รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3301 จิราภรณ์ คำกอง พุทไธสง 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3302 อรวรรณ จันทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
3303 แพรวพรรณ นนทะภา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3304 ศุทธวีร์ สิงหาระโท ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
3305 นัทชลิตา พรมวิจิตร นางรอง 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3306 ศรัญญา เติมตัวรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3307 จิรัฐิติกาล ตุ้มวารีย์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
3308 นิติกร สุทธิมูล ประโคนชัยพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3309 สุรีมาศ ประทุม บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปตตานี) วิชาเอกเคมี หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
3310 กฤษฎา สุนทรวิทย์ นางรอง 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
3311 กัญญาพัชร โสประโคน นางรอง 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3312 นิภาดา วิเศษพันธ์ นางรอง 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3313 นันท์รุจี การถาง หนองกี่พิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3314 ระวีวรรณ จันทร์ศิริสุข หนองกี่พิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3315 ภัทร์ชนิดา ป้อมไธสง นางรอง 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3316 ธันยพร โปร่งทะเล หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3317 เติมศักดิ์ ปิตตาระเต ราชสีมาวิทยาลัย 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3318 อลงกรณ์ อ่อนศรี คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3319 คคนางค์ บุญเลิศ สุรวิทยาคาร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3320 ธันยากร หาญสุวรรณ นางรอง 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3321 จิดาภา คงพร้อม นางรอง 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3322 สุนิสา โกเมน นางรอง 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3323 ทุติมา เปรี้ยวกระโทก นางรอง 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
3324 สุพัตตรา ปาภูเขียว สิงหวิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3325 กรกช ไลไธสง นาโพธิ์พิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
3326 สกาวเดือน ไชยดิษฐ โรงเรียนนางรอง 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
3327 ธนาธิป พนาจันทน์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
3328 พรนภา ญาติดอน พุทไธสง 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3329 ฐานิตา พรหมบุตร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
3330 ปลายฟ้า แก้ววัชรกุล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
3331 อัมพิกา ช่างผัส บุรีรัมย์พิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3332 ยศวดี จิวนุช บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
3333 อภิญญา สุพร มุกดาหาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
3334 กานดาวสี วันประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3335 ณัฏฐณิชา ปักการะนัง สาหร่ายวิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3336 นุสรา ตองติรัมย์ แคนดงพิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3337 สิริพรรณ วิสูตรตระการ โนนสูงศรีธานี 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
3338 สุภาดา ทองไกรรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3339 ภูริชญา ทับทันธนากูล บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3340 Puwakorn Boonjaroen บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
3341 ปิยมน สุนทรวีระ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
3342 ทิพากร ธนวรรณรัชต์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3343 จิราพัชร ศิริผลหลาย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3344 ภัทรวดี วงคง กระสังพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3345 ญาณิศา วิภาหัสน์ นางรอง 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3346 สุลักษณ์ พรหมศรี ประโคนชัยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3347 อภิญญา ยิ่งนอก ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3348 ณัชชา ชอบสุข นางรอง 6 คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์
3349 ปลายฝน ยอดกล้า นางรอง 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3350 อรอุมา อันทามา ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3351 ภคินี วิทย์ศลาพงษ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3352 ณภัทรวรรณ รัตนเวชตระกูล หนองกี่พิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3353 นลินรัตน์ อึ้งพัฒนากิจ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3354 ศิริรักษ์ โพธิ์แก้ว กระสังพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
3355 ณัฐธิดา ก่อแก้ว กระสังพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
3356 สุทธิรักษ์ ประจันบาล กระสังพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3357 อังคณา มารศรี ประทาย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3358 มันยุตา สิริโสพน มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3359 อธิตยา ชุมศรี พุทไธสง 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3360 จิรัสยา สมินทอง ประโคนชัยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3361 วิมลรัตน์ ร่วมกระโทก สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3362 บัวอุบล ทาสมบูรณ์ เดชอุดม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
3363 สุพัตรา เปรมปรีดิ์ ศรีปทุมพิทยาคาร 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ม.หอการค้าไทย
3364 กษิตินาถ จันทุมา ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3365 ณัฐธิดา ไพศาลเจริญโชติ เบ็ญจะมะมหาราช 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3366 ณัฐฐิรา ธนศักดิ์มนตรี นารีนุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3367 กฤติยาภรณ์ สินทรัพย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3368 มนัสชนก จำปา หนองคายวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
3369 กชกร ยอดเบี่ยมแกร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3370 ณัฎฐ์อมร ลิมปิจำนงค์ สตรีสิริเกศ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3371 ลักษมณ แสงรุ่ง เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
3372 วิรินันศิริ บำรุง เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3373 นิรบล สัมพะวงค์ ลือคำหาญวารินชำราบ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3374 ธนศักดิ์ จอมศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3375 ธัญวรัตน์ ศรีชัย เบ็ญจะมะมหาราช 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3376 สุดารัตน์ ธนาวิวัฒน์ชัยกุล เบ็ญจะมะมหาราช 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3377 สุวรรณี สุวรรณดำรงชัย นางรอง 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3378 ชนธิภา เอี่ยมที่พึ่ง นารีนุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3379 สิริยาพร เพชรสถาพร เลิงนกทา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3380 พรญาณี คำกุณา เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3381 สิตานันท์ มิ่งเมือง มารีย์วิทยา 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3382 แพรวไพลิน บุญเพศ นารีนุกูล 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
3383 ณัฐพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง กันทรลักษ์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3384 สิรินัดดา จันทรเสนา นารีนุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3385 วัชริดา นรารักษ์ อำนาจเจริญ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
3386 สุธามณี ตาบุดดา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3387 ชลิดา พงศ์จริยา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3388 Tamonwan Chaisang เบ็ญจะมะมหาราช 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3389 พีรพัฒน์ ทรัพย์ศิริ กันทรลักษ์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3390 มัชชุพร ขันประกอบ สตรีศึกษา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3391 กนวรรณ หอมเย็น อาเวมารีอา 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3392 สิรินยา บุญฑล เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3393 ณัฐวุฒิ ศิวประภากร เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3394 ณัฐวดี วรรณรัตน์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
3395 ณัฐพล ปรัสพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
3396 พิเนต สิงห์ปัญญา ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3397 พีรภาส ปาลีนิเวศ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ม.อัสสัมชัญ
3398 ชลลดา มาขุมเหล็ก ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
3399 นวมินทร์ เลาลักษณ์จรรยา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3400 สราวุฒิ สร้อยโสม บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 34 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55