รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3801 จารุพิชญา ศรีหากุล ภูเวียงวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3802 พรพรรณ อัตตะลัง ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3803 มาริษา นารี กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3804 วรรณฤดี วีระพันธ์ยานนท์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
3805 สิริรัตน์ ดอนบรรเทา เทศบาลวัดกลาง 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
3806 ปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3807 วีระพล นิติพจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.สงขลานครินทร์
3808 ธนาธิป สุวรรณจันทร์ดี กัลยาณวัตร 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3809 ณัฐพงษ์ เข่งรอด ภูเขียว 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3810 ณัฐณิชา บริบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3811 ศรีสุดา ชาไชย ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3812 ปภาวี สนธิสัมพันธ์ กัลยาณวัตร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3813 วิชชา คำแพง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3814 นันทวัฒน์ มงคลศรีสวัสดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3815 รัตนสุดา ไชยตาแสง แก่นนครสิทยาลัย 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3816 ณัฐณิชา ชาญณรงค์ หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวฯ ม.กรุงเทพ
3817 วราภรณ์ แย้มกลิ่น ชุมแพศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3818 กุลธิดา นนทภา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3819 ศรันธ์ มุสิกะสาร แก่นนคร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ม.ขอนแก่น
3820 อินทัช หอมพุ่ง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
3821 กฤติยา นามสีถาน แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3822 ณัฐกานต์ บุญเพิ่ม สตรีศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
3823 ชุลัยลักษณ์ ผาดวงดี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3824 ธีรภัทร สองสียนต์ ชุมแพศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3825 เบญจภรณ์ วงษ์ศรี น้ำพองศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3826 นภัสสร ฐานพัฒน์พุฒิพงค์ ยโสธรพิทยาสรรค์ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3827 ชวัลลักษณ์ ศรีวะรมย์ อำนาจเจริญ 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3828 อมลณัญ แก้วมณี ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3829 ธนาภรณ์ มาตรเลี่ยม ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
3830 สิริยาภรณ์ ไสยะวงษา บ้านไผ่ 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3831 หริต สมไสย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3832 บงกชชนก แสบงบาล สาธิตมอดินแดง 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
3833 นัทธมน เลิศอุดมโชค เทศบาลวัดกลาง 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3834 ภัทรสุดา เรืองสุข เมืองพลพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3835 ปฎิภาณ พาหะนิชย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3836 รวีนิภา เกตุขุนทด เทศบาลวัดกลาง 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
3837 กุสุมา วิสุทธิพันธุ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
3838 ปาณัสม์ วีระมโนกุล แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
3839 อิทธิฤทธิ์ มอญขาม ขามเเก่นนคร 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (เรียน 5 ปี หลักสูตร 2 ภาษา) ม.กรุงเทพ
3840 เนตรนภางค์ สว่างวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3841 มานิดา จันทะคัต ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3842 ณิชกานต์ แพงปัสสา ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3843 กิตติภณ สุพล แก่นนครวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
3844 ประมาพร ดอนอิศวร กัลยาณวัตร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
3845 น.ส.ขจีนุช วิริยปิยะ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3846 สาวินี คงแหลม ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3847 นางสาวศุธิตา ลาปู้ เทศบาลวัดกลาง 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3848 ศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
3849 ณัฐริกา คนใหญ่ ขามแก่นนคร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
3850 ณ.ณิชา เรืองโลหะฤทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
3851 ชมพูนุช แก้วใส แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
3852 ศศิธร นวลบุญมา กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
3853 สุภารดี สวัสดิ์รัมย์ สตรีร้อยเอ็ด 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3854 รุ่งฤดี ผาบสิมมา น้ำพองศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3855 ชุติกาญจน์ ตรีกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
3856 ชีวโก ถนัดค้า สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3857 บุษกล อนุสุริยา แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม ม.อัสสัมชัญ
3858 Sireethorn Bunyakrittasakul แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3859 อรปรียา วรจินดา แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
3860 อัญชญา ชีพไธสง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3861 นัยวรรณ ชินอ่อน กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
3862 เกษมณี หาญสุริย์ กัลยาณวัตร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3863 ธีรพล ดงเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
3864 ธนภัทร สงวนรัมย์ ภูเขียว 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
3865 จีวรินทร์ ศรีทอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
3866 ฤทธิชัย ศรีคำ แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3867 Arocha Rujirungsirat แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
3868 วรินทร โชติญาโน ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3869 พิรญาณ์ ทาโยธี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3870 Pawarut Suanon ขามแก่นนคร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
3871 จิราพัชร ทองเครือ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
3872 มุกดาวรรณ นามสุโพธิ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3873 กฤตทินันท์ ศรีสุนาครัว ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
3874 สิรภัทร พงษ์พันธ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
3875 ชญาณี จันทะวงษ์ ชนบทศึกษา 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3876 ธัญธรณ์ สุไชยะ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3877 วิภาวี เรืองเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
3878 กานต์พิชชา คะมา ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
3879 กรกนก กิจธรบัญชา กัลยาณวัตร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3880 ณัฐสิริน มูลมณี ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
3881 นคร ศรีน้ำย้อย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
3882 จันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ ขามแก่นนคร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
3883 สิริลักษณ์ การสมสิน ขามแก่นนคร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
3884 อารีวรรณ เนื่องสุนัน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
3885 พลชนก แก้วตาปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง
3886 มัลลิกา เกลี้ยกลาง ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3887 khachonkiad thapluechei คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
3888 ณศพร ธรรมนิธิศ แก่นนครวิทยาลัย 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3889 วงศกร ชินอ้วน ชุมแพศึกษา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
3890 มัญชุพร กัลยาสนธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3891 ญาณิศา บุตรดาชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3892 สุริยะ ศิลา ชุมแพศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3893 ณัฐธิดา ทองรักษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3894 สิงห์พรรณเพชร ศรีบุตร ขามแก่นนคร 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3895 อัจฉราลักษณ์ พวกเมืองพล แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
3896 รักษ๋ิณา ชัยนิคม ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3897 จักรี อินทร์ทอง เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
3898 Supissara Thanomsut สตรีชัยภูมิ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3899 ดลยา วัชรวิทยสุนทร แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3900 จุฬาลักษณ์ คาสมบัติ น้ำพองศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) ม.สงขลานครินทร์

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 39 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55