รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3201 ปฏิพล สุริยะโชติ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3202 กิตติญา วงนารี สตรีศึกษา 2 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3203 พัชริษา คุณชื่น เดชอุดม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3204 กมลชนก ศรีวงศ์สุข สุรนารีวิทยา ๒ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3205 ณัฐิดา หันประดิษฐ์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3206 สุพิขฌาย์ ปทุมนุกูลศรี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3207 วิจิตราพร วรรณชัย สุรธรรฒพิทักษ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3208 ภพธร สุวรรณภา ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
3209 นภัสสร เฉื่อยกลาง สุรธรรมพิทักษ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3210 จิราพรรณ ชุ่มตะขบ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
3211 ธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3212 จารุกิตติ์ ไตรจรัสพงษ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3213 ธีรเมธ วรชมพู หนองบัวพิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3214 เปี่ยมสุภัค ศรีละพันธ์ สุรนารีวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3215 สิริปัญโญ พรหมนิล สุรนารีวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
3216 อนุสรา นิรานนท์ สุรนารีวิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3217 ปุณณภา ดีเสมอ มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3218 ภัทราวดี ยรรยงศักดิ์ กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3219 ณัฐชยา ฉิมสูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
3220 วิชญาพร พรมสูตร สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3221 วีระชน ประวัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
3222 รวิพร เกิดทอง การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3223 ณัฏฐา ปัญโญวัฒน์กูล ลำปลายมาศ 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3224 อัญชลี จันทเชิด บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3225 วรพล ชนะพันธ์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3226 พัชรินทร์ นาคประกอบ บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3227 สกาวเดือน กิ่งจอหอ โนนสูงศรีธานี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3228 นาราภัทร วิมลจันทร์ โนนสูงศรีธานี 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3229 กนกภรณ์ ไขโพธิ์ บุญวัฒนา 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
3230 นาตยา บานแย้ม มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3231 จันทนา คุ้มกลาง สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3232 สิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ เจียงทองพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3233 บุษบงกช อันทะเกต วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3234 ปานชีวา โรจน์สราญรมย์ มารีย์วิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
3235 จิรันดา ลวดลาย พิมายวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3236 ศิระภัสสรา สิงห์โค - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3237 สินธนาภรณ์ กมลเพ็ชร มารีย์วิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาเกาหลี ม.สงขลานครินทร์
3238 นริศรา วิจารณ์จิตร ประทาย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3239 สุภลักษณ์ ภักดีกลาง โนนสูงศรีธานี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3240 ธวัลหทัย ไพรศรี บุญวัฒนา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3241 สุดารัตน์ สมพงษ์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3242 ชนาธิป บุญรินทร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3243 สุปวีร์กรณ์ สรณ์ศรีคุณากร เทศบาลวัดกลาง 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3244 สุกฤตา แจ้งสูงเนิน นางรอง 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3245 ณัฐพนธ์ สนธิการ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
3246 ัฒ ุญะคอง สตรีชัยภูมิ 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
3247 กิตติลดา เกษมลักษณ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3248 กฤติย์ภัทรพงษ์ พันธสุชาติ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
3249 พรทิพย์ พื้นขุนทด สารคามพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3250 พุฒิพงศ์ เชษฐสุราษฎร์ บ้านดุงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3251 Thanatip Wang บุญวัฒนา 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3252 นิศาชล อมฤทธิ์ มัธยมด่านขุนทด 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
3253 ภารดี วิกสันเทียะ บุญวัฒนา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3254 จิรัฏฐ์ กมลพัฒนะ ราชสีมาวิทยาลัย 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3255 กัณฐิกา ฉายดำรงค์ มารีย์วิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3256 นัฐพงษ์ ทิพมล ปากช่อง 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3257 ณัฐพนธ์ สนธิการ ราชสีมาวิทยาลัย 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3258 วิมลวรรณ ธิมา สีคิ้ว 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
3259 สุวนันท์ จิตดี โนนสูงศรีธานี 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
3260 อาทิตยา ชำนิกลาง โนนสูงศรีธานี 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3261 พิทักษ์ เผนโคกสูง โนนสูงศรีธานี 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
3262 เพ็ญนภา ฤทธิ์ดอน โนนสูงศรีธานี 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
3263 ศศิวิมล กันทะวงค์ สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 5 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3264 ภันทิลา เสริมกลาง บุญวัฒนา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3265 กิตติยากร ปฐมวณิชกะ บุญวัฒนา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3266 ปิยะรัตน์ มหานิล สีคิ้ว 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาเกาหลี ม.สงขลานครินทร์
3267 วลีรัตน์ โปร่งจันทึก ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3268 ปวริศร์ เชิดผล สีคิ้ว 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3269 พัชรินทร์ ดังใหม่ สุรนารีวิทยา 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
3270 รักษ์ม่านฟ้า อุฤทธิ์กิตติธรา มารีย์วิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.หอการค้าไทย
3271 ณัฐพล สุริโย ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3272 ศศิธร คงแหลม มัญจาศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3273 นายวัชรพงศ์ ค่อยจะโปะ สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3274 ณัฐกุล เจือจันทึก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
3275 กุลธิดา ทองโคกสี ปากช่อง 5 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3276 รัตนาภรณ์ แค่มจันทึก - เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3277 มุทิตา สมโชค สุรนารีวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3278 กวินทิพย์ เทพทัศน์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3279 อิสรีย์ นุชอนงค์ ปากช่อง 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3280 พิมพลอย เพ็งกลาง ปากช่อง 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3281 ศิรินาฏ พงาดนอก มัธยมวชิราลงกรณวราราม 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3282 ศิรประภา วังหอม สุรนารีวิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3283 รุจิรดา โรจน์จินดา สุรนารีวิทยา 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3284 ณัฐพงษ์ ฤทธิพันธ์ ปากช่อง 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
3285 ศตาเกตน์ ศรีทอง สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
3286 บุญฤทธิ์ วาดโคกสูง ปากช่อง 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
3287 ปริณาห์ กลินฟุ้ง ปากช่อง 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3288 เอริก บองการ์ด ปากช่อง 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3289 Thanaporn yodsurin คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3290 ภากร มณีอินทร์ มัธยมด่านขุนทด 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3291 ศันศนีย์ อนุวรรณ์ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3292 กนกวรรณ สระทองหน อัสสัมชัญนครราชสีมา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3293 ฐิติชญา การสร้าง อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
3294 กองแก้ว ดอกคำ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3295 พิมพ์ปฏิภาณ แฟมไธสง undefined 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3296 ครองขวัญ โพธิ์เงิน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
3297 กิตติคุณ เผือกพันธ์ ลำปลายมาศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3298 ชนัญญา บุญที - ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3299 วิรพรรณ เสาไธสง พุทไธสง 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3300 ศศิธร ละมุล ลำปลายมาศ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 33 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55