รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

1901 เจษ อ้วน มุกดาหาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ม.สงขลานครินทร์
1902 เปรมฤดี ตังควานิช มุกดาหาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1903 สริตา ดาาวเศรษฐ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1904 นภิศเนตร วรรณ์คำ ภูเวียงวิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1905 จีรภา จารุสาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
1906 วรางคณา ใหมคำ โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
1907 อิสสริยาภรณ์ แสงฉาย หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
1908 บุญฑริกา กลางประพันธ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1909 กาญจนา สุวรรณประทีป มุกดาหาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1910 พิสิษฐ์ ลีสมิทธานันท์ มุกดาหาร 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1911 กชพร สิทธิจินดา ขอนแก่นวิทยายน - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1912 สิทธิชัย พรหมบุตร สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
1913 เบญจรัตน์ กำเนิดพันธุ์ ปักธงชัยประชานิรมิต 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
1914 รวีโรจน ชัยตระกูล อุดรพิทยานุกูล 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น
1915 ภัทร บุญรังศี อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1916 ภัทรภร สมภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1917 พงษ์พล ปรุงศรีปัญญา ขอนแก่นวิทยายน 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
1918 ณฐมน บุญสิทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1919 channipa moma ภูเวียงวิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
1920 กมลรัตน์ ฮ่มป่า มุกดาหาร 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1921 อมรัตน์ สาราษฎร์ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1922 สุนิษา จอมเผือก นครพนมวิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
1923 นิศารัตน์ ฐานะ มุกดาหาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
1924 แพรพลอย สุขตา นารีนุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
1925 จามจุรี อินไชยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
1926 mintra simporn มุกดาหาร 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1927 เตชินี ไชโย มุกดาหาร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
1928 ดวงฤดี สุวรรณไตรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
1929 พิชญา วิสุทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1930 รัฐนันท์ จันนุวงศ์ มุกดาหาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
1931 ณัฐกานต์ แซ่ฮ้อ มุกดาหาร 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
1932 สมสิริ ณ พัทลุง มารีย์วิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
1933 บุญจิรา อ้นสูงเนิน สกลนครพัฒนศึกษา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
1934 เพ็ญพิชชา โล่ห์สีทอง อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
1935 ปติญญา สมผล อากาศอำนวยศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
1936 จารุวรรณ ชมชายผล สกลนครพัฒนศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1937 ศศิวรรณ ขันทะชา เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
1938 บวรลักษณ์ อารยะสมบูรณ์ สกลราชวิทยานกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1939 โสภิตา มุ่งกั้นกลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
1940 อทิตยา บุบพันธ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ม.หอการค้าไทย
1941 เรวดี เดชป้องหา ร่มเกล้า 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1942 กชกร อารีตระกูลเลิศ อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
1943 นุชนารถ โพธิโคตร สกลนครพัฒนศึกษา 6 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
1944 อัครวิชญ์ นวลตา มุกดาหาร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1945 ถิรญา คุณญาหิรัญ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการตลาด ม.สงขลานครินทร์
1946 กฤษติกร แสนเมือง ร่มเกล้า 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1947 วิทวัส บาลนาคม สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1948 ศิขรินทร์ ถิ่นคำบง สกลราชวิทยานุกูล 5 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1949 จุฑาทิพย์ ดีระสาน สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1950 ดลยา เหลือผล บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1951 ปราณชนก ทัพธานี มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
1952 ฉัตรวรินท์ แก้วดี สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
1953 ศุภนิดา นนท์คำวงศ์ ร่มเกล้า 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
1954 ศุภวุฒิ วงศ์ษาพาน สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
1955 วิศรุต บุพศิริ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ม.สงขลานครินทร์
1956 วิลาวัลย์ เพ็งพาทย์ อุเทนพัฒนา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
1957 พจนาท ยางธิสาร ร่มเกล้า 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
1958 ๏ฟฝัฐ๏ฟฝ๏ฟฝรณ ๏ฟฝ๏ฟฝวช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
1959 เชาว์วรรธน์ แก่นประชา สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1960 สายชล บนปาก สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
1961 รัชฎากร ดาบสมเด็จ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1962 รสริน ไชยมาศ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1963 วิศรุต มากกลาง สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์
1964 โสรยา เวชกูล สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1965 ยลดา จันสุตะ สกลราชวิทยานุกูล 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1966 ธวัชชัย กาญบุตร พังโคนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
1967 patinya phuphasri สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
1968 ปิยพร อุปพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1969 ชนาภัทร จงกลรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
1970 ชนิกานต์ พัฒนิบูลย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์
1971 จุไรรัตน์ กุจนา สกลราชวิทยานุกูล 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1972 ชยิสรา สิทธิยา สกลราชวิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
1973 วิลาวัณย์ บุญศรี สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
1974 ธนิฎฐา ศรีบุญเรือง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1975 ครองขวัญ เตืองพลี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
1976 ณัฏฐรี รัฐศาสตร์วาริน สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
1977 wasin pansophon กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
1978 เทพศิรินทร์ บุริมาศ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
1979 สุรัญชนา ไชยประทุม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1980 พิรุฬห์ญา ภูตีกา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
1981 ณัฏฐ์ รัตนากร กัลยาณวัตร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
1982 จารุภัทร ทุติยภาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
1983 รังสิยา ลารังสิต ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
1984 ดวงพร หล่อศิวาวชิรสุข อนุกูลนารี 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1985 ณิชณิชา พลเยี่ยม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1986 นลินี ปุรินทะ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
1987 ปิยธิดา มังคะรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
1988 กฤชเพชร เจริญชาติ บัวขาว 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1989 ศศลักษณ์ มหาแสน อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1990 สาวิตรี ปรีเลี่ยม สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
1991 จรรยา ไกรยวงษ์ สหัสขันธ์ศึกษา 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1992 ศุภาพิชญ์ ภูอาภรณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
1993 พัชรพร สินแสง อนุกูลนารี 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
1994 ชินวัฒน์ อัฐนาค อนุกูลนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
1995 ธนกฤษณ์ บุตรสุริย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
1996 อารยา ชาญกล้า บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
1997 พฤษวัชร ใบโสภณ อนุกูลนารี 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
1998 ณัฏฐ์ติภรณ์ ภารสมบูรณ์ อนุกูลนารี 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1999 สินีนาฏ กางทอง พังโคนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2000 แพรวพรรณ พลศรีลา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 20 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55