นนครวิทยาลัย 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
139 ปรมาภรณ์ ชัยฤทธิ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
140 นิตยา พลร่ม นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
141 ตติยา ไชยชมภู ยโสธรพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
142 ชนาธิป โคตรสินธุ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
143 รัตติยากรณ์ ชะนางกลาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
144 อารียา ป้องกัน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
145 ฐิติกร โพธิแท่น เลิงนกทา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
146 ณัฐริกา ประจำเมือง เลิงนกทา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
147 สุทธิดา สายสิน ลืออำนาจวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
148 พิมพลอย พลหาญ เสลภูมิพิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
149 ปภาภัทร วงษ์ดนตรี ขอนแก่นวิทยายน 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
150 ธนภรณ์ หิรัญวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
151 วัชรดุล วงค์อ่วน หนองบัวแดงวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
152 ภูมิพัฒน์ ชาญศิริ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
153 อนุชตรา สะวันนา สตรีชัยภูมิ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
154 อันนิกา ถามะพันธ์ อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
155 เนตรนภา อาริจิตร์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
156 ณัฐธิดา บุดดาวงศ์ อำนาจเจริญ 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
157 นุจรินทร์ แสงประจักษ์ เลิงนกทา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
158 สุพัตรา ผลภาค นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
159 ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
160 ศุภโชค พันธ์ธรรม นารีนุกูล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
161 ศรวณีย์ พันธุ์สุวรรณ อุดรพิทยานุกูล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
162 อัญธิญา โสมา ลือคำหาญวารินชำราบ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
163 เด่นชัย สุรินทร์ตั้งตระกูล ห้วยจริงวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
164 กัญญารัตน์ บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
165 ณัฐริณีย์ ชาวงษ์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
166 ธนกร สุจริตตานันท์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
167 วรภรณ์ จรรยา ผดุงนารี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
168 วิภากมล มีแสง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
169 ธีรนาฏ จันสุตะ นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
170 ชลธวัช ทามนตรี ชลบุรี"สุขบท" 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
171 ชัยมงคล อารมณ์ชื่น วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
172 วราวุธ อินทร์เพชร กันทรลักษ์วิทยา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
173 อรอนงค์ ชาเชียง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
174 ดนิฐา ศรไชย นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
175 กมลลักษณ์ ชมภูพาน บ้านไผ่ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
176 ไปรยา มีชัย เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
177 สุทธิมล เหล็กมา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
178 อนุธิดา พิลาพันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
179 อารีรัตน์ บุญบรรดา หนองบัวพิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
180 กมลาสน์ชณ หิรัญภัทรวิทย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
181 ฟ้าอุ้ม สายแสนทอง อุดรพิทยานุกูล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
182 อรอุมา บุญวัง พิบูลมังสาหาร 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
183 อรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ สตรีราชินูทิศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
184 ภัทรฐิณี ดวงน้อย สตรีสิริเกศ 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
185 จิรัฐติกาล อินทมนต์ สตรีศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
186 ยลดา แพงวงษ์ สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
187 นัฐภรณ์ ศิริวุฒิ สตรีศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
188 ธนัญญา ใจศิริ บัวขาว 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
189 นันทพร อินทรพานิชย์ อากาศอำนวยศึกษา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
190 กมลลักษณ์ การดี วังสามหมอวิทยาคาร 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
191 ศุภศิษฏ์ ศรีธีระจิตต์ มุกดาหาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
192 อิศราภา อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
193 วิทยา วุ้นนที ผดุงนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
194 ณัฐวรา หมื่นเอ นารีนุกูล 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
195 จุฬารัตน์ หาปู่ทน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
196 ธัชชัย ธงงาม มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
197 หทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
198 ปสุตา พิทักษ์ประทาย พิมายวิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
199 กัญญาณัฐ แสนสุภา กันทรลักษ์วิทยา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
200 วรัญญา พลราช นารีนุกูล 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55