รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

201 ญาณิศา จลประดิษฐ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
202 อภิญญา ศรีอ่อน ผดุงนารี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
203 พัชริษา คุณชื่น เดชอุดม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
204 สุวัณณา สุขภูตานันท์ กันทรลักษ์วิทยา 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
205 ธีรเมธ วรชมพู หนองบัวพิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
206 จิราพรรณ ชุ่มตะขบ สุรนารีวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
207 วริศรา เพ็ดทะเล มารีย์วิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
208 มุจรินทร์ ดำริห์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: ประมง ม.อุบลราชธานี
209 ศันศนีย์ อนุวรรณ์ สุรนารีวิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
210 สายชล เกตุแก้ว ปิยะมหาราชาลัย 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
211 ณัฐพงษ์ ปิ่นคำ ดอนบอสโกวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
212 จารุกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์ นางรอง 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
213 จิรัฏฐา วิลัย ยโสธรพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
214 พิมพ์อนงค์ อนุพันธ์ อาเวมารีอา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
215 ลักษิกา ชัยรัตน์ นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: ประมง ม.อุบลราชธานี
216 ศศิภา ประชุมฉลาด ประสาทวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
217 ธีรเมธ รอดสูงเนิน สหัสขันธ์ศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
218 เปรมมิกา ภูจอมนาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
219 เสาวรส พลสิทธิ์ อาจสามารถวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
220 บุญแถม งามบุญแถม นารีนุกูล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
221 มาริศนันท์ เชี่ยวชาญ กุดชุมวิทยาคม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
222 พนิดา หินเทา บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
223 ปิยามินทร์ ฉัตรสกุลพนิต สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
224 จิรนันท์ บรรหารชัย เลิงนกทา 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
225 จตุรพร ผลผาสุข หนองสองห้องวิทยา 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
226 รัตติยาภรณ์ ใจมั่น นารีนุกูล 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
227 กิติยาภรณ์ เกตวงษา สกลราชวิทยานุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
228 จารุกัญญ์ แสงสุข เบ็ญจะมะมหาราช 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
229 ประภาพร ดงภูยาว สกลนครพัฒนศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
230 สุกัญญา ละครรำ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
231 เกษมณี ภูกา สมเด็จพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
232 มนัญญา โยธานัก ยางตลาดวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
233 ศุภัทรา กุลมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
234 ปาริสา สุตะวงษ์ อนุกูลนารี 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
235 รมย์ธีรา แดนวงศ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
236 จันธิมา หลักคำ บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
237 สุคนธา สีเพียชัย สกลนครพัฒนศึกษา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
238 ธิดาวัลย์ พานวาวแวว สมเด็จพิทยาคม 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
239 วิศรุต บุพศิริ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
240 ชนิกานต์ พัฒนิบูลย์ สกลราชวิทยานุกูล 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
241 จุฑาทิพย์ ดีระสาน สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
242 ชนิภรณ์ วดีศิริศักดิ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
243 พรพิมล นวลจันทร์ ธาตุพนม 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
244 ณัฐธิภรณ์ เลิศทวีรัชต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
245 ศิริลักษณ์ วันนา เขมราฐพิทยาคม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
246 กมลนัทธ์ ทองกุล อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
247 ชราธาร ทองรัตน์ สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
248 ศิริญาภรณ์ เผือกทับ ปิยะมหาราชาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
249 สุกัญญา ทองเต็ม สตรีศึกษา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
250 สุดารัตน์ สุกรณ์ อาจสามารถวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
251 เรณุกา ขุนวิลัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
252 สมฤทัย พินากัน นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
253 พรรณราย ไชยโคตร สตรีศึกษา 5 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
254 ขวัญลดา พลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
255 พรรษกร สามิบัติ สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
256 นิรัชพร ปิ่นมุณี ปิยะมหาราชาลัย 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
257 ณัฐพร หงส์พันธ์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
258 ชลิตา ศรีนาทนาวา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
259 ญาณิศา จ้อยนุแสง สตรีศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
260 สุกัญญา สมภักดี เมืองสรวงวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
261 วรัญชฎา ภูดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
262 จิดาภา เลิศวุฒิชัยกุล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
263 ธิดารัตน์ ยศเรือง อนุกูลนารี 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
264 สถลัชนันท์ แก้วเนตร นารีนุกูล 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
265 พิชญาพร ขาวฟ่อน โพนทองพัฒนาวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
266 สุทธารัตน์ ยืนสุข อุดมพัฒนศึกษา 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
267 ปัญญพัฒน์ ยอดไฟอินทร์ แคนดงพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
268 ศศิประภา สิงห์โคตร นารีนุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
269 พิมพ์ชนก สัตย์ธรรม เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
270 พิชชาภา ผาแก้ว อำนาจเจริญ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
271 อรวรรณ ศรีหาบุญทัน ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
272 ชิณพงศ์ ปรีชา สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
273 สันติสุข บุดสีทัด ปทุมเทพวิทยาคาร 6 นิเทศศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
274 อภิวัฒน์ อุตตราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
275 ชฎาภรณ์ พรมคำ อนุกูลนารี 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
276 พศวัต สุนนท์ชัย นครพนมวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
277 บุญยนุช พิศิษฐ์โชค สตรีสิริเกศ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
278 ชนธีร์ สุรกุล นางรอง 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
279 บุษกร เอี่ยมประโคน นางรอง 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
280 วรัชยา วิเศษ สิรินธร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
281 คมกริช นามไพร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
282 มัณฑนา นามสีอุ่น ท่าบ่อ 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
283 วิภาดา พูลเพิ่ม แก้งคร้อวิทยา 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
284 ทิพวรรณ กุหลาบ ดอนตาลวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
285 ดารุณี ปุยวงค์ ดอนตาลวิทยา 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
286 กนกวรรณ ศรีกำพล บัวขาว 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
287 วชิราภรณ์ บุญมีสุข อุดรพิทยานุกูล 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
288 เกวลี วงศ์สิทธิ์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
289 นิตยา ไร่รัตน์ ศึกษานารีวิทยา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
290 ศุภาพิชญ์ ครองยุทธ เขื่องในพิทยาคาร 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
291 สมรักษ์ เยรบุตร ยโสธรพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
292 รัชนีกร สถานพงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
293 นภัทร อศวฌานนท์ มุกดาหาร 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
294 ณัฐชา หอยสังข์ สตรีชัยภูมิ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
295 เมธาวี มีรสล้ำ สิรินธร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
296 ภัทราพร ธาตุชนะ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
297 ทรงเกียรติ เพียศักดิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
298 ธิดารัตน์ แสงศรีภูมิ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
299 ธรรม์ธเนศ ทองประเสริฐ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
300 โมกข์ แสงอัมพร สุรวิทยาคาร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55