รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4001 ศิริลักษณ์ สาทาวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4002 จิรานุวัฒน์ ภูมี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4003 ทักษอร ต่อนสุภา อุดรพิทยานุกูล 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4004 นิสากร ตะมะโคตร สกลราชวิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4005 ตุลา เหล่างาม อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4006 เอื้อมเดือน ฮาดดา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4007 ชาญณรงค์ ปัญญารส เซกา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4008 ปรียานุช พาโพนงาม เซนต์เมรี่ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4009 สุมิตา ภูสูสี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4010 ทวี แก้วนอก สังคมวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4011 วิไลพร ไกรยะสา ปากคาดพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4012 ณัฐวัฒน์ นามแสง แก่นนครวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4013 ทักษ์ดนัย คุรุปัญญา ปทุมเทพวิทยาคาร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
4014 นิรัติศัย เลื่อมใส บึงกาฬ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4015 วิลาสินี เทพประเสริฐ ปิยะมหาราชาลัย 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4016 พิชญ์สินี สินเจริญพงศ์ เลยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4017 นายทิพากร โคตรชมภู ปทุมเทพวิทยาคาร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4018 ธีรภัทร ป้องทัพไทย อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4019 thanapon sarasap ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4020 นิภาพร พลที วังม่วงพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4021 ศิวัช วงศ์วิเชียร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
4022 ศศิธร นิยะนุช หนองคายวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4023 กานต์พิชชา แกล้วกล้า ศรีสงครามวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4024 กรวิชญ์ จันทะมล เลยพิทยาคม 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4025 ธนภัทร ประภาศิริรักษ์ ดอนบอสโก 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4026 พัชรียาภรณ์ ประดิษฐ์ บึงกาฬ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
4027 ธนวุฒิ ประไชโย เลยพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4028 อรวรรยา แสนงาม ท่าบ่อ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
4029 กานต์ ทันวงษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4030 องอาจ คำจันทร์ ภูเรือวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4031 พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี เลยอนุกูลวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4032 วริศรา พันตระกูล ชุมแพศึกษา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4033 ธรณินทร์ สอนพรม บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
4034 หทัยรัตน์ พะนิรัมธ์ เลยพิทยาคม 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4035 ศดานันท์ อินหันต์ เลยพิทยาคม 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4036 สุดารัตน์ พนมเริงศักดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4037 ภัทรภร พลดาหาญ เลยพิทยาคม 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4038 ภัทราภรณ์ อาจจุลฬา เลยพิทยาคม 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4039 sararee khamphookaew เลยพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
4040 พรทิพย์ สุทธิพรม ศรีวิไลวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
4041 นางสาวชุติกาญจน์ พุทโธวาท เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4042 ปฏิพล รักช้าง ศรีวิไลวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4043 คงกฤช นาหอคำ บึงกาฬ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4044 พรรทิภา ดวงสี บึงกาฬ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4045 ดาวรุ่ง เจียมภูเขียว บึงกาฬ 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
4046 ณัฐชนน อุ่นคำ บึงกาฬ 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
4047 เรืองรุ่ง รุ่งเรือง ดอนบอสโก 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
4048 รัตนาภรณ์ หงษ์แสน ปากคาดพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
4049 จิราพร จันทร์อ้วน บึงกาฬ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4050 กมลลักษณ์ ลมอ่อน อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4051 พนิดา น้ำก่ำ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4052 อรรถวิทย์ ชัยมนตรี บึงกาฬ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4053 ทักษ์ดนัย สาสนทาญาติ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4054 อารยา คำสรดี สังคมวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4055 ธิดารัตน์ ประทุมชาติ ท่าบ่อ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4056 นายภานุวัฒน์ พรมโท อุดรพัฒนาการ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
4057 มัณฑนา นามสีอุ่น ท่าบ่อ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
4058 อินธร ไปเหนือ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4059 กนกวรรณ ราชโสม สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
4060 วิภาดา ช่วงชิต undefined 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4061 ปิยะรัตน์ ชนะพิศ ท่าบ่อ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4062 เมธาสิทธิ์ พละศักดิ์ ท่าบ่อ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
4063 จุมพล แก้วทุย กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
4064 จุฑามาศ เนื่องลี ศรีวิไลวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4065 sasithorn sirikhansang โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4066 เจนจิรา โคทนา เชียงยืนพิทยาคม 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4067 ปธาน พลชำนิ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4068 อารียา ชิณวงศ์ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4069 อรอนงค์ จันทะเจียง ผดุงนารี 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4070 ศศิวิภา วงษาซ้าย เขวาไร่ศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4071 ณัฐวิภา กุลาศรี โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4072 สหพันธ์ อันทะปัญญา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
4073 ณัฐยา ตาแสงสา สารคามพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4074 ศศิธร กุลธินี สารคามพิทยาคม 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4075 พฤษพงษ์ แสงหิรัญ มารีย์วิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4076 จรรยารักษ์ อินทะยะ เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4077 สุนิสา ศรีเศษนาม ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4078 กฤษกร ปะวะเสนัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
4079 ยจรƒร”ยญยญร’ รŠร˜ยดรŠร‘ยงยขรฌ เขวาไร่ศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4080 อนุพร สุขพะมาตย์ โกสุมวิทยาสรรค์ 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4081 พัชรียา ศิริษา โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4082 จิรวรรณ บุตรดี โกสุมวิทยาสรรค์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4083 ณัฐวุิฒิ คุณพรม สารคามพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4084 กนกวรรณ วงษ์สุวรรณ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
4085 ฐิติพงศ์ จันปัดถา ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
4086 ฉัตรชัย ธรรมวิเศษ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4087 ปริญณภัทร จินาย แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4088 วทัญญา ทองมหา เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4089 นันทิชา จันทนันตื พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
4090 อันตา มาตรี บรบือวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4091 ศิราณี อันโคตร นาดูนประชาสรรพ์ 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4092 ศิริพร ปินะถา วาปีปทุม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4093 อัจฉรา ปะนามะกา นาดูนประชาสรรพ์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4094 มลิวัลย์ สีหาบุญทอง นาดูนประชาสรรพ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4095 รุจิรัชต์ ปริปุณณะ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4096 ศุภฤกษ์ อนันท์ ผดุงนารี 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4097 กนกวรรณ ราชเจริญ นาดูนประชาสรรพ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4098 วศิณี จอมทอง สุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4099 พิมพร โสพันธ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4100 ลักขณา ภูคำวงษ์ เทศบาลวัดกลาง 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 41 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55