รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2801 สราวุฒิ ปิ่นเมือง สหัสขันธ์ศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2802 Parinthon Khorsuk ยโสธรพิทยาคม 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
2803 กลิ่นฟาง พลมีศักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2804 ธนาธิป อุตอามาตย์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2805 นันทิยา เสมียนกุล ยโสธรพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2806 ศุภณัฐ ศิริพูลศักดิ์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
2807 สุพัชชา คชอาจ เลิงนกทา 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2808 อภิสิทธิ์ มาดขาว อุดรพัฒนาการ 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2809 อาทิตย์ บุญธรรม สิงห์สามัคคีวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
2810 จินตนาภรณ์ ก้อนคำ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2811 สุปรีญา ชาติภูธร ยโสธรพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2812 เปรมิกา ศุภผลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ม.หอการค้าไทย
2813 เชิญขวัญ จันทร์ดี สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
2814 พิชญา แสงทองทิพย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
2815 นุจรีย์ มิ่งขวัญ ยโสธรพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
2816 เวทิศา สุดบอนิจ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2817 อารียา นิจพาณิชย์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
2818 ศิรามณี แสงโพธิ์คัมภ์ พนมไพรวิทยาคาร 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2819 ศศิวิมล สะเดา เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2820 รƒย‡รƒย‘ร‚ยนรƒย‡รƒย”รƒยŠรƒย’ร‚ยขรƒยฌ รƒยขรƒยŠรƒย‡รƒยƒรƒยƒร‚ยณรƒย• นารีนุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2821 นงลักษณ์ บุตรพรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
2822 เสนีย์ เวียงนนท์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ม.กรุงเทพ
2823 ธันยา เอื้อเฟื้อ ยโสธรพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2824 ศศิธร สุระท้าว สตรีศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2825 แพรวนภา ทองแก้ว ยโสธรพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2826 ปิยสุดา กัญญาคำ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2827 เกียรติศักดิ์ พิมหินกอง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2828 สิรภัทร ม้าทอง การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2829 กฤษกรณ์ บุญวิทย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
2830 ปัทมา อุตมะ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2831 อรวรรณ เนาวบุตร ยโสธรพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2832 ธนชัย อนันต์นิธิชัย กุดชุมวิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
2833 เปรมวิทยฺ์ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล ยโสธรพิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2834 ฐาปนี ว่องไวตระกูล สตรีศึกษา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2835 ตติยา ไชยชมภู ยโสธรพิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2836 ภัทรียา ชามนตรี สารคามพิทยาคม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2837 ประภาภรณ์ มะเสนะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2838 ศุทธินี โสวะภาสน์ อำนาจเจริญ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2839 วชิตรลดา แก่นลา เบ็ญจะมะมหาราช 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2840 ศวิตา วันทาดี ยโสธรพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2841 มธุรดา เมธาภัทรกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2842 ลักษณารีย์ รุ้งแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2843 พัชรพรรณ อินทร์ประสิทธิ์ กันทรารมณ์ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2844 สุกัลยา พัวไพศาล เบ็ญจะมะมหาราช 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2845 จุฑามาศ โสพัฒน์ สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2846 นลินรัตน์ สิริพงศ์ชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2847 น้ำเพชร สันติวรรักษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2848 สุวรรณภา เพ็งแจ่ม กำแพง 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)สาขาวิชาชุมชนศึกษา ม.สงขลานครินทร์
2849 ณัฐนันต์ ศรีสง่า สตรีสิริเกศ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน *** ม.อัสสัมชัญ
2850 ณัชชา ไชยโพธิ์ ขุขันธ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2851 เทียมใจ เจริญทรัพย์ ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2852 นภัสกร สิทธิโชค ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2853 อินทุอร ศรวิชัย สตรีสิริเกศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2854 บุษราคัม มหาจันทร์ สตรีสิริเกศ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2855 วิรงรอง ปลูกพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2856 รัตติยา สินชัย สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2857 ธัญธิตา ทองดี สารคามพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2858 ปภัสสร ศรีชัย สตรีสิริเกศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2859 มินตรา สุขอ้วน กันทรารมณ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2860 อภิญญา บุญขยัน สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2861 ฐิติยา คำแก้ว สตรีสิริเกศ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
2862 อรอุมา แทนคำ สตรีสิริเกศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2863 นันทิกานต์ ประทุมเทศ เบ็ญจะมะมหาราช 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2864 วสุพล ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2865 ชลิตา ธรรมธร สตรีสิริเกศ 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
2866 หรรษลักษณ์ ทองเชื้อ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2867 จิราพร อุ่นคำ สตรีสิริเกศ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2868 ปติมา ภูมิสถาน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2869 ภานุวัชร บุญเฉลียว ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2870 ธนกร รุ่งพัฒนาชัยกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2871 วิภาวี เจตินัย ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2872 นัจนันท์ สารศรี สตรีสิริเกศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2873 ณัฐญาดา แท่นแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
2874 ธัญลักษณ์ มงคลโคตร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2875 วรัญญู บุญเย็น สตรีสิริเกศ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
2876 ธัญรดี อินสุรรณ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2877 จณิสตา สายสุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2878 ญาณิศา มุฑิตาสกุล ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิเทศศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
2879 ปกป้อง ราชประสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะวิทยาการสื่อสารศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์
2880 มาลีสา สาธร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2881 สุชีวี ระยับศรี สตรีสิริเกศ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
2882 สุมิตรา หนูสวัสดิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
2883 กุลวรรธน์ พุมมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
2884 กนกสิริ บุตรอุดม ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมยางพารา ม.สงขลานครินทร์
2885 อรนุช ศูนย์ดำ สตรีสิริเกศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2886 อินธิญา ซื่อวาจา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
2887 กุลธิดา จิตมั่น สตรีสิริเกศ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2888 อมรรัตน์ นครพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
2889 เพ็ชรรัตน์ พวงมาลัย มหาชนะชัยวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2890 กาญจน์สุภา แสนคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
2891 กมลชนก เถระพันธ์ สตรีสิริเกศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2892 ขวัญสุดา ศรีพอ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
2893 จิรายุส พรมเพ็ญ เบ็ญจะมะมหาราช 6 แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2894 จิรายุส พิริยานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2895 มานพ วงษ์ละคร เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2896 อรอุมา อุ่นแก้ว ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2897 สรวิศ ไชยราช - มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
2898 wanchana onsuwan ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2899 ศิริลักษณ์ ตาทอง ปรางค์กู่ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2900 ปรารถนา สิงขรณ์ สิรินธร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 29 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55