รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3601 ธนารักษ์ มีเมล์ กู่แก้ววิทยา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3602 สุภรัตตรา ทำทอง หนองแสงวิทยศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3603 อณัญญา สิงหามาตย์ อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3604 ประชา บุตรโคตร หนองแสงวิทยศึกษา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
3605 วิภาวรรณ อุดมพรประภา สตรีราชินูทิศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3606 กฤษณะ ไชยศิริ บ้านดุงวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3607 นันทิพร บุสทิพย์ แก่นนครวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3608 way yasopa การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3609 สิริยากร ศรีโยธี อุดรพัฒนาการ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
3610 สุธิดา ศรีสมเกียรติ สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3611 Natchaporn Ponyot บ้านดุงวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3612 ศิริพิชัย สิงห์นี เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3613 ทัศนียา สามตุง สตรีราชินูทิศ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
3614 นายวัชรากร รอดชมภู เพ็ญพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3615 ณัฐพร พงษ์วิจิตร ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3616 ธีรดา ประทุมรัตน์ อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3617 สุวรรณา โจระสา อุดรพัฒนาการ 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
3618 จันทร์แรม ภูพลผัน ยูงทองพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3619 ศิริกร สินธุศิริ ขามแก่นนคร 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3620 ศิริลักษณ์ วิเศษเพ็ง สตรีราชินูทิศ 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3621 นราธิป เลิศการวิจัย ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3622 ญาณะประภัทร์ วรรณภักดี ขอนแก่นวิทยายน 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3623 อาทิตยา รินอินทร์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3624 ศรัญย์พร มณีศักดิ์ประเสริฐ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
3625 ฑิศฆัฆพร เนตรชาลีรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3626 สิทธิผล พันธุ์ยานนท์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
3627 ธัญญรัตน์ ศีลคุ้ม สตรีชัยภูมิ 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3628 มฤชญา ตะแก้ว กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
3629 พลกฤต บุตรพันธ์ สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3630 ลลิตา ศิริสมฤทธิกุล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3631 สุชาดา สวัสดิ์ สุรธรรมพิทักษ์ 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3632 วรากร จันทร์เศรษฐี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3633 การาวิ คล่องสั่งสอน ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
3634 นัชริดา ชัยสีหา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3635 พิชญา ทองเสน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3636 พรศิริ คุ้มห้างสูง บ้านแท่นวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3637 มณีรัตน์ ศรีประศาสตร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
3638 เกียรติศักดิ์ อาจอนงค์ สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3639 ไพรชยนต์ ไชยลิ้นฟ้า สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
3640 Kittikhun Kongarnont คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
3641 วศิน ศรีบุญเรือง บ้านไผ่ 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3642 ชัญญานุช หินอำคา กัลยาณวัตร 5 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3643 วศินี เกษกรุ วัดประชานิมิตร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
3644 พนิดา สายบุญมี อุดรพิทยานุกูล 5 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3645 ณัฐชยา ศรีโนนม่วง ขามแก่นนคร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3646 ratchada poonya แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
3647 อภิรัฐ วิลาศรี แก้งคร้อวิทยา 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3648 เทพยุดา เสนาฤทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3649 พชรพรรณ คลังระหัด ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง
3650 สุริยาพร แก้วหาวงษ์ พิศาลปุณณวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3651 นันท์นภัส แตงชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3652 ฐิติมา แซ่ฮ้อ แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
3653 ชนกานต์ คลังนุช เซนต์เมรี่ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3654 พิชญา โนนทะปะ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3655 จันทิมา เหล่าเลิศวรกุล แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3656 ปวิชญา สกุลรัตนพรชัย ดอนบอสโก 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา ม.เชียงใหม่
3657 อิศราพงษ์ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3658 คณิษฐภรณ์ แสนทวีวัตน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3659 ปิยลักษณ์ เมืองสนธิ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3660 Werot Luang-Yuang ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3661 ธนัญญา โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3662 สิริพร เจริญอินทร์ ชนบทศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.สงขลานครินทร์
3663 หทัยกาญจน์ เกษสิมมา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3664 พัชราภรณ์ ภูมิพันธ์ อุดรพิทยานุกูล 2 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3665 วิภาวี สีน้ำเงิน แก่นนครวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3666 นางสาวอรยา ภาโนมัย ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3667 โชติกา หล่ายบุญ คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3668 วิชชากร สนทาธร แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
3669 ปรินทิพย์ นามบัวศรี พิศาลปุณณวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3670 สกุลยา สุริวงศ์ สตรีราชินูทิศ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3671 ณิชกานต์ เทียมวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3672 ขนิษฐา ภูจำนงค์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3673 จีระดา บุญเสริฐ สตรีราชินูทิศ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3674 ณัฐสินีประภา จันทศรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
3675 อารีย์ ธรรมเจดีย์ อุดรพิทยานุกูล 5 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3676 พิชานันท์ กังขอนนอก สตรีราชินูทิศ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3677 วิชชุดา ชุนประเสริฐดี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
3678 นวลวรรณ ศิริสถิตย์ สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3679 วรุณรัตน์ หิรัญชัชวาลย์ ดอนบอสโก 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3680 ฑิตยา พลนิโคตร อุดรพิทยานุกูล 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
3681 พิมพ์นภา คำกันยา สตรีราชินูทิศ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3682 Kanokporn Ninnanont สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3683 สมฤดี ภูคลัง ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3684 เฉลิมเกียรติ ศิริชน อุดรพัฒนาการ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3685 นฤดล อินทรสอน อุดรพัฒนาการ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3686 วชิร อเนกะเวียง อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3687 อารยา ชัชวาลย์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3688 ณัฎฐ์นิชา เกษแก้ว อุดรพัฒนาการ 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3689 วรรณนิศา เพ็ญศรี เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3690 ประภัสสร บุสุวะ โนนสูงพิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3691 ธารารัตน์ ยาจามิ อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3692 ธัญมน แสงเพ็ชร อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3693 ธันย์ชนก รัญดร แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3694 เอกสิริ แก่นศักดิ์ศิริ อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
3695 สุทธิดา ประทุมทอด ชุมแพศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3696 ศศินันท์ ศรีสัมฤทธิ์ธนา อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3697 อภิสิทธิ์ โพธิ์บาย ดอนบอสโกวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3698 ภนภนต์ จันทโคตร อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3699 จุฑาทิพย์ พรมศาลา ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3700 จิดาภา วันสุพงศ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 37 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55