รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3101 กรกช วงศ์สำราญ มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3102 สุมารินทร์ เรืองโรจน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์
3103 ปภัชญา แช่มดุษฎี ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
3104 ปรียา อาจปรุ บุญวัฒนา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3105 ศิริพร นาคพลกรัง ปากช่อง 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
3106 ณัฏฐ์ฐวริณญา ช่อรักษ์ มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3107 ยุคลพรรณี เหขุนทด กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3108 ศุภิสรา วิมลวัตรเวที สุรนารีวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3109 สุจิตรา ปองนาน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3110 นุชนาถ แหวนจะโป๊ะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3111 natthasart yotinnakorn ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3112 ปัทมา ล้อมกลาง โนนสูงศรีธานี 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3113 บวรรัก อินทร์จอหอ บุญวัฒนา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
3114 วงศพัทธ์ กาญจนวัฒนา วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3115 อภิญญา ชาญมะเริง มารีย์วิทยา 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3116 ณัฐธิดา ธัยยามาตร์ บุญวัฒนา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3117 สุทธาวีร์ หัดชุมพล ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3118 ปานวาด แสงสุระ ลำปลายมาศ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3119 วิภาวี ปราบจะบก สุรนารีวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3120 พันธวิทย์ ภิลาภ ราชสีมาวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3121 supisara waewbut บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3122 พันธุ์พร ปานสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
3123 โกญจนาท ลีวงษ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3124 tuntita arrayatiraputtitorn โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3125 พิมพ์ชนก พานปรุ สุรนารีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3126 ชวนากรณ์ ขอเหนี่ยวกลาง มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3127 กัลยา ช้างหมื่นไวย สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3128 กนกพิไล พิมพ์จันทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
3129 ณัฐกานต์ ตระสินธุ์ สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3130 lalita boonlong บุญวัฒนา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
3131 วิชชากร พินเกาะ - เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3132 ธีร์สุดา จงถวิล สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3133 ปาลิดา ธนภาจินตานนท์ มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
3134 กชกร วิทยปรีชากุล สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3135 อรวรรณ ภูชำนิ บุญวัฒนา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3136 อิสริยา พงศ์ชาญวิทย์ สุรนารีวิทยา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3137 ธรณ์ธันย์ ธรรมโชติ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3138 ชวรีย์ วัฒนานนท์เสถียร มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3139 สุพิชญา โสมาบุตร ห้วยแถลงพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3140 พิกุล สุภธีระ สุรนารีวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
3141 ธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3142 เต็ม กล้าแท้ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3143 ชนสรณ์ ประทุมแสง ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
3144 ภัทรดิษฐ์ คบขุนทด บุญวัฒนา 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3145 ชนากานต์ ธัญญาหาร บุญวัฒนา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
3146 ธัชชัย วรรณโพธิ์กลาง - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3147 ชภาภัทร โสตถิอนันต์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3148 ผดุงเกียรติ พร้อมสระน้อย ปักธงชัยประชานิรมิต 6 การจัดการอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3149 อารียา หิรัญหลาย มารีย์วิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3150 หิรัญญา ใจสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3151 ภูมิรพี ภูมิค้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3152 อลงกรณ์ เดชะ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์
3153 มนธิชา ควรคำนวน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต) สาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
3154 กรกณก เกตุทองหลาง จักราชวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3155 ณัชชา ขุนน้อย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
3156 แพรวนภา เกตจันทึก มัธยมด่านขุนทด 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน *** ม.อัสสัมชัญ
3157 วุฒิชัย ชนะจอหอ จักราชวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3158 ศศิประภา ทิศกระโทก จักราชวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3159 ประภาศรี กระจายกลาง บุญวัฒนา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3160 อัญมณี แหลมทองหลาง จักราชวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3161 วรรณิสา แถวไธสง ห้วยแถลงพิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3162 นายเจษรินทร์ เจริญศิริ ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
3163 จุฑามาศ สายจันทร์ มัธยมด่านขุนทด 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3164 ณฤทธิ์ บำรุงกลาง เมืองคง 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3165 อดิศร กาศรัมย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3166 ชลธิชา ฉ่ำกิ่ง ครบุรี 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3167 พราวพิลาศ ร่มสุข ครบุรี 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3168 ฉัตรฑริตา ไตรภูมิ สุรนารีวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.สงขลานครินทร์
3169 กุลภา ตั้งชีพชูชัย มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3170 กำพล บุญภักดี จักราชวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3171 ปาจรีย์ โรจน์ฉิมพลี ปักธงชัยประชานิรมิต 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3172 ชลธิดา กัมพลานนท์ เมืองพญาแลวิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
3173 จุฑารัตน์ ลีปอพาน หนองกี่พิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3174 ฐิชาดา จำปางาม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3175 นายกัมปนาท แคนทอง พิมายวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3176 สุดารัตน์ สุขบุญญา พิมายวิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3177 กชกรณ์ ปฐพีภัทร พิมายวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3178 เพชรลดา โพรงขุนทด มัธยมด่านขุนทด 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
3179 วัชรินทร์ มองพิมาย พิมายวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3180 ปุณยิกา ตุรงควัธน์ มารีย์วิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3181 sirinya phonsri กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3182 สรยา จิราเลวิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3183 นางสาว มุ่งพูนกลาง มารีย์วิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3184 สุจิตรา สรสิทธิ์ พระทองคำวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3185 กมลชนก แท่นสูงเนิน มัธยมด่านขุนทด 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3186 Siwaporn Phumkokruk ด่านขุนทด 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3187 เยาวลักษณ์ พฤกษาชีพ พิมายวิทยา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3188 ชัยวัฒน์ สมเงิน เมืองสรวงวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3189 วิริญาภรณ์ ศิริรวง บุญวัฒนา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3190 อังศุธร ไพรบึง บุญวัฒนา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
3191 ชาลินี พสุนนท์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3192 กฤษฎา มังพรมราช ปักธงชัยประชานิรมิต 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
3193 ยุวนันท์ ดวงกระโทก สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3194 ณัฐพงศ์ ทับทิมหิน ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3195 วริศรา เพ็ดทะเล มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3196 สโรชา ตุ่นมี สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3197 สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ราชสีมาวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3198 อดิศร ไชยราช ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
3199 กนกวรรณ แสงชมภู น้ำพองศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3200 รัชณีกร พินิจไชย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 32 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55