รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2201 พรพิมล อำไพศรี บัวขาว 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2202 ชิตพล อุทรักษ์ บัวขาว 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
2203 น้ำฝน เสนสุวรรณ ร่องคำ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
2204 ชไมพร เยาวพันธ์ ร่องคำ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2205 กาญจนา ศิริภักดิ์ ร่องคำ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
2206 อมรรัตน์ บัวบาล บัวขาว 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
2207 อรพรรณ จอมทรักษ์ ร่องคำ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2208 นฤภัทร ฆารพันธุ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2209 แจนลิตา ศรีวิธรรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2210 รักษิณา เฉิดเลิศ กมลาไสย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2211 สรันรัตน์ จำปาชุม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2212 ภัทร์สุภา ศรีแดน กมลาไสย 5 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2213 วีรสตรี วามะชาติ การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2214 อัคราทร พรรณขาม กมลาไสย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2215 สิริพร จงมีศิลป์ ร่องคำ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2216 ปิยวัฒน์ กุลชาติ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2217 สุดารัตน์ แสนมหาไชย - ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2218 รุ่งทิวา ปรีเลี่ยม ร่องคำ 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2219 นันทนี สีเสน บัวขาว 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2220 วราพร โทพา ลำปาววิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2221 มาริษา รอญยุทธ อนุกูลนารี 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2222 กรุณา ภูชำนิ ลำปาววิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2223 หงษ์หยก จันตะนี ยางตลาดวิทยาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2224 ปิยะวัตร์ จะดี ยางตลาดวิทยาคาร 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2225 สุริยุ ศรีหาตา เขาวงพิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2226 วิลาวัลย์ ศรีเครือ บัวขาว 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
2227 บุษยามล รังหอม บัวขาว 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2228 ณิศวรา ศรีโยหะ บัวขาว 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2229 สุภานันท์ รังรื่น บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2230 สุพัตรา จำเริญเจอ อนุกูลนารี 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2231 ขนิษฐา ทศบาย บ้านาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
2232 กมลวรรณ สุขทวี บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
2233 วุฒิพงษ์ ไชยสุข กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2234 ณัฐทรียา แสงกล้า บัวขาว 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2235 ผกามาศ กาฬหว้า ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2236 ตุราภรณ์ จงใจสู้ บัวขาว 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
2237 วิลาสินี ศรีอ่อน บัวขาว 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2238 ขวัญจิรา จันศิริสา บัวขาว 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2239 บัญฑิตา พันธุโพธิ์ บัวขาว 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2240 กัณฐิกา เหลาแหลม บัวขาว 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
2241 วัชราภรณ์ คำชาย สตรีศึกษา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2242 พิชญาพร ขาวฟ่อน โพนทองพัฒนาวิทยา 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2243 คีตารัตน์ วิมลสถิตพงษ์ สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2244 นฤภร แย้มศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.สงขลานครินทร์
2245 Nuttika Ratchawongsa สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2246 สิริมาส ทิพจรูญ สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2247 ธนวิชญ์ คณารส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2248 ศลิษา ชวีวัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2249 มัลฑิกา ไพบูลย์ สตรีศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2250 วิลาสินี วิเศษนันท์ อนุกูลนารี 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2251 ปภาวี เครือสา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2252 กนิษฐกา วิเศษศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2253 ณัฐนรี ระวาทชัย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2254 รินัฏญา โมรา สตรีศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2255 ประภัสสร วิเศษดอนหวาย สตรีศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
2256 อุบลรัตน์ วรรณสุทธิ์ มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
2257 ณัฐพร หงส์พันธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2258 วาสนา จันทะคาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2259 พัฒนา ภูมิวรรณ สตรีศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
2260 พรพิชญา โพธิ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2261 รัตติยา อุทกัง หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
2262 ทัศพร พวงศรีเคน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2263 สุกัญญา สมภักดี เมืองสรวงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2264 พรรษกร สามิบัติ สตรีศึกษา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
2265 บดินทร์ ยมรัตน์ เมืองสรวงวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2266 ประกายกาญจน์ วิทยาเรืองสิน สตรีศึกษา 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2267 เอกวิทย์ อดกลั้น ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2268 เจียมจิรา ขัติยนนท์ เสลภูมิพิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2269 ปรินันท์ ประโหมด สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2270 ไกรศักดิ์ ไกยสวน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2271 ณัฐศรัณย์ อุไรรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
2272 อชิรญาณ์ ชมพบ จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
2273 อรณิชา หันชะนา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2274 สุประวีณ์ สุวรรณศรี สตรีศึกษา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2275 ปฐมา กลีบสัตบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2276 ชุตตินันท์ อยู่สุข สตรีศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2277 กานต์ธิดา รัตนคำ สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2278 ชลิตา ชมเวียง สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2279 ปริญญาพร บุบผาชาติ สตรีศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2280 ญาณิศา จ้อยนุแสง สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2281 พัชศินี สิริทวีอรรจน์ สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2282 สุรเกียรติ สุขวงศ์ สตรีศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2283 ชิณพงศ์ ปรีชา สตรีศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2284 เกียรติชัย ศรีสถิตย์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2285 ณัฐธนพงศ์ ทองหาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2286 พศวีร์ สีหมนตรี อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
2287 พรรณพชร สาลีลาด ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
2288 นางสาวนลินทิพย์ มณีรุ่งรตน์ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2289 เจมนุวัน หมื่นศรี เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2290 เสาวภาคย์ มงคลเกียรติชัย สตรีศึกษา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
2291 นนทวัฒน์ กุลโคก ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2292 จิตกรชัย ไกยเดช โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
2293 กฤต แสงสุรินทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2294 เจนจิรา อนุรักษ์ บึงกาฬ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2295 ธีรานนท์ ชนะสินสิริโชติ เดชอุดม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2296 มธุรดา สาตรี อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2297 สุพัตรา เดชฐิติกุล อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2298 ภคมน สุระวิชัย บ้านดุงวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
2299 วิจิตรา จันทรปดา อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2300 Titima Chaiyakam เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 23 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55