รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4301 นายภูมินทร์ เศวตะพุกกะ เลยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4302 พชรกร ภูภักดิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4303 เสาวลักษณ์ อุ่นแก้ว เลยพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
4304 ศิรินรัตน์ โสวันนา การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4305 เยาวภา แสงจันทร์ เลยพิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
4306 อมลวรรณ ต้นไพโรจน์ เลยพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4307 อดิศักดิ์ เรืองงาม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4308 กฤตเมธ รามศิริ เลยพิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
4309 ชินวัตร แสนบุ่งค้อ เลยพิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4310 ณัฐพล ศาลางาม หนองหินพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
4311 กาญจนี ดีอาษา ภูเรือวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4312 อารยา วทานิโยบล อุดรพิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4313 ภณิตา ธีรเมธาเลิศ เลยพิทยาคม 6 การจัดการอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4314 thunyarat punnoi เลยพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4315 วาสนา พรมมาอ้วน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4316 บริพัตร เพียงพานิช เลยพิทยาคม 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
4317 ศิริยากร สนิทนา ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4318 ชลารินทร์ เทพโสภา เลยพิทยาคม 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4319 นิตติยา แก้ววงษา เลยพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4320 นฤปวรรต์ โสระสิงห์ การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4321 ธนพล พัฒนสาร ธรรมบวรวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษและการแปล ม.หอการค้าไทย
4322 ธนภรณ์ ฉลองชาติ เซนต์เมรี่ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4323 ศรัญญา อินธิจักษ์ เซนต์เมรี่ 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4324 ธนวัฒน์ สิงหามาตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4325 ชนากานต์ โสภาศรี เลยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4326 สราภรณ์ ศิลาจันทร์ อุดรพิทยานุกูล 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4327 ฐิติพงศ์ นามศรี อุดรพิทยานุกูล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน *** ม.อัสสัมชัญ
4328 สิริญา กอประเสริฐถาวร ดอนบอสโกวิทยา 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4329 จิรวัฒน์ เรืองวรรณศักดิ์ อุดรพัฒนาการ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
4330 โชติกา จันทนา อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4331 ปุณยนุช วีระสุโข เลยพิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4332 นิรชา ธีโรภาส สตรีราชินูทิศ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4333 สุพัตรา แสงกองมี บึงกาฬ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
4334 วทัญญู แก้วหาวงศ์ ดอนบอสโก 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4335 สมพงษ์ สายทองมาตร์ อุดรพัฒนาการ 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4336 รวีโรจน์ วงศ์ชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4337 ปนัดดา ตันศรี ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4338 ณัฐสินี อาษานอก เลยพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
4339 แพรวนภา สีพาไชย สกลราชวิทยานุกูล 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4340 พรนภา แพงน้อย สันติวิทยาสรรพ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4341 สาวิตต์ ธิติกรวณิชย์ วังสามหมอวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4342 chunstangz apiracha เลยพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4343 นิสาชล บุญพิมพ์ ศรีสงครามวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4344 แคทรียา เรืองเจริญ ศรีสงครามวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
4345 วิภาดา ศรีทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4346 sarawut waengwan ศรีสงครามวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4347 ฉัตรฑริกา สุขเสน ศรีสงครามวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4348 นภาพรรณ หาญเชิงชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
4349 Pakinee Chitsawang มหาไถ่ศึกษาเลย 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4350 วาลุกา ศุภบวรรัตน์ เซนต์เมรี่ 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
4351 ณัฐธิดา ถิ่นวษ์แพง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4352 สุดาพร ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4353 เนตรชนก ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4354 นฤมล คำมงคล ภูเรือวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4355 สุดารัตน์ ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4356 ปาลิตา อินนามมา ภูเรือวิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4357 ธนัชพร ศรีบุรินทร์ เลยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4358 นภัสสร ดาสุข ภูเรือวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4359 นิธิกร บุญศรีภูมิ ภูเรือวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
4360 อรจิรา ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4361 นฤเบศ เทพวันดี ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4362 อัครวินท์ นุชสวัสดิ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี *** ม.อัสสัมชัญ
4363 วิราวรรณ พิมศักดิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4364 อธิฤดี มีทอง ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4365 วรรณนิภา พิจารโชติ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4366 นิศารัตน์ แสนบุตร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4367 วรรณิกา อ่อนน้อย ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
4368 เกศมณี โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
4369 ชมพูนุท ฮ้อเถาว์ เทศบาลวัดกลาง 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4370 บัณฑิต ลุนสำโรง ขามแก่นนคร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4371 ณัฐดนัย เทพวงษา กัลยาณวัตร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
4372 อุมาพร เรียวเรืองแสงกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4373 จิตราวดี โพธิ์ศรี เทศบาลวัดกลาง 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4374 อานันท์ ธรรมวงษ์ ภูเวียงวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4375 ศตวรรษ มาตย์เทพ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
4376 กิ่งกาญจน์ แก้วก่ำ เชียงยืนพิทยาคม 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4377 วิชุดา โมระพัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4378 sujintorn klangsang ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ม.อัสสัมชัญ
4379 สุธิดา แก้วคำ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4380 เพทาย สนั่นเครื่อง แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) บัญชีบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
4381 สโรชา สารสมัคร แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) ม.เชียงใหม่
4382 ณัฐิมา หนูประสิทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4383 สุจีรา พฤกษชาติ เสลภูมิพิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4384 ศิรภัสสร พลธรรม ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4385 วรพงศ์ คุยบุตร แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4386 ประณต ตันตระบัณฑิตย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4387 ประภัสสร พวงทอง ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.หอการค้าไทย
4388 ธนกฤต ศรีหาญ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4389 ธนวิชญ์ ศรีโนนม่วง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
4390 วัชราภรณ์ โนนสว่าง ขามแก่นนคร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4391 รุจิรา ศรีพวงมาลัย อนุกูลนารี 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
4392 ชมพูนุช แก้วใส แก่นนครวิทยาลัย 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4393 ขวัญชัย หอมทอง แวงใหญ่วิทยาคม 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง ม.ขอนแก่น
4394 จุฑามาส พั้วศรี เมืองพลพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4395 ชญานี แก้วอาษา อมตวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4396 วชิรา ปะตาทะกา อมตวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4397 ชุติมา ภักไชย บ้านไผ่ 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4398 วริศรา แพงมา บ้านไผ่พิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4399 รัชตะ วิชัยพานิชกุล ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
4400 ปาริชาติ เทศสาลี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 44 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55