รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4701 กุลธิดา ท่าหลวง สตรีชัยภูมิ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
4702 ศศิกานต์ จ้อจอหอ สตรีชัยภูมิ 2 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4703 อรอนงค์ สันติปาตี สตรีชัยภูมิ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4704 รัชนีกร แย้มชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4705 พรประภา อาจนาเสียว สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4706 อรชพร จิตเพชรสกุล มารีย์วิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4707 รัตติยา แผลงสาตรา วัดประชานิมิตร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4708 ขนิษฐา จุฬา ชุมแพศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4709 ภาวินี ประเสริฐพงษ์ บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4710 ปวีณา สวัสดี เจียงทองพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.พายัพ
4711 วีระศักดิ์ ศรีไตรภพ เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4712 วีริยา ลัญจกร สตรีชัยภูมิ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ ม.หอการค้าไทย
4713 ประวิตร รัตรนวงศ์ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4714 ลลิตา คำน้อย นครขอนแก่น 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4715 รัชนก คำทองเขียว แก้งคร้อวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4716 อังควิภา บุ่มด้วง บ้านไผ่ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
4717 อัญชลี น้อยเรือง ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
4718 ชวัลรันต์ ฤทธิสุนทร เซนต์เมรี่ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4719 โชติกา พรมเพิก ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4720 กัลยาณี สุโคตรพรหมมี อุดรพิทยานุกูล 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4721 วณิชยา ทองอาสน์ สตรีราชินูทิศ 6 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
4722 วิลัยลักษณ์ นาเจิมทอง เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4723 ฟ้าประทาน ศิลา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4724 วิศิษฏ์ ศรีแก้ว อุดรพิทยานุกูล 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
4725 วนิดา กงเพ็ชร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4726 อุมาพร เหลาราช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4727 วริษา ปรีชาพานิช หนองบัวพิทยาคาร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
4728 สุภาพรรณวดี สีผาโคตร ภูเวียงวิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อัสสัมชัญ
4729 ศิริวรรณ สีดาเดช หนองบัวพิทยาคาร 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4730 เทพนครินทร์ คำพันธ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4731 สุริยา ทองสืบสาย ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4732 ดีพร้อม บุตรตะหึง หนองบัวพิทยาคาร 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4733 แพรพลอย โพธิจารย์ คำแสนวิทยาสรรค์ 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4734 ศิวรัฐ จ้อยถูเขียว อุดรพิทยานุกูล 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก ม.ขอนแก่น
4735 วิมลศิริ นามจันดี สีชมพูศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4736 วราพร ศรีพลเคน กัลยาณวัตร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4737 สุกัญญา นพผล หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4738 ลิปิการ์ การถัก สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4739 จีรรัตน์ เมืองน้อย ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4740 สายธารา โสภามี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4741 ศิริวุฒิ ศิริกุล อุดรพิทยานุกูล 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
4742 ลิสา เคอวเนอร์ แก่นนครวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4743 สุรศักดิ์ เสถียรรัตน์ ภูผาม่าน 6 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4744 สำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4745 นัฐกมล ฤกษ์จำนงค์ น้ำพองศึกษา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
4746 มานิตา ทาแดง ชุมแพศึกษา 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
4747 อรวรรณ ปาสานะเต น้ำพองศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4748 ยุวดี มีโคดง น้ำพองศึกษา 6 การตลาด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4749 ไชยวัฒน์ รัฐวร น้ำพองศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4750 กุลสตรี ศรีชัย น้ำพองศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4751 โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
4752 รุจิรา นาไชยบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4753 กนกนาท ชินแสง น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4754 ปทุมรัตน์ ขาวเยือก น้ำพองศึกษา 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4755 รัตนา แก้วกัลยา นครขอนแก่น 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4756 พรรณพร สายบัว ขอนแก่นวิทยายน 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4757 กัญญาภัค เพียสีดา กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
4758 ปาริษา ลาอ่อน สีชมพูศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4759 ทัศนีย์ แฝงฤทธิ์ ศรีธาตุพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4760 สุนันทา จันดาเบ้า สีชมพูศึกษา 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง
4761 วริศรา ชัยโชติ สีชมพูศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4762 สราวุฒิ จันดารักษ์ สีชมพูศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
4763 นิภากรณ์ ฤทธิแสง สีชมพูศึกษา 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4764 ผการัตน์ ดาเวียง สีชมพูศึกษา 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4765 นิตยา แนวถาวร สีชมพูศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4766 ชัยมงคล เหมือนพันธ์ สีชมพูศึกษา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4767 ชลธิชา ศรีสุทอ สระพังวิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
4768 กมลวัลย์ วิเศษนคร หนองเรือวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4769 วศิน กองกิว หนองเรือวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4770 สุกัญญา นาทันลิ นาแกวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
4771 สุพัตรา พิมพ์สมาน น้ำพองศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4772 พิยดา เนื้อแก่น เสนางคนิคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4773 สุรชัย คันธพรม คำแสนวิทยาสรรค์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4774 กาญจนา สุภาผล หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4775 ฑิววัฒ สีลุนทอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4776 ภัทราพร ลาภรัตน์ อำนาจเจริญ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4777 ขวัญชีวา ผังดี อำนาจเจริญ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4778 กัณนิกา พลศรี อำนาจเจริญ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4779 อารีรัตน์ เปรมทา อำนาจเจริญ 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4780 กิ่งเพชร บุดดาวงค์ อำนาจเจริญ 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ม.หอการค้าไทย
4781 รสมารินทร์ ศรีใส อำนาจเจริญ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4782 อภิเดช อนุพรรณสว่าง อำนาจเจริญ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4783 จุฬาลักษณ์ สุขภาค อำนาจเจริญ 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4784 กุลจิรา พลธานี อำนาจเจริญ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
4785 แครียา อันทะปัญญา หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
4786 อิสริยาภรณ์ ภูมิเรศสุนทร อำนาจเจริญ 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
4787 ชลธิชา วิลาจันทร์ คำแสนวิทยาสรรค์ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4788 น้ำทิพย์ ผกาพันธ์ อำนาจเจริญ 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4789 ตติชาพร เคยชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
4790 สุชาดา เฉลิมกาย คอนสวรรค์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4791 ธนันต์ธรญ์ พละมา สตรีชัยภูมิ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4792 กันต์ ทิพอาศน์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
4793 เมธาวี บุญเกิน สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4794 สุวรรณา เผือกหลวง แก้งคร้อวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4795 เพลินพิศ ชูสกุล สตรีชัยภูมิ2 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4796 ภิญจุฑา ตันจินดาประทีป สตรีชัยภูมิ 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น เลือกสอบคณิต (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4797 สุกัญญา แซ่ตัง สตรีชัยภูมิ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4798 จิรายุทธ จุลยโชค แก้งคร้อวิทยา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4799 จันทร์จิรา หมุนลี น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4800 ธีภพ พิมพ์เวิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 48 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55