รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3501 กชกร มั่นคงเสถียรยิ่ง หนองกี่พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3502 พัชรวรรณ มูลทองคำ คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านศิลปศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
3503 สวรรยา วิไล มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3504 สุดารัตน์ อินสาน พิมายวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3505 บงกชกนก จันทศร ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3506 สุวรรณา กรอนกลาง บุญวัฒนา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
3507 สุวพิชชา จินดาวนิช สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3508 โภคิน ทองรักษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
3509 ณภัทร พ่วงพี บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
3510 ณฐพจน์ สุวรรณเขต อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3511 สาฬหศาสตรี พิลาลี สูเนิน 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
3512 ปริญาภรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ บุญวัฒนา 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3513 ธนาวดี ตั้งตระกูล สุรนารีวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3514 ภัสรา หงษ์อินทร์ สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
3515 เกษรา เคียวสูงเนิน มารีย์วิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3516 กันตาภา จะสุวรรณ์ สุรนารีวิทยา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3517 อมิตรา ปุนปอง เลิงนกทา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3518 นับทอง ยนจอหอ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3519 รินรดา คมฤทัย สุรนารีวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3520 แพรวพรรณ กลั่นสาน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
3521 จิรภัทร์ สูงเก่า บุรีรัมย์พิทยาคม 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3522 สุรจิต สุหร่าย ราชสีมาวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3523 ภัทรภร รัตนกุดั่น วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3524 ศกุนตลา สารวิทย์ มารีย์วิทยา 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3525 กรกฎ บริสุทธิ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา 6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3526 ณัฐธยาน์ สังเกตุ บุญวัฒนา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3527 พัชรพล วิจิตร ปากช่อง 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
3528 ชรัญญา ชมดอน มารีย์วิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
3529 กัญญาธร โอ้เหรียญ บุญวัฒนา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3530 สิริวิภา ใจงูเหลือม บุญวัฒนา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
3531 ลักษิกา ประชาสมบูรณ์ มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3532 อมลวรรณ ชูโฉม มารีย์วิทยา 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
3533 ชฎาธร ธัญลักษณานันท์ สุรนารีวิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3534 ขนิษฐา ไพธุริยะ มารีย์วิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3535 ศศิธร ชุ่มกิ่ง สีคิ้ว 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3536 กัณฐิกา ฉายดำรงค์ มารีย์วิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3537 ลักษิกา แม้นรักษา สุรนารีวิทยา 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3538 วรรณกานต์ ตองอ่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3539 ศิริรัตน์ สอจันทึก สีคิ้ว 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
3540 ฐิติยา รักษาทรัพย์ พิมายวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3541 สุชาดา คงชุ่มชื่น บุญวัฒนา 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3542 ปริยากร มาลีนันท์ กู่สวนแตงพิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3543 อรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3544 ธิติยาธร เลาหสินนุรักษ์ สุรนารีวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3545 แพรพลอย ชมขุนทด สุรนารีวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3546 สุกัญญา มุ่งสวนกลาง โนนสูงศรีธานี 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
3547 ชิษณุพงศ์ ชัยศิริพานิช ราชสีมาวิทยาลัย 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3548 ณัฐภัทร สระฏัน ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3549 จิรัญญา วงศ์ชัยกิตติพร มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3550 หาญณรงค์ เสนาไชย บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3551 เกตุศิรินทร์ ศิลา มารีย์วิทยา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3552 วศิน สัจจะมโน สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3553 ศศิสิน พระทอง พิมายวิทยา 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3554 ณัฐสุดา เปล่งสันเทียะ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3555 ปฐวี มงคล เมืองคง 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3556 มาลัย เอี่ยมสว่าง บุญวัฒนา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3557 ๏ฟฝัฐ๏ฟฝ๏ฟฝิช๏ฟฝาน๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ มารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3558 นิภากร บุญประสิทธิ์ บุญวัฒนา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3559 ณัฐธิดา แสนนาใต้ - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3560 PAKPHUM SOOBGAMPUNG อัสสัมชัญนครราชสีมา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3561 นันทวัฒน์ ยะประเภา พิมายวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
3562 รุจิกร ตรีริยะ ปากช่อง 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3563 กชกร คำพุทธ มารีย์วิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3564 รัฐนันท์ กสานติกุล มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3565 สุชาดา เชียงเงิน นางรอง 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3566 สุชานาถ มั่งคั่งเจริญ สุรธรรมพิทักษ์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3567 วิทวัส เวทยะวานิช ราชสีมาวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
3568 กฤติกา ศรีบุญ สุรนารีวิทยา 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3569 พงศ์ธนากร ประกอบนา ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3570 อสมา พรรักษมณี มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
3571 กุลกนิษฐ์ แย้มเกตุ สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3572 เอวิตรา อุตลา กุดจับประชาสรรค์ 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3573 อัจฉราพร ใจปานแก่น บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3574 กมลทิพย์ กงเพชร สตรีราชินูทิศ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3575 อัญญารัตน์ คณะวาปี สตรีราชินูทิศ 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
3576 สุทิชา เพชรดี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3577 กนกพร มณีโรจน์ บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3578 สุตรานันท์ บุญควร สตรีราชินูทิศ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3579 วาสนา กล้าหาญ อุดรพัฒนาการ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
3580 ไพริน วงษ์แก้ว บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3581 ชฎาภรณ์ ศุภศร อุดรพัฒนาการ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3582 ณิชารีย์ บัวอินทร์ มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
3583 วีระพันธ์ อินทรสงเคราะห์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3584 จิตติยาพร พรมแพง น้ำโสมพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3585 ทิพย์สุดา นาสวัสดิ์ อุดรพัฒนาการ 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3586 ศิวกร อรรควาศัย เชียงคาน 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3587 ขวัญชนก ปัญญาแก้ว อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3588 ปรียาพร แก้วสุวรรณ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
3589 ศิริวัล บ่อคำเกิด เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3590 กนกพรรัตน์ โพธิ์ชัยยา อุดรพิทยานุกูล 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3591 รังสิยา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3592 ไพริน ศรีคำม่วม ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3593 วาสิฏฐี ข้อยุ่น กัลยาณวัตร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3594 ปิยะพล ศรีปัตติวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3595 ภานุชนาถ สุธรรมมา สตรีราชินูทิศ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
3596 จรัสลักษณ์ วิภาตา สตรีราชินูทิศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3597 ปนัดดา ไชยมาสุก เชนต์เมรี่ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3598 ประภาภรณ์ ฉิมเฉิด สตรีราชินูทิศ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3599 ศิริลักษณ์ เครื่องประดับ อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3600 แพรพรรณ ธรรมเจริญ เซนต์เมรี่ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 36 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55