รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

2901 ศรินธร ทองก่ำ ปรางค์กู่ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2902 จีระวรรณ อยู่สุข ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2903 นัจนันท์ กลางมณี ขุขันธ์ 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2904 เกศกนก พันธเสน ขุขันธ์ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
2905 ศิริวรรณ ไชยสุวรรณ ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2906 Patcharee Ratchakhaeng เลยพิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
2907 วรรณิดา สุภาพวง สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2908 มงคล ประจงศิลป์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
2909 กิตติยาภรณ์ สำเภา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
2910 ขนิษฐา ศรเพชร กันทรารมณ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2911 นิภาพร หอมหวล ขุขันธ์ 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2912 วัชรินทร์ ชัยทอง วัดหลวงวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
2913 ภัทรกร แก้วปัญญา กันทรลักษ์วิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2914 สุภาวดี ส้มหวาน ไพรธรรมคุณวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2915 ชลธิชา ดีกุดตุ้ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
2916 สุพัตรา สระทอง ห้วยทับทันวิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2917 ชญานิศ อัศวเมธาพันธ์ - ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2918 อภิวัฒน์ พลตรี ห้วยทับทันวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2919 ธนัชพร ดวนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
2920 ธมนวรรณ ภิรมย์ สตรีสิริเกศ 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2921 Giga Finagle หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
2922 รัตนทิพย์ รำจวน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
2923 ณัฐพนธ์ จันทชิด เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2924 ณัฐธิดา ทองเชื้อ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
2925 พงฎ์พันธุ์ บุตรราช กำแพง 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2926 ภัทรานันท์ เตรียมสติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2927 ธณัติฐา แก้วกันยา - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2928 ณัฐพล รางเงิน ศรีเมืองวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
2929 เมทะนี สุมาโท นารีนุกูล 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2930 ภรรณภา แก้วพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2931 ศิรินุช สุวรรณกูฏ นารีนุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2932 เบ็ญจพร อินทนา เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2933 อำภา พัดทาป นารีนุกูล 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
2934 ณัชชา มายูร ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.สงขลานครินทร์
2935 ปภาดา บุญสุภา เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2936 Hemmawan Klangkan ปทุมราชวงศา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
2937 มณีอินทร์ อินทรวงษ์โชติ สตรีสิริเกศ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
2938 อิงฟ้า หมุนคำ ปทุมราชวงศา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2939 ชนกนันท์ ทองคุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ม.ขอนแก่น
2940 ธนวรรณ เดชปาน ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
2941 ทัศน์วรรณ เครือคำ มัธยมตระการพืชผล 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2942 หทัยทิพย์ สืบศรี มัธยมตระการพืชผล 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2943 วิลาวัณย์ กออ่อน ศรีเมืองวิทยาคาร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2944 เจษฎาภรณ์ เอี่ยมเจริญจิตต์ มัธยมตระการพืชผล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
2945 ดารินทร์ เจริญจิตต์ กัลยาณวัตร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2946 ศศิประภา สิงห์โคตร นารีนุกูล 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
2947 วรรณิภา พรหมหาราช ร่องคำ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2948 น.ส.อัญชนา เข็มเพชร เบ็ญจะมะมหาราช 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
2949 ทิชากานต์ บุดดาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2950 ศิริลักษณ์ รัตนภูมิ นารีนุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2951 ณิจชวรีย์ แสนทวีสุข เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
2952 ณัฐชยา สกุลพอง เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
2953 อัญชนา ตราชู ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2954 ลักขณาพร แซ่ตั้ง อำนาจเจริญ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
2955 เจนจิรา สมบูรณ์ นารีนุกูล 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
2956 ศศิวิภา จำปา ลือคำหาญวารินชำราบ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
2957 ณัฐธิดา คงยืน พิบูลมังสาหาร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2958 ปริยชาติ คุณสว่าง นารีนุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
2959 รัชณีกร รักษ์คิด นารีนุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
2960 เจนจิรา ยิ่งยงชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
2961 เมธาพร พูลเพิ่ม เบ็ญจะมะมหาราช 5 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
2962 อมราวดี บุญจอง เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2963 ปรียากร จันทะบุรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
2964 พชิรารัชต์ ธงศรี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี *** ม.อัสสัมชัญ
2965 ชฎาพร บรรบุผา วิจิตราพิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2966 ศุภกร จำเริญ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี *** ม.อัสสัมชัญ
2967 กฤตยาณี อรัญกูล นารีนุกูล 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2968 จิรายุ ปทุมบาล มุกดาหาร 6 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
2969 สุมินตรา นนท์พละ นารีนุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2970 พิมพ์ชนก สัตย์ธรรม เบ็ญจะมะมหาราช 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2971 วรียา อร่ามเรือง สตรีสิริเกศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2972 สุธาทิพย์ ทองพูล กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
2973 ปาณิสรา ประพรม เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2974 สุพัตรา ทราธร กันทรารมณ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
2975 พรรณปพร เตมียะเสน ศรีษะเกษวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
2976 อัญธิดา สุวรรณ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
2977 สิริวรัญญา พิลาทอนธนินทร์ สตรีสิริเกศ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
2978 ภัทริยา ไชยรัตน์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
2979 ศิริราช ศรีบ้านโพน อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2980 จุฑามาศ บุญอารีย์ เขื่องในพิทยาคาร 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศา ม.สงขลานครินทร์
2981 ศิรประภา กองรักษา สตรีสิริเกศ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
2982 เกศสุดา กาหลง เขื่องในพิทยาคาร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
2983 พัชรวรรณ วิจิตร ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (เรียน 5 ปี หลักสูตร 2 ภาษา) ม.กรุงเทพ
2984 รุ่งฤดี ผ่องแผ้ว นครศรีลำดวนวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
2985 วาทินี ศรีสุรักษ์ สตรีสิริเกศ 5 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2986 นันทวัชร กอกหวาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
2987 อรปรีญา แซ่อ้วง ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
2988 ศิราภรณ์ จันคณา สตรีสิริเกศ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
2989 ภัคญดา คำตา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
2990 กมลวรรณ แต้สกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
2991 Pucca Peh ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
2992 กาญติมา พรหมสมบัติ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
2993 อรทัย ปริโยทัย เดชอุดม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
2994 พีรพล สมคณะ ขุขันธ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
2995 nattawat pruethong เดชอุดม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
2996 อาทิตยา ศิริศรี ลือคำหาญวารินชำราบ 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
2997 เพรชรัตน์ พูลเพิ่ม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
2998 ชรันดา อุ่นจิตต์ นารีนุกูล 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
2999 กนกวรรณ พันธ์บุปผา เดชอุดม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3000 สุทธาดา เพชรรุ่ง เบ็ญจะมะมหาราช 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 30 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55