รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2001 พิทยา ศรีสร้อย พังโคนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2002 ชนาพร พวงพิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2003 เฌอมาลย์ คำหล้า เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2004 ณัฏฐวัสส์ ไตรยงค์ พรรณาวุฒาจารย์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2005 ธัญลักษณ์ ศูนย์จันทร์ พรรณาวุฒาจารย์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2006 กนกวรรณ ธานี สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2007 รัชนีกร ศรีสุทัศน์ สกลราชวิทยานุกูล 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2008 พิชญ์สินี เวียงนนท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2009 ภัทรพล ขันธ์พัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2010 อรุณวรรณ์ ปัญเศษ ชุมแพศึกษา 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
2011 อลิษา สายลาม พรรณาวุฒาจารย์ 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2012 ธนัญญา สุจริต พรรณาวุฒาจารย์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
2013 มินตรา คำภูแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2014 ญาดา ดาบพลอ่อน สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
2015 สิทธา นิติยาโรจน์ บ้านม่วงพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2016 พิชญา สมประสงค์ กุสุมาลย์วิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2017 วันเพ็ญ อุดรรัตน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2018 ยุพาวรรณ มณีวงษ์ อนุกูลนารี 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2019 พรนภัส เฮงมีชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2020 ขนิษฐา โยตะสิงห์ สกลราชวิทยานุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2021 ภัทรพล คงตะเคียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2022 นวลจันทร์ สวัสดิ์จีน ธรรมบวรวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2023 อาภาภรณ์ คงเกิด สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2024 ธนพล ศรีสำราญ สกลราชวิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2025 ศุภิสรา บุตรวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2026 ชนากานต์ วงศ์แสงงาม เซนต์เมรี่ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2027 กมลลักษณ์ แฝงจันทร์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2028 กฤษฎา จันทร์อุไร สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2029 สุภัค พึ่งวาส สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2030 วัชรพงศ์ ขจร สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2031 ภัทรกมล แสนพินิจ สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2032 จันทกานต์ ธรรมรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2033 พาขวัญ โพธิ์ศรี สกลราชวิทยานุกูล 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2034 ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) ม.สงขลานครินทร์
2035 ธิดารัตน์ สาธุการ พังโคนวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2036 อนันตยา ผิวโพนม่วง ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2037 นัฐพล ภูิมิพิมพ์ พังโคนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2038 จินตนา ลีทอง พังโคนวิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2039 darunrat sarapimpa เลยพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2040 กุลวกี อ่อนฤาชา พังโคนวิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2041 ปานจรีย์ บุญศิริ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2042 นิศารัตน์ ทวีศิลป์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2043 วริณญา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2044 ปาลิดา ศิริสวัสดิ์ สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2045 phattraporn charoenchai มัธยมวาริชภูมิ 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
2046 nichapha muangma สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2047 สุชาดา แสนพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2048 anocha hating สกลราชวิทยานุกูล 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2049 ชณัฐดา พรหมจักร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2050 กัญญานัฐ ตาวงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
2051 kk kkk สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2052 นาถนารา สารนอก สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2053 ภานุวัฒน์ แดนกาไสย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
2054 จิรายุทธ ดวงชาทม สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2055 วิศรุต ดิ่งแก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2056 ณัฐกมล ไกรพจน์ กัลยาณวัตร 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เชียงใหม่
2057 ภาวินี พรหมเมือง สกลราชวิทยานุกูล 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2058 ชนิภรณ์ วดีศิริศักดิ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2059 ณัฐริกาพร ศรีหารักษา สกลราชวิทยานุกูล 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2060 วรินทร์พร ชนินทรวิโรจน์ สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
2061 รัตน์ตะวัน เรืองชัยธนกูล สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2062 วายามะ มะโนชัย สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2063 จิรัฏฐ์ เมืองหนู สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2064 กชนันท์ เวชบรรพต สกลราชวิทยานุกูล 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
2065 อภิญญา งอยผาลา สว่างแดนดิน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2066 อรุโณทัย เพชรจำปาชนบท พังโคนวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2067 ธนากร เหง้าละคร อากาศอำนวยศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2068 กรวิชญ์ แก้วฝ่าย อากาศอำนวยศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
2069 จิรภัทร แสนอุบล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2070 พัชราภรณ์ กาสินพิลา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2071 วิรุฬห์ จารุเบญจรัตน์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2072 ณัฐกานต์ พรหมอุดม เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2073 อมรเทพ เถ้าดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2074 กันตนา รุจาคม อากาศอำนวยศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2075 สิทธิชัย แสงย้อย สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2076 พิมพลอย แง่มสุราช เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2077 อาภรศิริ โนนยะโส เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2078 ชนิกานต์ พัฒนเพ็ญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2079 ศิริขวัญ มิ่งขวัญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
2080 ศิวาพร ราชสีเมือง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2081 เชี่ยวชาญ ชาญสมร เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2082 มาลัยพร โคตรบัญชา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2083 ชัยพล วิดีสา สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
2084 กนกขวัญ พรหมเมือง สกลนครพัฒนศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
2085 ปิยะพงษ์ โง่นทา ร่มเกล้า 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2086 วรรณกรณ์ นันท์แพง สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
2087 ศิรินภา เขียวชัยภูมิ มัธยมวานรนิวาส 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
2088 เกษสินี คุณชัย คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
2089 ธัญพิชชา พรมบุตร สตรีราชินูทิศ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2090 เอื้อการย์ พุทธพิพัฒน์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
2091 ปริยาภัทร ผ่านภูวงษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2092 ศุภัทสิริ แสนบุญศิริ มัธยมวานรนิวาส 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2093 ทิพย์สุดา น้อยโสม พังโคนวิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2094 วิริทธินันท์ พรหมจักร อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2095 จิราภรณ์ แข็งแรง แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2096 surida panawong อากาศอำนวยศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์
2097 ศศิมาภรณ์ คล่องดี หนองหิ้งพิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2098 ประภากร ชุปวา ปิยะมหาราชาลัย 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2099 พิมพ์พร ลีนาลาศ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2100 วรวัฒน์ มูลลุน กัลยาณวัตร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 21 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55