รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2301 ณิชกานต์ จันทวารีย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2302 พิมพ์นรี ศรีสุริยานุกูล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
2303 สุวลักษณ์ แซ่โค้ว ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2304 ปัจฉิมาพร จุปะมะนะ บ้านไผ่พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2305 เอมิกา ภูวา อมตวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2306 มนัญญา โยธานัก ยางตลาดวิทยาคาร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2307 พัสกร จันทศร ขอนแก่นวิทยายน 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2308 ศิริรัตน์ จัวนาน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2309 วัชระพัฒม์ มโนเสถียรกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2310 กรรณิการ์ ช่องวาริน อนุกูลนารี 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2311 ธนโชติ จันทรังษี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2312 นภัทร อศวฌานนท์ มุกดาหาร 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2313 รุ้งรดา โลนุช สิรินธร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2314 จณิสตา เกียรติธนรัตน์ เซนต์เมรี่ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2315 สิริวดี ดวงไกร อุเทนพัฒนา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2316 จิรทีปต์ ตันติชำนาญกุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2317 กาญติมา การกิจโอฬาร แก่นนครวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2318 เบญญาภา ขาวสุด กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2319 ภัทราภรณ์ ธีรพรปัญญา สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2320 อรชร อุปนันท์ ภูผาม่าน 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2321 ชไมพร กิตติชัยวัฒนา สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
2322 กฤษณพงษ์ ประชุมเเสง สมเด็จพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
2323 โมกข์ แสงอัมพร สุรวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2324 ชนินทร์ กลิ่นหอม สหัสขันธ์ศึกษา 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2325 ปาจรีย์ เพิ่มยินดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2326 ยุพารัตน์ เปรมประสพโชค มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2327 สิรินภา พลบูรณ์ ภูผาม่าน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2328 กรญาณ์ อัครประเสริฐกิจ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2329 สิทธิกรณ์ กลิ่นหอม เลยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2330 นราธิป ทิพมณี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2331 นายฤทธิเกียรติ ปัญญาแก้ว ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2332 สิริวารินทร์ นิลพุทรา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
2333 นพดล จันทร์อำ เทศบาลวัดกลาง 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2334 panisa thanoosa ลำปลายมาศ 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) บัญชีบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
2335 ขวัญชนก สดุดี อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2336 patcharin laoluerat ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2337 เฉลิมพร ฐิติชวลิตกุล แก้งคร้อวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
2338 จินต์จุฑา พินิจธนสาร สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
2339 พัชราพร ภายจันทึก สีคิ้ว 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.พายัพ
2340 อธิติยา รุ่งพูนทรัพย์ เมืองพลพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2341 ภาวีร์ จึงจรรยา ราชสีมาวิทยาลัย 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2342 อมิตรา ชุมสิงห์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
2343 ศิวาพร ราชโยธา เมืองพญาแลวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2344 กฤตลักษณ์ ชาวัตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2345 ชญานิน รักขนาม สตรีราชินูทิศ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2346 กฤษฎา เอกกวินกุล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2347 พัชรี อ่อนพิมพ์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2348 บุญฤทธิ์ ทัศนารักษ์ เลยพิทยาคม 5 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2349 เจนจิรา จันต๊ะคาด หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2350 ทิวานันท์ สิงห์สาร์ สตรีศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2351 บุศยรินทร์ แพงศรี สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2352 ทศพร ภัทรพิศาล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2353 มณีรัตน์ ดิเรกโภค สตรีชัยภูมิ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2354 วชิรา คงมั่ง สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2355 วีระพงษ์ นาสูงเนิน สตรีชัยภูมิ 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2356 วิภาดา พูลเพิ่ม แก้งคร้อวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2357 ธนัชญา โนราช แก่นนครวิทยาลัย 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2358 ธนกร นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
2359 นัฐชา เวฬุวนารักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2360 จินตวัฒน์ ปัญญาแวว นารีนุกูล 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
2361 นันทพร ไกรมณี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2362 ภัทรวรรณ เพชรบ่อใหญ่ เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2363 ณิชา ดอนเงิน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2364 ณิชกานต์ บุตรวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2365 ภารวี แสนวงษ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2366 ประภัสสมา แต้กาญจนกุล พนมไพรวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
2367 สันติภาพ คูณทา สตรีสิริเกศ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2368 วิภาดา เหล่าคนค้า - มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2369 มัลลิกา โคลกระโทก นางรอง 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2370 ธัญญ่า ปัญจะโรทัย มารีย์วิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2371 กิจจพัสส์ ธรรมภิบาล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2372 pawitchaya peungkoksung สุรนารีวิทยา 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2373 ปัณณรัตน์ โรจน์อมรเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2374 อรยา พงษ์เพิ่มวงษ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2375 ชลธิรักษ์ พิมอุบล ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (เรียน 5 ปี หลักสูตร 2 ภาษา) ม.กรุงเทพ
2376 เปรมฤดี วงศ์หนองแล้ง อนุกูลนารี 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2377 Kanittha Mabao กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2378 Panida Suprom สมเด็จพิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2379 มลนภา อัฐนาค บัวขาว 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2380 ชัยมงคล กมลรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2381 นางสาวสิรินัทธ์ รังคะราช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2382 วฤณภา สุทธิบุตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2383 ปฏิภาณ สมบูรณ์ผล มหาใถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
2384 อังคณา พันธุ์พาณิชย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2385 โศภิสุดา สุระชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
2386 เกษศิณี ทัดเทียม อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2387 กฤตชญา วังศิลาบัตร ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2388 นางสาวกัญญณัช ชีพจำเป็น ดอนบอสโก 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2389 ศุภณัฐ อยู่สุข เบ็ญจะมะมหาราช 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2390 จารุภัทร เที่ยวมาพบสุข การจัดการอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2391 อนรรฆอร งามดี เมืองพญาแลวิทยา 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2392 วรกิจ พรมสอาด ธาตุนารายณ์วิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
2393 ทิวาวรรณ ช่องวาริน อนุกูลนารี 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2394 นางสาวจิรัชญา สวนดอกไม้ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2395 ประกามาส เสาเรียง ห้วยผึ้งพิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2396 ปรัชญาภรณ์ ยันตะบุษย์ สมเด็จพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
2397 พิพัฒน์ศักดิ์ ไชยพงษ์ สมเด็จพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2398 ธนิษฐา นิลบุตร สมเด็จพิทยาคม 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
2399 นรินทร์ยา ระวาสศรี อนุกูลนารี 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
2400 สุนันธิกานต์ กั้วพิทักษ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 24 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55