รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3001 รจนา สมปาน ทุ่งศรีอุดม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3002 ปิยวรรณ คำชัย กันทรารมณ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3003 สิริยากร สุขเจริญ เดชอุดม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3004 วรรณิสา ทองสัมฤทธิ์ น้ำยืนวิทยา 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
3005 จันทร์เพ็ญ นิลคำแผลง เดชอุดม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3006 พิมพ์สุดา คนใหญ่ กัลยาณวัตร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3007 ศกลรัตน์ ราชเสนา เบ็ญจะมะมหาราช 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
3008 ศิริลักษณ์ วันนา เขมราฐพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3009 ฑิตฐิตา ดีเลข อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3010 สุพัตรา ทองมาก ปทุมราชวงศา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3011 อรอุมา พรชัย เขื่องในพิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3012 กมลรัตน์ สามสี กันทรารมณ์ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
3013 ฐิติมาพร โกการัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3014 ก้องภพ สอนดี เดชอุดม 6 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ ม.เชียงใหม่
3015 พัทธพล ภู่กิตติคุณ ราชสีมาวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
3016 duangjai phongpates สุรนารีวิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3017 กนกวรรณ ไกรตรวจพล สุรนารีวิทยา ๒ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3018 วิรุณกาญจน์ คำพิทักษ์ มารีย์วิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3019 ภาณุวัฒน์ ศิริเดชอุดม มารีย์วิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3020 ภัสราวดี เหมวรานนท์ สุรนารีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3021 นิตฐิดา ชนะชัย สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน *** ม.อัสสัมชัญ
3022 ศรัณย์รัตน์ เผือดจันทึก มารีย์วิทยา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3023 ชนิตา กิติวัชระเจริญ มารีย์วิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3024 ณัชชา กะปุกปู่ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3025 เศรษฐนันท์ ขาวสะอาด มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
3026 จุฑารัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง
3027 อภิสิทธิ์ ตันทนาภรณ์กุล อัสสัมชัญนครราชสีมา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3028 ชลลดา สุดสวาสดิ์ สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3029 ศิริกาญจนา เพ็ชรสุ่ม พิมายวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3030 วชิราภรณ์ พูนชัย ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3031 บุษกร เอี่ยมประโคน นางรอง 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3032 ธรรมธร ศุภสุรกุล บุญวัฒนา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
3033 เกศสุดา จารุประสาน ครบุรี 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3034 พรรณวิภา ทยานุวัฒน์ พิมายวิทยา 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3035 ครองขวัญ เจริญเขต มัญจาศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3036 ประสพโชค นรารักษ์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3037 สุภวรรณ เพชรสูงเนิน สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3038 กานต์พิชชา กองก่ำ โชคชัยสามัคคี 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3039 รวีโรจน์ ฉาดพิมาย พิมายวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3040 หงส์ลดา แพงกัญญา สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3041 อารยา ศรีประชัย สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3042 นางสาวพีรยา คงวัฒนะ สุรนารีวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
3043 ศิริไพศาล จำปาวงค์ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3044 รสสุคนธ์ มิ่มกระโทก โชคชัยสามัคคี 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3045 กชกร เดียดขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3046 ชนกานต์ เสนปอพาน ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3047 ภัทร์ธิรวดี ธนธีรวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3048 นาตยา นาคา กัลยาณวัตร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3049 เสฎฐวุฒิ ปัณชญาธร ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3050 ธารารัตน์ พันธุโอสถ พิมายวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3051 สิตานันท์ จงรักวิทย์ เมืองพญาแลวิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3052 อภิวิชญ์ เหลืองศิริกุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3053 Aticha Therdyothin มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3054 ชนธีร์ สุรกุล นางรอง 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3055 อารียา ธรรมาภิรานนท์ มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
3056 พิชชา แซ่จู มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3057 เกศริน สุขแสวง สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
3058 ปฐมาภรณ์ รุจาคม สุรธรรมพิทักษ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3059 นนทนันทน์ พันธ์สวัสดิ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
3060 กิตติพงศ์ อวิคุณประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3061 ธัญลักษณ์ มากจาง โนนสูงศรีธานี 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3062 พิสิษฐ์ รักาษาทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3063 วนัสนันท์ ขำวงศ์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
3064 งามสิรี สวัสดิ์รัมย์ สุรนารีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3065 อินธุอร ทันรังกา สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3066 วนิดา พิมพ์เพียง สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3067 ปราณปริยา หงษ์ทอง สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3068 ภัสรียา บัวกลาง โนนสูงศรีธานี 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3069 กฤตวรรณ ประกอบกิจ มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ กลุ่ม วิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.หอการค้าไทย
3070 ณฐวรรณรดา จันทร์นวล พิมายวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3071 พีรยุทธ เทียมทอง บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3072 สิรินาถ แก้วมงคล สุรนารีวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
3073 Pinyada Chuaypan มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3074 เทพสุระ พรหมดี บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3075 กอมาศ บูรณะบัญญัติ สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3076 ฐาวิณีย์ สุวิสูตร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3077 พัชรี ศรีสะใบ มัธยมด่านขุนทด 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3078 ปณิดา ไทยประสงค์ มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
3079 รัชนีกร เขียวแก้ว บุญวัฒนา 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3080 ปฎิพล แสนสุข บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3081 พฤกษา โชตนะ สุรนารีวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3082 ฐิติรัตน์ ไพโรจน์พงศา สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3083 นายกมลศักดิ์ ฉายวิมลศิลป์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3084 จุฑามาศ เกวียนทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3085 คัทรียา ชาญปริยวาทีวงศ์ สุรนาีรีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3086 วรรณสิริ สิริปราชญา สุรนารีวิทยา 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3087 ณัฏชยา เพ็งพันธุ์ มารีย์วิทยา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3088 กมลฉัตร รามาตย์ ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3089 ณิชรัตน์ อัครวราศัลย์ มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3090 ณัชชา ศรีวิทิพย์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3091 บุณฑริกา ศรีวัฒนพันธุ์ สุรนารีวิทยา 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3092 สิรวิชญ์ พงศ์สุวรรณ บุญวัฒนา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
3093 วริษฐา หวังบรรจงกุล สุรนารีวิทยา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3094 กมลขวัญ จันทรโณทัย สุรนารีวิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3095 กุลกัลยา มงคลพร ปากช่อง 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3096 ธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล ราชสีมาวิทยาลัย 6 แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3097 วิริยาภรณ์ อาจปรุ มารีย์วิทยา - การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3098 หฤทนาถ หาญทรงคามิน สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3099 สุวรรณี วันเฟื่องฟู สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3100 อันธิกา ปึงเจริญกุล สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 31 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55