รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4601 นางสาวเพชรรัตน์ นวลศิริ สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4602 สุธารินี ฉวีแปลง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4603 วรวรรณ บัวคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4604 กฤติยาภรณ์ ภูมิสถาน สตรีชัยภูมิ 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4605 ธราเทพ ขุนทะ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4606 ดวงกมล วรรณวิกรม์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4607 นิลาวัลย์ ปานนอก สตรีชัยภูมิ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4608 จิตรานุช แกมชัยภูมิ แก้งคร้อวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4609 นพรัตน์ เลิกชัยภูมิ สุรนารีวิทยา ๒ 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4610 ปกป้อง อาจกมล ห้วยต้อนพิยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4611 ทิพย์สุดา สิงห์โคตร เมืองพญาแลวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4612 อาลิษา กาชัย สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4613 นิศาลักษณ์ มาฆะเซ็นต์ แก้งคร้อวิทยา 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4614 นภาพร กองจันทร์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4615 สินีนารถ สุทธิอาคาร สตรีชัยภูมิ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4616 ณัฐพร หิรัญอร สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4617 พวงผกา สิทธิเวช จัตุรัสวิทยาคาร 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
4618 อนุชา จุลอักษร สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4619 เกศรา ตั้งใจ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4620 แสงเดือน ผาสุข แก้งคร้อวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4621 จารุวรรณ ลาดนอก undefined 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4622 สุพัฒน์ ชัยนาฮี แก้งคร้อวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อัสสัมชัญ
4623 แพรชมพู เข็มเพ็ชร์ ชุมแพศึกษา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4624 นันชลิตา เทียมชัยภูมิ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
4625 จุฑารัตน์ บุญจิตร สตรีชัยภูมิ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4626 ศรัณย์กุล อุ่นกาศ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4627 อภิชญา ภาระยาท ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
4628 อณัฐญา โสดาแก้ว สตรีชัยภูมิ 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4629 ณัฐธิดา พันพะสุก แก้งคร้อวิทยา 5 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4630 วสุพล กลมเกลี้ยง ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4631 วชิรา วัฒนศิริ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.สงขลานครินทร์
4632 ฉัตรมณี จิตรหาญ สตรีชัยภูมิ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4633 ธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม ภูเขียว 6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์
4634 พิมลพร พลมณี สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4635 พีรพัฒน์ จิรกุลชัยวงศ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
4636 อังสนา ทองจำรูญ สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
4637 สุนันทา กองแก้ว สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4638 จันทิมา สารคำ สตรีชัยภูมิ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
4639 กานต์ชนก พุทธรักษา ปักธงชัยประชานิรมิต 6 การจัดการอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4640 สุวภา เดชพรม ห้วยต้อนพิยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4641 วราภรณ์ ชำนาญ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
4642 ธัญญารัตน์ เเสงสิงห์ แก้งคร้อวิทยา 5 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4643 กฤษณะ ศรีโฉม ห้วยต้อนพิยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4644 จิรัติกาล ทองประสาร สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4645 ชนิดา ยวงทอง ตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4646 ประไพพรรณ ซุยโพธิ์น้อย ประจักษ์ศิลปาคาร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4647 วรัญญา ดิลกพงศ์ธนา สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาหารและโภชนาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4648 แพรวพรรณ พลศักดิ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4649 อนุชตรา สะวันนา สตรีชัยภูมิ 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4650 จุฑาทิพย์ กล้าสงคราม แก้งคร้อวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4651 กุลจิรา สนใจ มารีย์วิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4652 อิสริยา โชติมีศรี สตรีชัยภูมิ 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
4653 กฤติกากาญจน์ ประยูรหาญ สตรีชัยภูมิ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ม.แม่ฟ้าหลวง
4654 บัญชา หมอกชัย แก้งคร้อวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์
4655 ปิยะธิดา สีสวาท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
4656 พนิดา ผดุงพล แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4657 ศิโรรัตน์ บุญสมศรี แก้งคร้อวิทยา 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.อัสสัมชัญ
4658 เจนจิรา คำพล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4659 นริศรา เฉลิมเล้า แก้งคร้อวิทยา 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
4660 สุธารัตน์ ลาสา แก้งคร้อวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
4661 บุปผา สว่างตา แก้งคร้อวิทยา 6 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4662 พราวนภา สีลา แก้งคร้อวิทยา 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4663 ภูวดล อัศพันธ์ แก้งคร้อวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4664 ธีรกานต์ ตติยนันทพร แก้งคร้อวิทยา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4665 สิริยา วิไลวงค์ แก้งคร้อวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4666 มนัส วรรณศรี แก้งคร้อวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4667 ภัทรา บัวแดง แก้งคร้อวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
4668 อรทัย ชำนาญ แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4669 ธีรศักดิ์ ต่อทุน คอนสารวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4670 จารุวรรณ ฉลองแดน แก้งคร้อวิทยา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4671 เจฎา นิลโอโล เพชรวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4672 Jaturaporn Phanak มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4673 ดุริยเดช นิลไสล สระพังวิทยาคม 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4674 ศุภรัฐ กฤดานรากรณ์ ชุมแพศึกษา - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4675 อารียา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ภูเขียว 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4676 พิชชาญา ไกรสกุล ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4677 นุชนาฏ โชคเจริญ เพชรวิทยาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4678 ณัฐพงษ์ เสนาหมื่น โนนกอกวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4679 สุจิตรา อวนศรี เพชรวิทยาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
4680 อินทุอร มีอิสระ กวางโจนศึกษา 6 การเงิน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4681 พีรดนย์ ยมศิริ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4682 อรสา มีอิสระ แก้งคร้อวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4683 อำพิกา ไฝชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
4684 กุลธร ดารุณศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
4685 ธนภรณ์ หิรัญวงษ์ สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4686 ศศิวิมล ชาญตะคุ สตรีชัยภูมิ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
4687 สุดารัตน์ ยืนชีวี สตรีชัยภูมิ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
4688 ปริชญา ภิรมย์กิจ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ม.อัสสัมชัญ
4689 กนกพร บัวระบัน แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
4690 กมลชนก นครราช เมืองพลพิทยาคม 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4691 จาตุรนต์ ฟ้ารี ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
4692 พิมพ์อรสรวง นิ่มสนิท สตรีชัยภูมิ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
4693 ปรัชญานันท์ ดรลคร ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4694 ธัญพิชา อินทจำปา สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
4695 ดลนภา สิงขรอาสน์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4696 วิมลศิริ หิรัญชาติ แก้งคร้อวิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4697 วัชราภรณ์ สุขทาพจน์ สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ม.หอการค้าไทย
4698 ภัทราวดี แจ่มวรรณ คอนสารวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
4699 เมธาพร สุนทรธนาโชติ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4700 จิตโสภา แสนบัว คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 47 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55