รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4501 ยลดา พลศร ชุมแพศึกษา 5 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น
4502 ดวงฤทัย แสนกอง ขามแก่นนคร 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4503 วรสุดา สำรวมจิตร เทศบาลวัดกลาง 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4504 ภูมิเทพ จตุคามทวีทรัพย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4505 ปรารถนา ชัยมงคล กัลยาณวัตร 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4506 ศิววุฒิ สุธรรมฤทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4507 สุภาภรณ์ อุตสาหะ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4508 Pimnipa Semaphet โกสุมวิทยาสรรค์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4509 พรรณราย สุขขา แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4510 เพ็ญนิภา ศรีจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4511 ปฏิญญา มุ่งหมาย แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4512 ทิสลักษณ์ คำประชุม แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
4513 รัตนาภรณ์ นามพิลา แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ม.กรุงเทพ
4514 จิราภรณ์ จำปาวะตะ กัลยาณวัตร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงฯ ม.กรุงเทพ
4515 อารีรัตน์ ศรีเขียว กัลยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4516 อภินันท์ วิชัย ขามแก่นนคร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
4517 จักรพันธ์ แสงสว่าง มัญจาศึกษา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4518 สุขุมาล ป้อพระลับ กัลยาณวัตร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4519 กุลจิรา เหล่าคนค้า ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
4520 ณีรวัลย์ ไกรวัน ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4521 เมษา สารศักดิ์ เทศบาลวัดกลาง 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4522 ลลิดา มัดจุปะ โกสุมวิทยาสรรค์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4523 ฤทธิพล กัญญาเขียว โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4524 ณัฐนันท์ พลศรี แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4525 นางสาวสุจิราพร หลักคำ กัลยาณวัตร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
4526 อรเนตร หนองน้ำ โคกสีพิทยาสรรพ์ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ม.สงขลานครินทร์
4527 จินตนา น้อยผาง กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4528 Attapon Phadungkit ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4529 พุธิตา กลับเจริญ ขอนแก่นวิทยายน 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4530 ณัฎฐ์ณิภาภัค อุปนันท์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4531 อิศริยาภรณ์ ดวงอุตระ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4532 สุวนันท์ สุวรรณคาม ชุมแพศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4533 มนัชญา นาคอก เขวาไร่ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4534 กาญจนรักษ์ ตาทอง กัลยาณวัตร 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4535 จีรวัฒน์ สุมาเทพ ยางตลาดวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
4536 พิมพ์ศิริ ไชยขันธุ์ บัวขาว 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4537 ภาวิณี ประภาวสิทธิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4538 ศุภรัตน์ อ่อนทะ แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
4539 มินตรา เชียงพิลา เมืองสรวงวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4540 อมลณัฐ หล้าแก้ว ชุมแพศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4541 Puttipong Un-ura ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4542 ชัยรัตน์ ลี้ตระกูลพิชิตชัย ภูเวียงวิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4543 อิศริยา มาตย์ปัญญา ชุมแพศึกษา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4544 ปราณิฏฐา ภาษี อมตวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4545 นิรมล แสนอยู่ อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4546 วิชญา เผ่ามณี เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4547 ปิณฑิราภรณ์ มิฉะ อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) ม.สงขลานครินทร์
4548 ศศิวิมล ทองโสม อมตวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ( กลุ่มพาณิชยศาสตร์ )(วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4549 ขวัญนภา เอี่ยมศรี หนองสองห้องวิทยา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4550 ธิภาพร เสาร์สำราญ ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4551 ศิริิพร เสวะโก อมตวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4552 สุดาพร มูลประจบ แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4553 สุรนันท์ กองเกิด อมตวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4554 รัตนา วัดผล - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4555 ศุภลักษณ์ บรรยง อมตวิทยา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4556 โสมนัสธิดา สกลหล้า หนองสองห้องวิทยา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
4557 จีระพร สุภะกะ ขอนแก่นวิทยายน 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4558 นิตยา ปัถาวะโร อมตวิทยา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4559 รักษ์สุดา จันทะรัง อมตวิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4560 ปิติพร กระลาม อมตวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4561 อภิญญา พันกูล อมตวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4562 สุธิวัต บุญไธสง นาโพธิ์พิทยาคม 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
4563 สุวนันท์ มูลเพ็ชร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
4564 ทอมสันต์ ภาระไพร อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
4565 ชลธิชา ศรีโย อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์
4566 วรรณิภา จารี ชุมแพศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4567 PATTARAKAN CHINNAPAN มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
4568 พีรพงศ์ จันทร์หนองขาม สีชมพูศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4569 ลลิตา ต่อชีวี ชุมแพศึกษา 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4570 นันทกา ศิริภูมิ ภูผาม่าน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4571 กมลวรรณ ทินช่วย ชุมแพศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4572 รสรินทร์ แย้มฎีกา คอนสารวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4573 สกาวเดือน ยุทธอาจ สีชมพูศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4574 ปรียาพร สายสุด สีชมพูศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4575 ชัยวุฒิ เหล่าอำนาจ ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
4576 ธนันดา บุญแดนไพร ชุมแพศึกษา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4577 วัชราภรณ์ อุปราชัย ชุมแพศึกษา 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4578 สุภชัย สุทธิไชยา ชุมแพศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4579 กนกพร ลาทอง มัญจาศึกษา 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4580 จุฑารัตน์ คำขวา ชุมแพศึกษา 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4581 กัลยาณี นามมูลตรี มัญจาศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
4582 ฐิติวุฒิ จีนปาน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4583 จุฑามาศ พัสดร ภูผาม่าน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
4584 จันทร์จิรา โคตรชุม ภูผาม่าน 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
4585 สุนิสา กันหาทอง ภูผาม่าน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4586 พัฒน์พงษ์ สินพร ภูผาม่าน 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4587 สุภาวดี อุทัยแสง นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4588 สุนารี ตีเมืองสอง ชนบทศึกษา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ม.อัสสัมชัญ
4589 วชิราภรณ์ วงค์มาตย์ แก้งคร้อวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
4590 ศาสตราวุธ ตีเมืองสอง แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4591 กมลาสน์ชณ หิรัญภัทรวิทย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
4592 นางสาวฑิมพิกา เจ็กท้าว กัลยาณวัตร 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4593 ยุพเยาว์ ปานเนาว์ มัญจาศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4594 อารียา ปอมโคก สารคามพิทยาคม 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4595 อรอุมา ชายู ภูเขียว 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4596 พนิดา ปิดสายะ สตรีชัยภูมิ 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4597 ไพรินทร์ ชุมคำน้อย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
4598 kanphichcha pasannet สตรีชัยภูมิ 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4599 จีระศักดิ์ พลขันธ์ เมืองพญาแลวิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)สาขาวิชาชุมชนศึกษา ม.สงขลานครินทร์
4600 ณัฐกรณ์ เวทยะเวทิน ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 46 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55