รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2401 กิติพร ดลเรขา ห้วยผึ้งพิทยา 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2402 กฤษณา กลีบรัง บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2403 พัลลภา แสบงบาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2404 สุภัทร์ชัย ทิวเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2405 รัตติกาล วงษ์เตชะ ห้วยผึ้งพิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
2406 ปาริชาติ ไชยชำ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2407 พิมนภัณร์ ธะพินพิทักษ์ ห้วยผึ้งพิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2408 วีรญา โสนาคู ขามแก่นนคร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2409 เอกวัฒน์ วันท่าค้อ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2410 อัญมณี คำภิระ เลยพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2411 พรทิพย์ คำวงค์ษา อนุกูลนารี 6 คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการปกครอง ม.สงขลานครินทร์
2412 นภาพร กีผ่อน อนุกูลนารี 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
2413 ดรุณี เกษหอม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
2414 ชนาธิป ยิ่งคงดี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2415 ภัณฑิรา ญี่ปุ่นกล้าหาญ โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2416 ศิริลักษณ์ ไกรสูนย์ บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
2417 พิชชาพร จำปาหาร สตรีศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2418 นางสาววรรณพร แซ่เฮ้ง เทศบาลวัดกลาง 6 คณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์-การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ม.หอการค้าไทย
2419 นฤภรณ์ ดวงมาลี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2420 จีรภัทร พรมมงคล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
2421 ชฎาพร พลกุล สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2422 ตวงสิทธิ์ น้อยนาจารย์ สมเด็จพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2423 ยุพดี ระดาไสย ร่องคำ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2424 กัญธญาวีร์ บุตรแสนโคตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2425 ศรันย์ ยลโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
2426 อภิสิทธิ์ เอกบุตร กุฉินารายณ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
2427 ณัฐพล แสนขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2428 จิราพัชร ภูนาเมือง ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2429 ชริญา สิธา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2430 ญาดา พลนิกร อนุกูลนารี 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
2431 สิรีน มูลวัตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
2432 ปรียกาญจน์ ศรีแก่นจันทร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2433 พินทุสร พันธุโพธิ์ บัวขาว 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง
2434 ณัฐวุฒิ ขันธุแสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2435 ปริญญาภรณ์ กุตระแสง เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2436 กนกพร นิระภาพ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2437 วิรดา มีเชี่ยวชาญ อนุกูลนารี 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2438 วัลชยาภรณ์ แก่นตาเนียม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2439 เกษมณี ภูกา สมเด็จพิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2440 สิทธิโชค เชื้อทหาร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2441 นุชนาถ ระดาเสริฐ ร่องคำ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2442 กาญจณาพร แก้วเบี่ยง จักราชวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2443 สิริพงษ์ โพธฺ์ทอง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2444 พชรพร ปัตบุศย์ บัวขาว 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2445 ศักรินทร์ สีหาลุน ขามแก่นนคร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
2446 ยุพเรศ ตรวจมรรคา อนุกูลนารี 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2447 ชาญวิทย์ ถูระวรรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2448 ขวัญลดา พลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2449 จิรัฏฐ์ พั่วพันศรี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2450 สุรัสวดี แปะทา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2451 มุทิตา ญาดาสกุล สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2452 จริยา ภูต่างแดน ลำปาววิทยาคาร 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2453 ธราธร กำจรเมนุกูล ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2454 ศิริภัทรา ตุระซอง บัวขาว 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2455 ขวัญจิรา โพธิ์ทอง อนุกูลนารี 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
2456 สกุลกานต์ เกิดแก้ว อนุกูลนารี 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2457 เบญจพรรณ หมวย อนุกูลนารี 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2458 จักรกฤษ ศรีสีถาน ร่องคำ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2459 ฐิติพร ภูกันดาน อนุกูลนารี 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2460 สุชาวดี โพชัยศรี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2461 เกษราวรรณ เสาเวียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2462 วุฒิชัย ปัญญาสูง ห้วยจริงวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
2463 นันทพิทย์ พิทยานันทกุล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
2464 ธัญญลักษณ์ ธุรานุช สิรินธร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
2465 วิลาสินี ศรีวงษา กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
2466 สุชาสิณี พิมาทัย กันทรลักษ์วิทยา 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2467 รจนา พรมแสง กันทรลักษ์วิทยา 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2468 นายพลวัฒน์ ศรีพลาย กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
2469 ศศิวิมล แสงยา กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2470 พรรณนิภา จำปาใด กันทรลักษ์วิทยา 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2471 นวรัตน์ เนตรสาร ดงรักวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2472 วัทนวิภา วงศ์ใหญ่ กันทรลักษ์วิทยา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2473 นิพาพร ศรปัญญา กันทรารมณ์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2474 บุญญิสา สิมณี กัทรารมณ์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2475 กนกอนันต์ พวงจำปา วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2476 วรากร เศรษฐกุลอนันต์ สุรวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2477 รัชชิญาร์ นันทวณิชชากร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2478 ณัฐนนท์ ลุนพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.แม่ฟ้าหลวง
2479 เอกกริช อักโข สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
2480 ชมพูนุช ผลเจริญ กระสังพิทยาคม 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2481 ปรัตถกร อารีย์วัฒนานนท์ สุรวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
2482 มาริษา พริ้งเพราะ สินรินทร์วิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2483 สุทธิชัย จริยานพิวาทย์ กันทรารมณ์ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่
2484 กัญฐิสา คูณวัฒนาพงษ์ สิรินธร 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2485 อภิชญา ศิริพงษ์ นางรอง 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2486 วรพงษ์ วาฤทธิ์ กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2487 รัชชานนท์ บูรณ์เจริญ กันทรลักษ์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2488 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ม.อัสสัมชัญ
2489 Thanakorn Jaruthanitkul รัตนบุรี 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2490 อรไพลิน มวลทอง สิรินธร 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2491 มินตรา อุพลรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2492 ธนีนุช พุทธศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
2493 ศุภวิชญ์ หยุดรัตน์ อำนาจเจริญ 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2494 จิราวรรณ บุษรา เชียงคาน 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
2495 สุทธิดา สายสิน ลืออำนาจวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
2496 อนุธิดา พิลาพันธ์ ลืออำนาจวิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2497 ธยานี งามจิตร หัวตะพานวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2498 สุวธิดา มาประจวบ อำนาจเจริญ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2499 นำเจริญ เวชพันธ์ หัวตะพานวิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
2500 ณัฐธิดา บุดดาวงศ์ อำนาจเจริญ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 25 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55