รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2101 จตุรัส วัฒนะวงษ์พยัคฆ์ ภูดินแดงวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2102 วิชชุดา แก้วกันหา แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2103 สุภาพร ศรีประทุมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
2104 จิรัญญา สุภัก เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2105 ฐิติพงษ์ นาวิศรี บ้านดุงวิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2106 นันทิยา แก้วพรหม เมืองพล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2107 กนกวดี ไตรคำ มัธยมวานรนิวาส 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2108 ชลธิชา ทองหนู มัธยมวานรนิวาส 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาจีน ม.สงขลานครินทร์
2109 พงศพัศ สุทธิประภา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
2110 จิดาภา เลิศวุฒิชัยกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
2111 อภิวัฒน์ อุตตราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
2112 ชยามล ทองชุม สตรีศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
2113 สุกัญญา ทองเต็ม สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2114 เจษฎาภรณ์ คณาศรี สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2115 นันทิยา พลเยี่ยม โพนทองพัฒนาวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2116 ธนาโชค มหาหงส์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2117 ศิริญาภรณ์ เผือกทับ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2118 ปุณยวัจน์ โสธรชัยวิทย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2119 ธนพล แซ่อ้วง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2120 คณาธิป นรสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2121 กัญวัฒน์ ท่าค้อ ปิยะมหาราชาลัย 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
2122 พิชญามาศ รักษาชาติ สตรีศึกษา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2123 นัฐวดี หลำพรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2124 นัจนันท์ จงสมชัย อนุกูลนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2125 สรัลชนา พุทธวงค์ สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2126 ณัฐพร จุลรัตน์ สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2127 วชิราภรณ์ ภูพิมาย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2128 จริยา พันกินรี อนุกูลนารี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2129 ศศิวิมล คณะค่าย สมเด็จพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2130 ภัทรา ศรีโคตา ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2131 นิธิรินทร์ นิติพจน์ น้ำพองศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2132 นิรมล เจริญ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2133 สาลิณี บุญหนา สตรีศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2134 ศุภมาส โสชัยยันต์ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2135 อภิชญา จงใจจิต เมืองสรวงวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2136 อัญชนา เนียมมณี สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2137 ชนนิกานต์ บุรีรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2138 ภานุพงศ์ ลีชาคำ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2139 นิฌากร ทองเงิน โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2140 จิติยากร มหันต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านศิลปศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
2141 อมรินทร์ โพธิ์ศรี บ้านแพงพิทยาคม 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2142 นฤทัย น้อยก้อม สตรีศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2143 จิตราภรณ์ ภิรมยาภรณ์ สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2144 ภัคภัทร ทิพจรูญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2145 อัญมณี ผาจวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2146 เกียรติศักดิ์ รัตนภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2147 ธนพร จันทะวงศ์ - ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2148 ปริญญาพร โภควิบูลย์ บัวขาว 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2149 ปิยะสุดา ภูดินดาน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2150 ปราญชลี ชูปาน สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2151 หทัยรัตน์ เศษจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2152 นวพร วิเศษนันท์ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2153 คมสัน ภูสีเขียว สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2154 ปฏิมาภรณ์ จันทร์พาณิชย์ สตรีศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาจีน ม.สงขลานครินทร์
2155 มาริษา ปรีมงคล สหัสขันธ์ศึกษา 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2156 เดือนเพ็ญ แก้วไวยุฒ สหัสขันธ์ศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2157 สุดารัตน์ คำสุจริต สหัสขันธ์ศึกษา 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2158 กมลรัตน์ ภูมิประสาน อนุกูลนารี 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2159 สุกัญญา แสนกัน สหัสขันธ์ศึกษา 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2160 ปรัตถกร ยุวบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
2161 ประณิธาณ ภารสง่า กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
2162 รัตนาพร พลตื้อ ห้วยเม็กวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2163 ภัทรสุดา ลำน้ำเที่ยง ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2164 ไปรมาศ รองหานาม ศรีกระนวนวิทยาคม 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2165 ณัฐชา สามาตรกูล แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
2166 กมลรัตน์ ภูเขาเขียว หนองกุงศรีวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2167 ฑิตยา ตะกินนารี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2168 ทรงพล บุตรพรม ไชยวารวิทยาเสริม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
2169 ณัฐชยา พละสุข หนองกุงศรีวิทยาคาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2170 จุฑามาศ โพธิ์ไทร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2171 สุภาภรณ์ บางละมาต กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2172 ชลธิญา แสงจันทร์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2173 อังศิลา ฉัตรทอง สมเด็จพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2174 ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร ดงมูลวิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2175 ศิรินาฏ มีคุณ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2176 นายวัชรินทร์ ถนัดค้า สตรีศึกษา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
2177 นัฐณิชา ชนเวียน สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2178 จิราวรรณ นันจริต สตรีศึกษา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2179 นฤภูวราช หวายฤทธิ์ สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2180 วิภาสิริ นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2181 เชาวรัตน์ ลำพาย สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
2182 กัญญ์วรา แก้วประสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2183 รับขวัญ เสียงสนั่น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2184 ไมตรี สุ่มมาตร สหัสขันธ์ศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
2185 พีรวิชญ์ สุมารินทร์ สตรีศึกษา 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2186 สิริธร กันทิยะ วาปีปทุม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2187 นิศาชล สิทธิวิไล สตรีศึกษา 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
2188 จิรายุ ระเริง สตรีศึกษา 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2189 รุ่งนภา บุตรศรี อนุกูลนารี 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2190 เจนจิรา ภูกองไชย ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2191 ปิยะนุช ปัจฉิมา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2192 เกตฉะณาพร สว่างวงษ์ อนุกูลนารี 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2193 สุนิสา ดอนปัญญา ยางตลาดวิทยาคาร 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2194 นีรนุช ภูบุญอบ ห้วยเม็กวิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2195 เอื้องฟาง แดนวงล้อม ห้วยเม็กวิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2196 กัญญาภัค หงษ์สิงห์ สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2197 ปิยพร พรพนม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2198 ธนฑัต วิสูตรานุกูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
2199 ฐิติวรรณ วิชัยโย กุฉินารายณ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
2200 พีรวัฒน์ สุระพร บัวขาว 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 22 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55