รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2501 กชกร เจียรกุล อำนาจเจริญ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2502 กัญจนาพร บุตรศรีเมือง บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2503 กมลรัตน์ อุดมศรี อำนาจเจริญ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2504 ปิยธิดา สวาสุด อำนาจเจริญ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2505 อภิญญา แสนโท ปทุมราชวงศา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2506 บารมี พิมพนิช อำนาจเจริญ 5 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2507 จันทร์ธิดา คงไชย อำนาจเจริญ 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2508 เบญจวรรณ ไชยเสริฐ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2509 ธิดารัตน์ สายตา พนาศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2510 ภาณุมาศ แสนโท ปทุมราชวงศา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2511 พรรณทิพย์ วงค์จันทร์ อำนาจเจริญ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2512 ฐิติวรรณ มิ่งพฤกษ์ อำนาจเจริญ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
2513 อรอนงค์ แก้วล้า อำนาจเจริญ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
2514 ณิศศา ตราชู บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2515 สุพรรณิภา ร่มเย็น สารคามพิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
2516 อรยา ตุใยรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2517 ชญาณี ไสยลา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
2518 พงษ์ระภัทร แก้วไผ่ - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2519 จีรนันท์ แท่นทอง บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2520 กันตภณ สดรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2521 ณัฐธิดา ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2522 ธัญญาภรณ์ ทวีภักดีเสมอ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2523 างรณ วง ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
2524 รุ่งนภา คชเลิศ บัวหลวงวิทยาคม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
2525 ปรัชญ์ทวิพร พันธ์วงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2526 ธนัชชล นาคพรต สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2527 วิชุฎา กอนรัมย์ ภัทรบพิตร 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2528 ปิยลักษณ์ ซึ้งศิริทรัพย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2529 ธนานันท์ ตะคอนรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2530 จักรกริช นุกิจรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2531 ศศิกานต์ ทองอาจ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2532 ณฏฐ์ สีดาดี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2533 จิรัศย์ พิพัฒน์ภานุกูล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2534 มุกรินทร์ เพียรคุ้ม อำนาจเจริญ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2535 ปาริฉัตร ผาบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
2536 สิริกานต์ อินทรศร สตรีชัยภูมิ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2537 ณัฐธิดา แก่นทอง ปทุมราชวงศา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2538 สมิตรา สิทธิ์กลาง มารีย์วิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2539 อุดมพงษ์ พิพัฒน์พงษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
2540 เกียรติศักดิ์ ประสานพันธ์ เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2541 ศิริลักษณ์ วิชาจารย์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2542 ชลวิทย์ นาใจกล้า แก้งคร้อวิทยา 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2543 สิริรัตน์ ชำนาญพงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2544 อริสรา ประเสริฐกุล สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2545 ธนากร ชำนาญ แก้งคร้อวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2546 พงศ์เศรษฐ์ สุนันทสิงห์ ขอนแก่นวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2547 กาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2548 พิมพ์พลอย สดใส สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2549 ภารดี ญาตินิยม สตรีชัยภูมิ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2550 อดิศร แสนประสริฐ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2551 ณัฏชนิกา ขีดขิน สตรีชัยภูมิ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
2552 ณัฏฐวรรณ สิมะจารึก เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2553 ภูวพงศ์ พาชื่น เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
2554 ชนนิกานต์ ทองละมุล สตรีสิริเกศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
2555 นพัสร พรมรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2556 วรินยุพา ศรีเจริญ ยโสธรพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2557 สุคนธา แสงหงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2558 ศิรินิภา จำชาติ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.สงขลานครินทร์
2559 ชนานันท์ บุตรโต บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2560 ธนกฤต แก้วมงคล อำนาจเจริญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2561 อัญมณี หาญรบ สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2562 วิภาวรรณ ปุสวิโร สตรีชัยภูมิ 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2563 วรารัตน์ พิเศษ คอนสวรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2564 สุกฤตา หาวิรส สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2565 รักษ์สุดา หาญประยุทธ สตรีชัยภูมิ 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2566 ศุภกิตติ์ บุตร หนองบัวแดงวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2567 ธัญยพร วาสสามัคคี สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์
2568 ธัญธร ศิริธรรม ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2569 ไพรินทร์ ภาพสิงห์ อำนาจเจริญ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
2570 ธัญลักษณ์ นันทกุลไกรศักดิ์ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2571 ณัฐฐินี ขันทะสีมา สตรีชัยภูมิ 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2572 พัฒน์นรี นกชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
2573 ภาธร ฦาชา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2574 ณัฎฐณิชา พ่อค้า ขอนแก่นวิทยายน - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2575 ญาติมา พลพวก หนองบัวแดงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2576 อลงกต นาครินทร์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2577 ธัญญ์นภัส เลิศพันธ์ทวี ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2578 วรรณภา จันศักดา ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2579 เกรียติศักดิ์ ไพศาลพันธ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2580 เอกชัย นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
2581 ชญารัตน์ ไทยรัตนานนท์ สตรีสิริเกศ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2582 อธิภัทร พวงประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2583 บุญอาภา พวงเกตุ สุรวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ ม.เชียงใหม่
2584 อารีรัตน์ กองศรี สิรินธร 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2585 ศักรินทร์ มะลิซ้อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2586 ฐิติรัชต์ รชตเจริญทรัพย์ สิรินธร 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2587 นิชากร มาลาล้ำ - ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
2588 Natthan Phothong สุรวิทยาคาร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2589 กฤษณเทพ มาศรักษา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2590 ธันย์ชนก เวโรจน์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
2591 วรณัน สายบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2592 เนตรนภา นิสัยรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2593 อนุกูล โตรัมย์ กระสังพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
2594 มนัชญา บุญอาจ รัตนบุรี 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2595 นภัสสร วินิจฉัย สิรินธร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2596 หทัยรัตน์ ชาติเจริญ สุรวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2597 ชนม์นิภา โฉมใส สิรินธร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2598 เนติพันธ์ สุขศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2599 สุธาสินี สุบินนาม ประสาทวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
2600 วนัสนันท์ สังข์ชัย สิรินธร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 26 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55