รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4201 ภัทรพงศ์ ศรีพรหม อุดรพิทยานุกูล 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4202 ปาณิศา สิทธิกมล สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4203 เสาวลักษณ์ พิมวัน เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4204 ทิพย์สุคนธ์ ศรีถาพร มัธยมวานรนิวาส 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4205 ร‚ยธรƒย‘ร‚ยญรƒย‡รƒยƒรƒย‘ร‚ยตรƒยรƒยฌ ร‚ยพรƒย…ร‚ยบรƒย™รƒยƒร‚ยณรƒยฌ สตรีราชินูทิศ 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4206 ชัญญานุช ชนูนันท์ อุดรพิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4207 ณัฐธิดา รูปดี อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4208 ชิดชนก พจน์ไพเราะ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
4209 ดารุณี บุญรัตน์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
4210 นัฐเวช เชียงกุล คอนสารวิทยาคม 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4211 ชวัลลักษณ์ โสภิณ อุดรพัฒนาการ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4212 กัณฑ์เอนก ศรีระพล อุดรพิทยานุกูล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4213 สิรินดา มณีกานนท์ เซนต์เมรี่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4214 สุทธิดา นามนาค ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4215 วรัญญา พันแสน อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4216 สุริยา โคตรวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
4217 พิชามญธุ์ ภัทรมานนท์ อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4218 เบญจมาศ โสภากุล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4219 ศิลป์ประภา เจียนพีนธุ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4220 จีรวรรณ เฮงธนไพบูลย์ สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4221 พีรยา ชมประยูร ดอนบอสโก 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
4222 พุทธรักษ์ คำสิงห์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4223 ภูวริศ เลิศชนบท อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
4224 จารุวรรณ สูรยสิมาพงษ์ เลยพิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
4225 วรลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4226 โสมศิรินทร์ พละเดช สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4227 ธนากร ปรมัทมณธนา อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4228 อัยยรัตน์ ซุนเฟื่อง อุดรพิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
4229 กัญญา พจน์ไพเราะ อุดรพัฒนาการ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
4230 ปภังกร ชิตรัตน์ชนะ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
4231 ชญานิษฐ์ สีหนาท ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
4232 ภาณุพงศ์ รามจันทร์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์) ม.เชียงใหม่
4233 ชลทิชา อุระสนิท สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4234 พัตรพิมล พัวพันธุ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4235 นรินธร เชาวนะกิจ สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
4236 ณัฐชยา ทองรักษ์ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4237 สรศาสตร์ หุ่นศิริ อุดรพิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4238 พัชรา พิมพา อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ม.อัสสัมชัญ
4239 ทรงเกียรติ เพียศักดิ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4240 วนิดา บัณฑิตกุล เซนต์เมรี่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
4241 กัญญาภัค ศรีนาค สุรนารีวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4242 ณรงค์ฤทธิ์ เลตาด คำแสนวิทยาสรรค์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4243 Chaithawat Rattanasri อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4244 ณัฐธพงษ์ สุภา อุดรพิทยานุกูล 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4245 ชญานิศ กิตติปัญญาศิริ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4246 อูจิน ซือ สตรีราชินูทิศ 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4247 สุภารัตน์ ไผ่ล้อมทำเล ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4248 อติวิชญ์ จันทะสี มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4249 สรุจกักหรกยดวย รักพระนยพพพำยะน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4250 ภวจันทร์ เจือจันอัด สตรีราชินูทิศ 5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4251 สุทธิวรรณ จันทมาลา อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4252 กัญชีรา พลลาภ สกลราชวิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4253 ศิริพงษ์ วงศ์วีรกิจ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4254 พรศักดิ์ มานศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ (ปตตานี) วิชาเอกเคมี หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
4255 ธนัชพรรณ ธานินทร์สุรวุฒิ อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4256 ปัญญา ตั้งจิตวัฒนาชัย อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4257 ญานิศา สมจิตร สตรีราชินูทิศ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
4258 อธิก จิตตั้งบุญญา ราชสีมาวิทยาลัย 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ขอนแก่น
4259 อารียา สังสุทธิ อุดรพิทยานุกูล 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4260 ศศิธร อินทร์กง สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4261 อรปรียา วุฒิโสภากร อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง
4262 กนกพล กิตติปัญญาศิริ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4263 สาวิณี ฤทธิ์ศักดิ์ เลยพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4264 กานต์ชนก สอนผึ้ง เลยพิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4265 ภาณุวัฒน์ จันทะวงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4266 กุสุมา นุตทะบัติ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4267 ปราณปิยา กาญจนโกมล สารคามพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4268 ประไพทิพย์ ไชยวัน - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4269 เมตตา อาจมุณี เลยอนุกูลวิทยา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4270 จุฑารัตน์ บุษราพิทักษานนท์ เลยพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4271 ณัฏฐณิชา นามศิริ เชียงคาน 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
4272 nuttawadee suwannasing เลยพิทยาคม 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4273 ยศวริส ชูตระกูล ดอนบอสโกวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4274 รุจิรา ชุมชัย เลยพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4275 ธาดา อินยานวล เลยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4276 ธนิตา ไชยสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4277 อาทิพร รัตนพันธ์ เลยพิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4278 เดชชาติ วัฒนากลาง ขอนแก่นวิทยายน 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4279 ชญามณ แสนวงศ์ เลยพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
4280 อิสรีย์ ก้อมณี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4281 เขมิกา มูลถวิลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4282 กรอนงค์ พานิชย์ เลยพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4283 ประพัฒน์พงษ์ อาจแก้ว เลยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4284 ปะการัง กมลชิต เซนต์เมรี่ 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4285 ชาบดี รุ่งเรือง อำนาจเจริญ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4286 อนุสรา จิระวงศ์ประภา เลยพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4287 ปาริชาติ อะวะตา ศรีสงครามวิทยา 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
4288 อิศราภา อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
4289 จุฑารัตน์ พรหมมิ เลยอนุกูลวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4290 กมลทิพย์ หงษ์สุด สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4291 เนติภัทร ยอดพุทธ ศรีสงครามวิทยา 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4292 ธัญลักษณ์ วิภูษณะ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4293 ทชา เทียงคาม ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4294 จิรภิญญา สุพรมอินทร์ ภูเรือวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4295 บุญรักษา ขานอยู่ เลยพิทยาคม 6 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ ม.เชียงใหม่
4296 ธิดารัตน์ ผางสง่า เลยพิทยาคม 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4297 ณิชชากานต์ บริกุล เลยพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4298 นิตยา คงคุ้ม มหาไถ่ศึกษาเลย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4299 พงษ์พิพัฒน์ เพชรพรไพศาล เลยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4300 สัจรัฐ หว่างจิตร วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 43 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55