รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2701 พวงเพชร วิริยะสืบพงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2702 ศุภฤกษ์ แก้วลา กันทรลักษ์วิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2703 ชนิสรา ศรไชย เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2704 ทักษพร จารุสิน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2705 ธนนันท์ ชาญเนติกิจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2706 ปาลิตา มีธรรม หัวตะพานวิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2707 สายน้ำ แนวจำปา เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2708 มินทร์ทิรา อักษรวงค์ พิบูลมังสาหาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
2709 ภควดี จันทรักษ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2710 ลลิตา ดอกไม้แก้ว เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2711 พิชญานิกา เชื้อกาญจน์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2712 เบญจพร วิริยธรรมเจริญ อำนาจเจริญ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2713 ชลิตา สีลาไหม นารีนุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2714 กาญจนา สายแวว นารีนุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2715 เกศมณี พิมมะศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2716 สุดาทิพย์ ทิพย์บำหลาบ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
2717 ศุภิสรา พิสุทธิ์ นารีนุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2718 วราวุฒิ ศิริวิกุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
2719 น.ส.สิริกร สะสมผลสวัสดิ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
2720 ภัทรวดี ศรีจรูญ เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
2721 ณัฐภัทร บุญชื่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
2722 สุดารัตน์ จันทร์เชย เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2723 กรกนก กริชพิทักทักษ์เงิน น้ำพองศึกษา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
2724 เพ็ญนภา มูลสิน ปทุมพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2725 อาภารัตน์ กิ่งบุตรโคตร สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2726 วรรณศิริ ทาตะบุตร นารีนุกูล 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
2727 ภาสินี วัฒนะกิจ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2728 ภานุมาศ ไชยยงยศ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
2729 ปิยกมล บุญคุ้ม สาธิต มข (ศศ) 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2730 สุดาวรรณ์ มิระสิงห์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2731 ปิยะธิดา ร่วมสุข อำนาจเจริญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2732 อนงค์นาถ ถิ่นขาม เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2733 ภูริชญา ยี่ทอง ยโสธรพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2734 ประภัสสร ซังทิพย์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2735 กนกวิภา มุ่งดี วิจิตราพิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2736 อภิสิทธิ์ บุญประภาร นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
2737 เกษมพันธุ์ กาญจนีย์ อำนาจเจริญ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
2738 พรพิมล เพชรสูงเนิน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2739 ธีระวัฒน์ เกษียร - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
2740 ธิรันยา ศรีทาพักตร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2741 มนัชญา วงศ์ศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2742 สิตานันท์ มานิตย์นาค สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
2743 ณัชชา สุวรัตน์ชัย ศรีปทุมพิทยาคาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2744 วริศรา มังคละทน เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาลัยนานาชาติ คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) ม.หอการค้าไทย
2745 สิรินภา โพธิ์สุวรรณ์ นารีนุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2746 วสิษฐ์ อรุณพงษ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2747 สรัลชนา สาธุภาค เบ็ญจะมะมหาราช กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2748 กิ่งกาญจนา ภูธรฤทธิ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2749 อินทุอร ศิลปมูลย์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2750 สิริวรรณ คูณทอง พิบูลมังสาหาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2751 ภัสวีร์ ทองดี เบญจะมะมหาราช 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
2752 ศุภรัตน์ แสนแดง ปทุมราชวงศา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
2753 ฉัตรฑริกา เวชคง นารีนุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2754 ภัทรียา วงษ์เจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2755 ปณิธิ นาก้อนทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
2756 ภูพาน พระโสภา ยโสธรพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
2757 เจษฏากรณ์ ไชยสุนทร ขัติยะวงษา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2758 กัญญาวีร์ สยามา คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
2759 ณัฐติยากร พรมวงศ์ เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เชียงใหม่
2760 ศุภนารี เคลือบสูงเนิน เลิงนกทา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
2761 ธัญญา แสงจันทร์ อำนาจเจริญ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
2762 สุวนีย์ นิยมพงษ์ เลิงนกทา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2763 วาลินี คำทวี ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2764 อภิญญา ไชยสัจ เลิงนกทา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2765 อาทิตา พึ่งกุศล ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2766 จักรี งามเงิน กุดชุมวิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2767 SUDARAT THAWORN กุดชุมวิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2768 ปัทมาพร จันทไชย คำเตยวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
2769 ปฏิพัทธ์ โพธิ์พระทอง กุดชุมวิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2770 นพวรรณ ศรีวะอุไร ทรายมูลวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2771 นิรมล แสงสุข ทรายมูลวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
2772 วิริยะ วงษ์ศรีกุล ยโสธรพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
2773 เปรมกมล โยวัง ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2774 จิราวดี บุญประสิทธิ์ เลิงนกทา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
2775 ธนพนธ์ พลพวก หนองบัวแดงวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2776 พิยดาพร งาหัตถี ภูเขียว 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2777 วราพร ศรีนอก ภูเขียว 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
2778 นัจนันท์ กิณเรศ สตรีชัยภูมิ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2779 พรรณราย อุตสาห์ หนองบัวระเหววิทยาคาร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2780 ศศิชา ทรัพย์คณารักษ์ สตรีชัยภูมิ 6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2781 พัชรีพร ตรีศรี ชุมแพศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2782 อรพิน ปลื้มมะรง สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2783 จิตติญา อินทร์แหยม สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2784 ฐิติรัตน์ สุทธิประภา สตรีศึกษา 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
2785 จารุพัฒน์ คองวงค์ หนองบัวแดงวิทยา 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2786 อาริยา แจ้งเขว้า สตรีชัยภูมิ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2787 วิณิศรา เดชแพง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2788 ภาณุพงศ์ วรรณพงษ์ หนองบัวแดงวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2789 ธนวุฒิ จันตา เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2790 อัจฉราพร ใจกว้าง เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
2791 จันทร์ฉาย จันทร์ปอภาร โนนกอกวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2792 เกวรีย์ สุฤทธิ์ สตรีชัยภูมิ 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2793 อลิตา นวลงาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
2794 หทัยชนก เด่นพงศ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2795 กนกไทย วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2796 บุญสิตา ขันโนเขวา หนองบัวแดงวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2797 เมธัส ทุมรินทร์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
2798 ปฏิภาณ ไทยมิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2799 จันทร์จิรา สายรัตน์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2800 บดินทร์ เดชา บุญวัฒนา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 28 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55