รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4101 อนินทิตา บุราณรมย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
4102 วิทวัฒน์ โรโพนภิส สารคามพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4103 รัชนีกร โพธิมัด พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4104 วันวิสาข์ สัตบุตร พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4105 Kanjana Appamaraka วาปีปทุม 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม.อัสสัมชัญ
4106 Patsarapa Pattana บรบือวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4107 จิรปรียา วาปีกัง มารีย์วิทยา 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4108 ยุวริน เทียงพาน บรบือวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4109 พฤกษา ทานาม บรบือวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4110 พัชราภรณ์ ทุนเพิ่ม บรบือวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
4111 ศุภักษร จำละคร บุญวัฒนา 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4112 อัชราภา พรหมเนาว์ เซนต์เมรี่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
4113 วัฒนา แสนมี เวียงสะอาดพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ขอนแก่น
4114 กนกวรรณ คุณธรรมรักษ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4115 วิระศักดิ์ จันทะคัด ชุมพลโพนพิสัย 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4116 อุสาวดี สุละสาย หนองคายวิทยาคาร 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4117 ภัทรวดี ปัญญาสวัสดิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4118 น้ำฝน บุญใหญ่ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4119 อติเทพ คล้ายเพ็ชร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4120 กมลพร วิจิตรปัญญา ปทุมเทพวิทยาคาร 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4121 จตุรวิทย์ วงละคร อุดรพัฒนาการ 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
4122 ธนาธิษณ์ สุภาษา ปทุมเทพวิทยาคาร 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4123 ฉัตรดนัย พิสัยสวัสดิ์ ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4124 วิภาวดี พรมท่าเรือ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4125 รุจีรัตน์ อินมียืน ปทุมเทพวิทยาคาร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4126 ภัทรี ชาญหัตถกิจ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4127 ปวีณ จันทร์รัตน์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4128 ????? ???????? ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
4129 กชกร อุนาราช ปทุมเทพวิทยาคาร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4130 ญาณวรุตม์ คำลอย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4131 ดนัยศักดิ์ คำวิชิต ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4132 อภิสรา อภิพรมงคล ชุมพลโพนพิสัย - คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4133 วรนิษฐา ขันตีสพังหลวง สตรีราชินูทิศ 6 คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) สาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
4134 พัลลภ คำพรมมา มัธยมวาริชภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4135 ศุภกิจ แก้วคูณเมือง เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4136 ธัญญารัตน์ ชินโสม ปทุมเทพวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4137 อารยา โกษาจันทร์ ภูเรือวิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4138 อัญธิชา สังข์สมศักดิ์ เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4139 ณัฎฐนิชา บรรดิษฐ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
4140 ไชยภัทร สิงห์ศิริ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4141 จิลมิกา พินธะ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4142 อธิวัชร คำบอน อุดรพัฒนาการ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4143 ปฏิภาณ บัวบาน ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4144 เจษฎา สนองผัน เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
4145 ทัสสุนีย์ กีรติพงศ์ธรรม ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4146 ศิรินันท์ ลิ้มสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4147 ประชา เสริมสกุล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4148 ธีระวัฒน์ บุญคำ ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4149 นิศากร โพธิโชติ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง
4150 กันตพงศ์ วุฒิวงค์ สว่างแดนดิน 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง ม.ขอนแก่น
4151 ธนัญญา คงเดช ท่าบ่อ 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4152 พัชราภรณ์ อรุณรักษา เทศบาล 1 สว่างวิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4153 อริยะ บินตะคุ ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4154 วิลาสินี พรมภิภักดิ์ หนองคายวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4155 สโรชา มีชัยวัชรวิทยา เซนต์เมรี่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
4156 หนึ่งลดา ริยะบุตร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4157 ชนาธิป โพธิ ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4158 รัชนีกร สีหไตร การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4159 พิมพ์ศิริ ชัยเนตร ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4160 พลัง เคนคำภา อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
4161 อินทิรา เทียบเพีย ชุมพลโพนพิสัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
4162 พิทยา สาระพัตร หนองคายวิทยาคาร 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
4163 ชวกร ใจดี ชุมพลโพนพิสัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4164 ลดาพร ดอลคำ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4165 ฐิติวรรณ มีกุศล อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
4166 ประสิทธิ์ชัย ม่วงมิตร ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4167 กุลธิดา หอมชื่นใจ ท่าบ่อ 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4168 เชวงพจน์ ท้าวพา อุดรพัฒนาการ 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4169 ์ณัชชา คีรีวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4170 พิมพ์ชนก เหมวงษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4171 มินตรา บุษรากุล เซนต์เมรี่ 6 ธุรกิจจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4172 ชัยวัฒน์ พิทักษ์ทิม อุดรพิทยานุกูล 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4173 อลังการ ศรีสุวอ ดอนบอสโก 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4174 โชติมา สิงห์โนนตาด ฮั่วเคี้ยว วิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4175 ประกาศิต ศรีชัยมูล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4176 ณัฐพล พิลาแสง อุดรพิทยานุกูล 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4177 สุกัญญา ปัญจะรักษ์ สตรีราชินูทิศ 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4178 ศุภรัตน์ ชุณหปัญญา อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4179 ภาสินี จันทร์ศรีสุคต สตรีราชินูทิศ 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4180 chompoonut wisetlwet สตรีราชินูทิศ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4181 ปิยะธิดา นามลุน - มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
4182 เวียงพิงค์ พรหมดา มัธยมวานรนิวาส 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4183 จิรานันท์ สุขสำราญ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4184 วรัญญู จุปะมะนัย ปทุมเทพวิทยาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4185 ศตวุฒิ หนองหารพิทักษ์ - เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
4186 นภัสสร ทีหอคำ อุดรพิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
4187 อัญชลี กุลสุทธิ์ มุกดาหาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4188 อริสา หล้าชนบท สตรีราชินูทิศ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4189 ศิรมณี ราชมี เลยพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4190 สานฝัน หงษ์ชูตา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4191 นราวรรณ มณีนพ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4192 จิดาภา ตรีจิตรวัฒนากูล อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
4193 วรัญญา กลิ่นแก้วณรงค์ สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
4194 จรรยพร เจริญไชย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
4195 เจษฎา ดินประเสริฐสัตย์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
4196 อภิญญา อัฐนาค สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
4197 จุฑาทิพย์ ปราบพาล สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4198 ปรเมศวร์ เสวตวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.พายัพ
4199 เทวฤทธิ์ หมุดปิน อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4200 ศันสนีย์ ขุนทวี อุดรพัฒนาการ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 42 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55