รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3401 ฐานิตา ศรีหาบุตร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
3402 ณิชกานต์ วงษ์ธิ สุรนารีวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3403 ณัฐพร ขยันควร กัลยาณวัตร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
3404 บริวัตร ชุ่มสนิท - เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3405 ศิลป์ศุภา คำหอม สุรนารีวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3406 ธัญญรัตน์ มีธรรม - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ม.เชียงใหม่
3407 นงค์ลักษณ์ ปั่นรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3408 มยุรฉัตร เดโชรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สงขลานครินทร์
3409 อัจจิมาภ์ อาสินรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3410 นันทพร วงค์สุรินทร์ กัลยาณวัตร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3411 ศตวรรษ ทองแม้น แตลศิริวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3412 ฐิติพร งามกมลรัตน์ ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3413 pattaraticha srimuang บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3414 อินทิรา พิทักษ์วาปี บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3415 ศิวะคุปต์ ถ้ำหิน เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3416 พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3417 พลอยไพลิน โมฬีชาติ นารีนุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3418 จันทิรา เสงี่ยมศักดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3419 นฤชา เชียงใหม่ ภัทรบพิตร 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3420 Peddiize Nps มารีย์วิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3421 วิชญกรณ์ ชูชื่น ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3422 suparak phiwchanta บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3423 พชรกาญจน์ เพชรขาว สตรีศึกษา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3424 วิริยาภรณ์ ชมภูวงศ์ นางรอง 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3425 นวพล กาญจนบวร บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3426 ศาสตรา ทองคำ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3427 นัทธมน กันรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3428 ไอลดา พลพฤกษ์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3429 จิรกิตติ์ บุญประกอบ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3430 อภิญญา ศรีส่วย หนองกี่พิทยาคม 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
3431 สิริยากร วิราช บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
3432 ภูมิภัทร ศุภวัชโรบล มารีย์วิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3433 เปรมพล ปราโมช ราชสีมาวิทยาลัย 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
3434 จริยาภรณ์ โตอุรวงศ์ สารคามพิทยาคม 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3435 อรรณพ ทาขุลี ราชสีมาวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3436 จอม พรหมคำ บุญวัฒนา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3437 อัญชญา หุ่นพ่วง สุรนารีวิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3438 วรปรัชญ์ ชัยศรี ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
3439 กนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน สุรนารีวิทยา 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3440 กรกมล เกตตะสา ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3441 พชรพรรณ สองจันทึก มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3442 อมรพล บุญยิ่ง บุญวัฒนา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
3443 สุภัทรพร บุญโญปกรณ์ บุญวัฒนา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3444 นิชา เอื้อเฟื้อกลาง สุรนารีวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3445 รัตน์จิตรา เสือกระสัง บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3446 เพชรา บุตรศักดิ์ สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3447 ณัฐพนธ์ จันทร์ชูชัย ราชสีมาวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3448 ภรนภา มักการุณ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3449 ชนัญชิตา จุลเกาะ สุรนารีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3450 วัฒนานันท์ เกียรติพัฒนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
3451 รัตนา แมงขุนทด มัธยมด่านขุนทด 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3452 ไขนภา สุขตา สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3453 ฉันทพิชญา ไกรสน สุรวิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.หอการค้าไทย
3454 สมฤทัย เชื้อสูงเนิน สุรนารีวิทยา2 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3455 กรองกาญจน์ นานอก พิมายวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3456 ฐิติมาพร วัชรโพธิ์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3457 สุภลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี สุรธรรมพิทักษ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3458 ชวนากร ชื่นเมือง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3459 กมลวัลย์ คมพยัคฆ์ ปากช่อง 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3460 สุดารัตน์ จันเพ็ง สุรธรรมพิทักษ์ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3461 ธันวา สมน้อย สตรีศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3462 น้ำทิพย์ อานันทชัย วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3463 สุรเชษฐ์ ไชยหงษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3464 อทิตย สิขรีไพศาล คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3465 เบญญาภา วงศ์ไชยา สุรนารีวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3466 นพรัตน์ รุนใหม่ ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3467 วิรงรอง จันทร์ประแดง สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3468 ณัฐนรี สุการะจันทร์ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3469 ณัฐภัทร หนานสายออ ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3470 พนิดา แก้วกลาง สุรธรรมพิทักษ์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
3471 พงศ์ศิริ แพงแก้ว ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3472 วัชรพงษ์ หวังตุ่มกลาง จักราชวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3473 พรกมล ธิติธนรัชต์ มารีย์วิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3474 ศิริลักษณ์ แก้วเพชร สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3475 ณัฐฑิญา หัตถากรณ์ ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3476 ธีรวัฒน์ จันทศร ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
3477 ณัฐธยาน์ เพชรกลับ สุรนารีวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
3478 ทิพฤทธิ์ ศิริ สุรนารีวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3479 ธนัญญา หลาวทอง สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3480 นวพร ศรีมาบุตร สุรนารีวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3481 สุทธิพัทธ์ ทิมสูงเนิน บุญวัฒนา 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3482 วาสนา ศรีสมภาร กันทรารมณ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
3483 สุพัชรี บางจันทึก บุญวัฒนา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3484 วนัชพร วัฒนชัยนันท์ มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3485 ธรรม์ปพน เกษมทะเล ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3486 ธรรมปภัสสร์ เกษมทะเล ราชสีมาวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3487 ผุสชา ทันประเสริฐ มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3488 สุพิชชา จันคำใจ สีคิ้ว 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3489 เกศินี เดชดี สุรนารีวิทยา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3490 รุ่งฤดี อาจทวีกุล บุญวัฒนา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3491 พัทธมน กาญจนประพิณ มารีย์วิทยา 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3492 วุฒิภัทร คำพิทักษ์ มารีย์วิทยา 6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3493 บดินทร์ อินทรมา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3494 นิลุบล นวเกียรตินาคิน undefined 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
3495 ภัทรวดี สุทธิคีรีสุข สุรนารีวิทยา 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3496 สุทธิชา วัฒนครไพบูลย์ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3497 Karnjana Karnthang กัลยาณวัตร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3498 ชยณัฐ อุยเจริญ ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3499 พุทธธิดา กฤตภาดล มารีย์วิทยา 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3500 เมทินี ชำนาญพล แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 35 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55