รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

3901 นลัทพร หมอยาดี แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
3902 ปานชีวา พรมทา ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3903 ณัชชา ไชยชาติ สุรนารีวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
3904 วรินทร รัตนกมุท สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3905 ธนวินท์ บุตรศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3906 พิมพ์นิภา สุนทรพิทักษ์ กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3907 ศรัณย์ ชนะสีมา ขามแก่นนคร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3908 กาญจณา บุตรสะอาด กัลยาณวัตร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3909 ขวัญจิรา ชาลีคาร ขอนแก่นวิทยายน 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3910 ทิพย์สุดา สำเริง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3911 กมลรัตน์ เจริญเศรษฐ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
3912 เสาวลักษณ์ สามหาดไทย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
3913 เสาวณีย์ สามหาดไทย ขอนแก่นวิทยายน 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3914 ธัญวรัตม์ กังวานตระกูล อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
3915 ปิยพร แก้วโคตร ขามแก่นนคร 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3916 ขัตติยา ศรีประวงศ์ เขวาไร่ศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3917 อินธุอร เชียงเวียง ชุมแพศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3918 ไอรีณ วิภัคอัครกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3919 พนธกร แสงศิริไพศาล ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
3920 ชลลดา ตั้งโชคดี ขอนแก่นวิทยายน 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3921 ภูมิพัฒน์ เทพบุตร ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3922 ธารารัตน์ เวชไธสง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
3923 worrapon Cwk Bwn 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3924 ภัทราภรณ์ เพชรสีเขียว กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
3925 นายธนวิชญ์ โคตรพันธ์ ขามแก่นนคร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
3926 วรารัตน์ ซื่อตรง อุดรพิทยานุกูล 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3927 มาวิญา วิเชียรศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3928 ชัยมงคล ศรีล้อม ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
3929 นุชธิกานต์ เขียวอ่อน เทศบาลวัดกลาง 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
3930 สุดารัตน์ เจริญโล่ห์ทองดี ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3931 อภิศักดิ์ พลอามาตร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3932 นวพรรณ แพงเพ็ง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3933 ธัญวัฒน์ ตรงศูนย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
3934 กันตพงศ์ แซงสีนวล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3935 ปฎิพัทธ์ บุญบาล แก่นนครวิทยาลัย 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3936 อาภาศิริ ฦาแรง สตรีชัยภูมิ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3937 อรนลิน วงษ์เบาะ ขามแก่นนคร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์
3938 นันทิการ ตันติพงษ์มณีกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3939 กฤษฎิ์ นามบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3940 นัฐกานต์ พุทธาวันดี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ม.พายัพ
3941 ภูริพัฒน์ พลอาษา แก่นนครวิทยาลัย 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3942 ณัฐธยาน์ เพชรภา อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
3943 กนิดา สิมโฮง ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
3944 ชนิกานต์ ศาสตรวาหา สตรีศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
3945 จิรวัฒน์ ยิ่งยืน ชุมแพศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
3946 จันทรีรัตน์ ลิมปะนะสานนท์ กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
3947 มาริษา เปรมสุทธารัตน์ ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
3948 กชกร สาระนันท์ น้ำพองศึกษา 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
3949 ชนกนันท์ สกุลใจตรง เลยพิทยาคม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3950 วิทวัส สงวนสิน ชุมแพศึกษา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3951 ศิริลักษณ์ วงศ์สอาด กัลยาณวัตร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
3952 ปภาวรินท์ วงศ์กังวาน ขอนแก่นพัฒนศึกษา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
3953 ภัทรชาติ ขวาคำ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ม.เชียงใหม่
3954 ชลิตา แก้วบุญเรือง เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
3955 สกุลรัตน์ นาคดิลก ภูเขียว 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
3956 ไกรสิทธิ์ ไกรปุย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3957 อรญา สายเสน ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
3958 พาณิภัค สุขมานพ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
3959 ศุภิญญา ศรีอินทรา เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3960 กนกพิชญ์ เกียรติสยมภู ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
3961 ธัญกมล ใจสอาด สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) สาขาวิชาการเงิน ม.สงขลานครินทร์
3962 กมลลักษณ์ อรุณชวนนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
3963 สกรรจ์ จำนงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
3964 สิริกัญญา สมยา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เชียงใหม่
3965 รัดชดาภรณ์ ชาชิโย สตรีศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3966 อภิญญา โสภา นครขอนแก่น 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
3967 Alisa Jantathum หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
3968 วีรศักดิ์ หัสดี ชุมพลโพนพิสัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
3969 ณัฐพล ธีรศุทธากร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
3970 วรุฉัตร สุคุณพันธ์ ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
3971 ธวัชชัย บรรณบดี ชุมพลโพนพิสัย 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
3972 พรพิลาส ทองผล ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3973 พัชนี เคหฐาน ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3974 ปภัสรา ราชชัย ชุมพลโพนพิสัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
3975 ฐิมากรณ์ เคหฐาน ชุมพลโพนพิสัย 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3976 กาญจนา ชัยต้นเทือก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
3977 ธันย์รัตนราม ชีพนุรัตน์ ชุมพลโพนพิสัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น
3978 มณีวรรณ แสนแก้ว เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3979 กนิษฐา อรรคเทพ ขามแก่นนคร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3980 ปนัดดา ตรีวรเวทย์ ศรีวิไลวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
3981 สายธาร ปะปาลี ศรีวิไลวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
3982 จิรญา อนุชิตสกล เซนต์เมรี่ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
3983 ญาณินท์ โพธิสว่าง บึงกาฬ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
3984 สิดารัศมิ์ ไชยแสง พรเจริญวิทยา 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
3985 อัญธิกา บุญจวง ศรีวิไลวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3986 อภิสรา นาคโคตร บึงกาฬ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
3987 อภิชญา นาคโคตร บึงกาฬ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
3988 ยลธิดา พุฒาอามาตย์ บึงกาฬ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
3989 มนัสวิน นาคเสน อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
3990 ธนธรณ์ สีหะวงษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3991 กนกลดา แสงพิทักษ์ ปากคาดพิทยาคม 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
3992 ชานนท์ พิมพิสนท์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
3993 แพรวพรรณ์ บุญประเสริฐศรี เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3994 ดุสิตตา เห็มลม บึงกาฬ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
3995 วรินธร จะไพร บึงกาฬ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
3996 กนกวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
3997 ฐิติมา ยืนสุข ศรีวิไลวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
3998 ศรัณยู วงกอ ศรีวิไลวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
3999 Iณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด ศรีวิไลวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4000 อภิญญา เย็นวัฒนา ศรีวิไลวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 40 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55