รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2601 ฐิติพงศ์ สวายสมสีกุล สุรวิทยาคาร 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2602 พิชชาพร เกษตรสิงห์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2603 กัญญาภัก ทรัตน์ สิรินธร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2604 เติมศักดิ์ มีสติ สุรวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
2605 Tidaruth kongduangdee วีรวัฒน์โยธิน 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2606 ไอยดา ทับทิมหิน นารีนุกูล 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2607 วีรวิชญ์ พิทยศักดิ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2608 สิโรรส ทรงเย็น สิรินธร 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2609 ณิชาภัทร หลอมประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2610 ภัทรารวีย์ เมษะกูลเศรษฐ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2611 ภัทรา เจริญศิริ สิรินธร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2612 รัตนาพร ฤๅชา รัตนบุรี 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
2613 เนติพงษ์ ขาวงาม สินรินทร์วิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2614 ยชยนร”รŠรƒร’ ยชรยชร—รจยน มารีย์วิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2615 กัลยกร วันทุมมา สิรินธร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2616 ชวิศ พรหมบุตร ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
2617 ชนากานต์ นิรัมย์ สุรวิทยาคาร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2618 แพรวพรรณ ธนกรกุลพิพัฒน์ สิรินธร 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2619 สมิตานัน ลาขุมเหล็ก สุรวิทยาคาร 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2620 ภูวนาถ บุญยืน ประโคนชัยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2621 ฉกาจน์ คูณวัฒนาพงษ์ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2622 ญาตาวี สุขช่วย สุรวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2623 ศศิธร สุพรรณกลาง สิรินธร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2624 สุรีพร สุขช่วย สุรวิทยาคาร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2625 ศิริถาวร ดีนาน รัตนบุรี 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2626 ชิตณรงค์ คำภีระ รัตนบุรี 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2627 จันทรา เชื้อดวงผุย คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2628 มุกดา บาลโสง บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2629 นัทยา สืบเทพ ประสาทวิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2630 จักรกฤษณ์ อินทร์ชู วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2631 รัตนาภรณ์ มีสูงเนิน สิรินธร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2632 ภัทราภร สุขหนุน ศรีกระนวนวิทยาคม 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2633 ชนกนันท์ สุระขุนทด สิรินธร 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
2634 พลเวศน์ หีบเเก้ว สุรวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2635 กนกอร นพเก้า สุรวิทยาคาร 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2636 จิรัฐตกาล คะรุรัมย์ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2637 ชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
2638 พิมพ์ชนก ชิณภา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์
2639 ศาศวัต ตันตาปกุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2640 Sutada Bootrat บุรีรัมย์พิทยาคม - การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2641 ศุทธสิทธิ์ สุทธศรีเมธีชัย นางรอง 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง
2642 จิราวรรณ นามวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2643 แพรรุ่ง กระชงรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2644 อรทิมา จำปายงค์ ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2645 ศุภศิลป์ เงางาม จอมพระประชาสรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2646 สุภาชาติ คิดดี สิรินธร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ม.ขอนแก่น
2647 วิษณุ จตุรพิทักษ์ ประสาทวิทยาคาร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2648 ณัฐธิดา เจริญศิริ มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2649 อุไรลักษณ์ จำปาทอง สิรินธร 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2650 สืบสาน เจริญมายุ ประโคนชัยพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
2651 ชญาน์ภัทร จำปาเมือง สุรวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2652 มาลินี แผ่นทอง สุรวิทยาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2653 ฐัติยาภรณ์ พึ่งป่า วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2654 กัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์ รัตนบุรี 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2655 นายฉัตรชัย แซ่เตียว บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2656 กนกพร วัฒนพงศ์พิศาล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2657 พิชญาภัค คำบ่อ สีคิ้ว"สวัสผดุงวิทยา" 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2658 กิตติภรณ์ สิทธิศร สุรวิทยาคาร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2659 กมลชนก ยิ่งอินทร์ ปิยะมหาราชาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
2660 ชานนท์ นานวล สังขะ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2661 อรปรียา บุญแจ้ง สุรวิทยาคาร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
2662 พงศ์สุดา พรมแพง สุรวิทยาคาร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
2663 อรนิชา เรืองแสง สิรินธร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2664 นริณี ลิ้มสุนทร รัตนบุรี 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2665 อารียา สมจิตร รัตนบุรี 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2666 วิภาลักษณ์ วงษ์คำ สิรินธร 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2667 จันทร์นิภา ศรีจันทร์ นารีนุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
2668 ชนนิกานต์ ทองทวน เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2669 pitchayaporn srisuphap ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2670 ภัทรศักดิ์ นามศรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2671 ศุภชัย กอสมานชัยกิจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2672 ชวิศา เจียรกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
2673 วิชชุตา โควสุรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
2674 ญาติกา ไพสาทย์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2675 ภาสุรีย์ ทองเลิศ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
2676 ทิพานัน จันทรางศุ สตรีศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
2677 ชญานนท์ ดงอานนท์ อาเวมารีอา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2678 อนุธิดา รัตนะวัน นารีนุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
2679 ชนารินทร์ จิตรพริ้ง เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2680 พิมพ์ชนก เหลาทอง - พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2681 ศกลวรรณ พระสุพรรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2682 ฐิติประภา งามล้วน เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
2683 ภานุชนาถ พรหมเกษ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ม.สงขลานครินทร์
2684 ภัทรียา พูลศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2685 อรดี อัมพันธ์ ศรีปทุมพิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2686 ภีม มีคำ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2687 ประทับใจ พระสุจันทร์ เขมราฐพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
2688 พีรพงศ์ เมตตาพินันท์ เดชอุดม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2689 วิรากานต์ ประจำค่าย เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2690 ณัฐชยาพร ละทัยนิล โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
2691 วนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2692 ณัฐพล สีแสงหน่อม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2693 ศศิภรณ์ ไชยชสญ ขอนแก่นวิทยายน 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2694 ทวีศักดิ์ ชูรัตน์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
2695 ชวาลิน โนภาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
2696 สาริศา ฉัตรวิชัย อาเวมารีอา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
2697 สตรีรัตน์ ไทยพิริยะกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
2698 อิทธิพัทธ์ อัคชาติ อุดรพิทยานุกูล 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2699 เบญจพล เพชรอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2700 ชลธิชา เลิศพงษ์ตระกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 27 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55