รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3701 วานิช ศุภกิจารักษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3702 กนกวรรณ รัตนติสร้อย ชุมพลโพนพิสัย 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3703 กชวรรณ ไชยศิวามงคล อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3704 ธนัท พรมภักดี ชุมพลโพนพิสัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
3705 วณิชญา คุปตยานนท์ อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3706 น.ส.โชติมา เต็งตระกูล สตรีราชินูทิศ 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3707 Beng Han คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ
3708 สุวิดา ชินวานิชย์เจริญ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
3709 กนกวรรณ สุเพ็งคำ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3710 กีรติ พรหมโส อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3711 สุชลิตา เรืองเดช อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3712 ฟ้าใส ไชยคำ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3713 รัตนากร ฝ้ายสีงาม อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
3714 ศิวกร โกสินธุ์ ขอนแก่นวิทยายน 5 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3715 จักรกฤษณ์ อาสาสะนา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
3716 ทรงพร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ดอนบอสโก 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3717 รุจิรา อินตาพรหม อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง
3718 ณัฐพงษ์ วงค์ตาผา อุดรพิทยานุกูล 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3719 หนึ่งฤทัย ธงชัยยศ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3720 ณัฐนันท์ โภคสวัสดิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3721 แพรวิสา โพธิสีดา อุดรธานีพิทยาคม 5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3722 โชติพงศ์ ศรีวงษ์ สุมเส้าพิทยาคาร 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
3723 สโรชิน บุญศร อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3724 ขนิตา ชนะมาร กุดจับประชาสรรค์ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3725 Chadaporn Sanmanit ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3726 สุวนันท์ ตะครามจันทร์ สตรีราชินูทิศ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3727 ศิริวรรณ พันธ์พรม หนองวัวซอพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3728 พนิดา สุขแสน อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3729 อรพรรณ ลีลาวงศ์กิจ สตรีราชินูทิศ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3730 อริยา ผ่องใส อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3731 ตนุภัทร ปรัชญาทิตย์กุล อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
3732 อรอนงค์ ศรีภูทร อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3733 สิริวิมล จันทรเสนา อุดรพัฒนาการ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3734 เจนจิรา เประกันยา อุดรธานีพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
3735 นริศรา กุศลยัง สตรีราชินูทิศ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3736 โสรต จรัญจินตนา อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
3737 วัชระ วีระวัฒน์สกุล วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3738 เกษรา บุญพา อุดรพัฒนาการ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3739 กฤติยา ท้าวพิมพ์ สตรีราชินูทิศ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
3740 นนทวัฒน์ นวลตา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
3741 ลลิตา มุขธระโกษา อุดรพัฒนาการ 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3742 กมลาภา กองฉลาด แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
3743 เพชรรัตน์ โทอื้น อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3744 ฉัตรลดา พรมคุณ สตรีราชินูทิศ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3745 กาญจนา แน่นอุดร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3746 ศิริยากร บุญศิลา สารคามพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
3747 อภิชญา เกื้อกูลวราวัตร อุดรพัฒนาการ 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3748 จีวานันท์ แก้วกาหนัน ศีขรภูมิพิสัย 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
3749 วิลาวัณย์ ตามเมืองปัก สตรีราชินูทิศ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3750 นายพีรัชต์พงษ์ ดู่ป้อง แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน *** ม.อัสสัมชัญ
3751 ปาลิตา ชาญสุข สตรีราชินูทิศ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3752 ศศิธร ดวงเทียน สตรีราชินูทิศ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3753 นริศา เฉลยบุญ เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3754 สุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3755 สลิลดา เขตบุญไสย สตรีราชินูทิศ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3756 จีระวัฒน์ วินิจสุมานนท์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
3757 อณัญญา เลิศประเสริฐ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
3758 ศศิ พิมพ์จักษุ สตรีราชินูทิศ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3759 ณภัทร พิสัยพันธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3760 เมทินีย์ จันทศิลป์ เซนต์เมรี่ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3761 อธิภรณ์ ทับทิม สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3762 ประกาศิต วงษ์แวง อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3763 nattawat seesangnoi ประจักษ์ศิลปาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3764 กรกช เชื้อแก้ว ปทุมเทพวิทยาคาร 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3765 อรวรรณ ศรีหาบุญทัน ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3766 สุพัตรา สอนสุภาพ เลยอนุกูลวิทยา 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3767 จักรภัทร บูรณศิริวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
3768 สุพรรณา บัวแก้ว ประจักษ์ศิลกปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3769 พรรษชล ทิทำ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3770 ปวีณา จังพล น้ำพองศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3771 นรินันท์ จังหาร ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
3772 กนกพร สีเเสง สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
3773 ศุภชัย วิเศษศักดิ์ชัย ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3774 Panitsara Khansawai กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
3775 สุปราณี หลักลอย ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
3776 วลัยลักษณ์ วิสาสังข์ แก่นนครวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3777 สุรางคนา โมลีย์ มหาใผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
3778 ธิชากร สุดา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เชียงใหม่
3779 ณฐกร จันทรัง บ้านไผ่ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3780 วิชญ์กานต์ ผลานิสงค์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
3781 ธนภรณ์ เกษอินทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3782 ณัฐริกา แจ้งพรมมา กัลยาณวัตร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3783 ภาวิณี ลิ้มมหาคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
3784 จุฬารัตน์ ปริปุณณะ เขวาไร่ศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3785 ศิรภัสสร ยอดแก้ว ชุมแพศึกษา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3786 อนันตพร นาคดิลก ภูเขียว 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ
3787 นางสาวหฤทัยรัตน์ อิฐรัตน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3788 พัชรสิทธิ์ สิทธิสมาน มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3789 ชิดาวรรณ สุทธิ กัลยาณวัตร 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
3790 เขมิกา ป้อมกฤษณ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3791 รัชชานนท์ อินทรสงเคราะห์ ชุมแพศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
3792 บุศรินทร์ วิเศษศรี ขามแก่นนคร 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ม.หอการค้าไทย
3793 บุษราคัม ทวะชาลี ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3794 ภลินี ตั้งขจรศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
3795 ชุติกาญจน์ ไชยเมือง เลยพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3796 ธิดารัตน์ งามจบวิทยานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3797 รัญชน์ ศรีมงคล ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
3798 ชุติมา ศรีสว่าง ขอนแก่นวิทยายน 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3799 นายชิดณรงค์ บุบผาโสภา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
3800 จักรกฤษณ์ คุณกิตติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 38 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55