รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4401 กษุโชติ พินิจมนตรี บึงกาฬ 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ม.หอการค้าไทย
4402 จิตติภูมิ ภูกองชัย ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4403 จีรประภา วงค์ไชยา ศรีกระนวนวิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4404 ณัฐศักดิ์ แก้วเขียว ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4405 สุริยะ สุภรัตนกูล ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4406 สุภัคชญา พงษ์มณี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4407 อรอนงค์ พลโคกก่อง หนองกุงศรีวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4408 อดิศักดิ์ ฝ่ายเคนา พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4409 กมลรัตน์ ดีวันวงษ์ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4410 นิสา เศษสุ แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4411 ภาวิกา สะตะ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4412 กรกนก วงษ์วิลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4413 เพชรรัตน์ ลีทับขวา ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4414 โสภิตา ไชยคำ กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4415 วิมลทิพย์ คมพิลา แก่นนครวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4416 สุริยา รัตนสุริยากร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4417 จารุวรรณ คำไกษร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
4418 ศราวุธ บุตระ สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4419 ชนิษฐา ดาด้วง ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย ม.ขอนแก่น
4420 จิรนันท์ คำมูล มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4421 แพรพลอย อัศวพัฒนากูล เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4422 ปรัชญา คันทรง อมตวิทยา 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4423 พัชราภรณ์ สุขประเสร็ฐ อมตวิทยา 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4424 พรรณิภา โชคชัย เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4425 อรนิภา อาจนิยม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
4426 อรทัย ประโพธัง เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4427 จักรกฤษณ์ จตุพิทักษ์กุลชัย เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4428 ปราณี ดอนมงคล เมืองพลพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4429 นขรินทร์ ดอนพิลา แวงใหญ่วิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4430 จิราพร นามลิวัลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4431 สกนธ์วรรณ จันทร์คำ บ้านไผ่ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4432 สุภาพร แก้วแสงสิม บรบือวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4433 สุดารัตน์ แก้วเจริญ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4434 วนิดา ชัยอินทร์ บ้านไผ่ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4435 ขวัญฤดี ตาลทอง อมตวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4436 ประภาสิริ ภาณุมนต์วาที ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4437 tabasak lale แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
4438 ชิษณุพงศ์ ภาควุฒิ ชุมแพศึกษา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4439 ปิยาภรณ์ มูลลี ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
4440 ธิดารัตน์ ผลสนอง สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4441 รัตติยา เมืองศรีมาตย์ ศรีกระนวนวิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4442 natthawut prasawatha ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4443 ฑัญญาภัทร บุญมากบุญทาย วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4444 หฤทัย สุ่มมาตย์ กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4445 จินตนา สิมมาโคตร แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
4446 สุชาวลี นารี ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4447 วชิรพงษ์ เครื่องจันทร์ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4448 ศรสวรรค์ แสงจันทร์ บ้านไผ่ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4449 เสถียร ทองโคตร เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4450 ชัยพิทักษ์ เนียนไธสง อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
4451 ศิริพงษ์ ชัยชวนานิตย์ เลยพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4452 พงศกร พัฒนธำรงกุล แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ม.ขอนแก่น
4453 ศดานันท์ วรรักษ์ธารา ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4454 สุวพิชญ์ ศิริพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
4455 จิรายุ ศรีบุตรราช สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
4456 จิรพัฒน์ บุญลือมี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4457 ประภาพรรณ ล้วนทองนพคุณ เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
4458 จิราภรณ์ สีหนองโคตร เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4459 ศศิธร ผงผานอก เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4460 ไฉไล บุญสิทธิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4461 พรพิมล ทีตอ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4462 ธัญญา ผมหอม อมตวิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4463 ศุภรัสมิ์ คำผาย พิมายวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4464 อารียา ศรีอินมนต์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
4465 นัฐนิช เยี่ยมไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4466 พงศ์ศักดิ์ เลิศอุทัย เมืองพลพิทยาคม 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
4467 จินตนา ขามประไพร เมืองพลพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4468 เกศสุดา เล่ห์กล เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4469 ปิ่นเพ็ชร อภิชัยสกุล undefined 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4470 ธนาพร อยู่แท้กูล สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4471 นิราภรณ์ ทับละคร เมืองพลพิทยาคม 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ขอนแก่น
4472 สุภาพร ครองสม เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4473 อภิวัฒน์ จันทร์สี แวงน้อยศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4474 กมลพร สันรัมย์ แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
4475 ลลิตา ศรีภิรมย์ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4476 พัชรินทร์ สุนทรสนิท เมืองพลพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4477 ฐิตินันท์ หมอยาดี แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4478 ศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาสิทธิ์ เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4479 ปัทมา อารีย์โรจน์ ภูเวียงวิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4480 ฟาริดา บุญโนนแต้ เมืองพลพิทยาคม 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4481 ชยุดา พงษ์ศรีหดุลชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4482 ปภาวริน เสนมิม กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4483 สุณิสา เสถียรยุทธ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4484 พัทธดนย์ ธนูเสริม โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4485 อินธุอร น้อยพา แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4486 เบญจมาศ พร้อมแก้ว กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์
4487 ปกรณ์ พิมมหา แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4488 นภาพร พงค์เจริญ ขอนแก่นวิทยายน 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4489 พีรวัส แสงชาลี กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
4490 อรจิรา เสนาสุ ขอนแก่นวิทยายน 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
4491 พนิดา ไทยเสถียร กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.แม่ฟ้าหลวง
4492 วิลาสินี ชูเวช เทศบาลวัดกลาง 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
4493 กรกต สุระพินิจ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4494 วัชเรศวร์ ภูขมัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร 5 ปี (เน้นด้านวิทยาศา ม.สงขลานครินทร์
4495 ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่
4496 kornwipha poo-ngern กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4497 ณัฐพงษ์ เพิ่มพร แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4498 สุทธิดา สมขลัง โนนสังวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4499 เนตรวรินทร์ ทรัพย์สะสม แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์
4500 สุภารัตน์ ภูน้ำเงิน แก่นนครวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 45 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55