รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

301 ปิยะธิดา ร่วมสุข อำนาจเจริญ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
302 พรสุดา พสุนนท์ มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
303 ประภาสิริ นาชัยสิทธิ์ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
304 กัณนิกา พลศรี อำนาจเจริญ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
305 สุรีวรรณ สินวรณ์ อำนาจเจริญ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
306 กชกร เจียรกุล อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
307 ศิริวัฒน์ ขจัดมลทิน อำนาจเจริญ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
308 กนกพล กิตติปัญญาศิริ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
309 ศุภฤกษ์ แก้วลา กันทรลักษ์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
310 นริสรา เหลาเกิ้มหุ่ง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
311 ทิชากานต์ บุดดาวงศ์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
312 สุพัตรา วรรณสุข เดชอุดม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
313 จารุวรรณ พงษ์สถิตย์ เขื่องในพิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
314 เกศสุดา กาหลง เขื่องในพิทยาคาร 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
315 มาณิษา กาหลง เขื่องในพิทยาคาร 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
316 อรวิมล พลรักษ์ เขื่องในพิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
317 กวินธิดา ทาระพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
318 ปริญญาพร บุบผาชาติ สตรีศึกษา 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
319 รัฐนันท์ จันนุวงศ์ มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
320 หนึ่งฤทัย ต้นสวรรค์ เรณูนครวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
321 ศุภิสรา บุตรวงศ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
322 ชัญญาวิชญ์ แสงผา สกลราชวิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
323 พิชญา สมประสงค์ กุสุมาลย์วิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
324 กิติพร ดลเรขา ห้วยผึ้งพิทยา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
325 วริศรา เจริญวงค์ มัธยมตระการพืชผล 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
326 แจนลิตา ศรีวิธรรม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
327 จุฑาทิพย์ มั่นยืน สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
328 ชนกนันท์ ธรรมศิลป์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
329 สุรัตนาพร เพ็งนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
330 จิติยากร มหันต์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
331 พิชญามาศ รักษาชาติ สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
332 เกตุวดี กิ่งเกตุ สตรีศึกษา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
333 ชุติมา โคมบัว สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
334 จตุรงค์ มอญชัย หนองกุงศรีวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
335 ทรงวุฒิ โสมอินทร์ อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
336 ธนวิชญ์ คณารส ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ประวัติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
337 รวิสรา วิเศษชลธาร เบ็ญจะมะมหาราช 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
338 ภรภัทร ศรีโยธา สตรีศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
339 จิตสนีพร จารุสานต์ สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
340 ศุภเสกย์ ทองสุข อำนาจเจริญ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
341 สโรชา อริยวิสุทธิ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
342 จุฑามาศ บุญอารีย์ เขื่องในพิทยาคาร 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
343 สิริยาภรณ์ ไสยะวงษา บ้านไผ่ 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
344 กฤษณพงศ์ กงศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
345 นันทิยา เสมียนกุล ยโสธรพิทยาคม 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
346 สานนท์ วันศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
347 นิภาวรรณ พันธ์แพง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
348 ศิรประภา กองรักษา สตรีสิริเกศ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
349 อรปรีญา แซ่อ้วง ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
350 วรรณิดา สุภาพวง สตรีสิริเกศ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
351 ฐิตาภรณ์ วงศ์พงษ์คำ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
352 สุทารัตน์ พุฒทะพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
353 วิภวาณี อ่อนมณี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
354 วรัญญู บุญเย็น สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
355 อัจฉรา พิมพ์เสน สตรีสิริเกศ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
356 ณัฐนันต์ ศรีสง่า สตรีสิริเกศ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
357 ฐิติยา คำแก้ว สตรีสิริเกศ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
358 บุษราคัม มหาจันทร์ สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
359 ชัยมงคล กมลรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
360 อรนุช ศูนย์ดำ สตรีสิริเกศ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
361 ชลธิชา สุดสังข์ ครบุรี 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
362 วิศิษฏ์พร บุตรกูล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
363 กิตติยาภรณ์ สำเภา ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม ม.อุบลราชธานี
364 ศิริรัตน์ เรืองรุ่ง สตรีสิริเกศ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
365 มนัชญา บุญอาจ รัตนบุรี 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
366 ก่อเกียรติ ตักกศิลาพันธุ์ นางรอง 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
367 ณัตธพงศ์ สืบวัน ประโคนชัยพิทยาคม 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
368 ศิราภรณ์ จันคณา สตรีสิริเกศ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
369 รัตติยา สินชัย สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
370 ศิริวรรณ สารพัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
371 ปุยนุ่น ทัศบุตร อำนาจเจริญ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
372 พีรพล สิงห์ชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
373 ภัทราภรณ์ พันธ์ภูมิ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
374 โศภิสุดา สุระชัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
375 ธิดารัตน์ พิริยะโศภณจิตต์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
376 พีรวัฒน์ สุระพร บัวขาว 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
377 ชนาธิป โพธิ ชุมพลโพนพิสัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
378 ณัฐนรี ระวาทชัย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
379 มนธิชา ควรคำนวน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
380 กัญญ์วรา แก้วประสาร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
381 ภาณุวัชร์ โพธิ์นอก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 การพัฒนาสังคม ม.อุบลราชธานี
382 มัณฑนา พันธ์หนองหว้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
383 อนิรุต พลอามาตย์ วาปีปทุม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
384 วราภรณ์ วงค์ภูธรณ์ สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
385 กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์ ประโคนชัยพิทยาคม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
386 ชวรัฐ อยู่คง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
387 โสภิดา ไชยวรรณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
388 ศุภชัย ชมภู กุดชุมวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
389 กฤษกรณ์ บุญวิทย์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
390 กนกพิชญ์ ใจธรรม ยโสธรพิทยาคม 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
391 พิมพ์ชนก เหลาทอง - 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
392 ณัฐธิดา คงยืน พิบูลมังสาหาร 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
393 กิจพัฒน์ ชนะจะโปะ เบ็ญจะมะมหาราช 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
394 กฤต แสงสุรินทร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
395 อรทัย ปริโยทัย เดชอุดม 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
396 อัญชลี คำจันทร์ โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
397 ธนัชพร ดวนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
398 พีระพล จิตมั่น ส้มป่อยพิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
399 นิชากร มาลาล้ำ - 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
400 ฐัติยาภรณ์ พึ่งป่า 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55