รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4801 พัทธ์ธีรา บุญกว้าง อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
4802 ทิพย์ฤทัย อ้วนศิริ น้ำโสมพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4803 อภิสิทธิ์ ประกาลัง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4804 สุธิดา พราหมฤทธิ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4805 กาญจนา ศรีชัยมูล อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4806 กัลยาณี มาทอง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4807 อมรรัตน์ ลาดบัวขาว ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4808 จีราภรณ์ จันเส ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4809 อภิญญา วงค์ชารี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4810 สุทธิดา มาเจริญ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
4811 ทรงพล ไกรราช ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.กรุงเทพ
4812 จินตนา เมืองศูนย์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4813 ชลลดา เลิศนา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4814 มลฤดี สีหาราช ขามแก่นนคร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4815 กิตติพงษ์ บุญประคม สารคามพิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น
4816 เสกสรร วันโย คำแสนวิทยาสรรค์ 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4817 ผกามาศ เหล่าโพธิ์ศรี หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4818 สุชาวดี โพธิสิทธิ์ หนองบัวพิทยาคาร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4819 นิธิศ แพะทอง โนนสังวิทยาคาร 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
4820 เดชา แก้วมาตย์ โนนสังวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
4821 สุวัจนี ใจหญ อุดรพิทยานุกูล 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4822 วัลลี ชาเวินชัย โนนสังวิทยาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4823 วัตร์ชรัฐ ชัยขันต์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4824 เจนจิรา มณีเนตร นาวังศึกษาวิช 5 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4825 ornpreeya boonnon ประจักษ์ศิลปาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4826 อาทิตยา ประทุมชัย คำแสนวิทยาสรรค์ 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4827 รวินันท์ จันทะแสน - 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
4828 ปฐมาวดี คำอ้อ คำแสนวิทยาสรรค์ 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4829 ภาวนา รัตนศาลาแสง สตรีชัยภูมิ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4830 พรสุดา เมฆทวี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4831 จรรยาภรณ์ จันทะภูมิ กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
4832 สวรินทร์ ทะกอง หนองนาคำวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4833 krittapas boonyota ภูเขียว 6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4834 ณัฐิยา พรมสีแก้ว น้ำพองศึกษา 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4835 Rittikiat Polkacha น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4836 บุญราศี วารีศรี ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
4837 นันท์นภัส วงษ์ศิริสุพรชัย ภูเขียว 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
4838 อริสา จิรโสภณสวัสดิ์ คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4839 วิรินทร์ยา บุตรโท ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4840 สุกฤษฏิ์พงศ์ ภักดีรัตน์ บ้านไผ่ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
4841 ปนัดดา ทากองหน้า แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4842 ปลินธร สมบัติมาก ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
4843 วาสนา เเสงคำ กมลาไสย 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ม.เชียงใหม่
4844 สุพิชชา เสิกภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4845 กวิดา พิมทา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4846 เพียงพอ เมธาพีรยศกุล กัลยาณวัตร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4847 ณัฐนิช สุขเกษม ขามแก่นนคร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.พายัพ
4848 ศตวรรษ เลิศฤทธิ์ ดอนบอสโก 6 คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) ม.สงขลานครินทร์
4849 จิรนันท์ ไชยสิงห์ ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
4850 ตะวัน อิฐรัตน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4851 ธัญวรัตน์ ไชยโยธา แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
4852 วฎิลดา รัตนทิพย์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
4853 พัชรี ล้วนกล้า คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
4854 ศิริลักษณ์ ไชยกิจ กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4855 อภิญญา พระนา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4856 ธนาคม ชิรวาณิชย์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4857 มนสิชา มุกนำพร กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4858 ชนาภา บุญโย ศรีกระนวนวิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4859 ดุจนัยนา ประเสริฐทรง แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร์
4860 ศุภกฤต ปลื้มจิตร มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4861 ธัญวัฒน์ รักษาวนิชชา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
4862 ธัญญาภรณ์ ขลิบทองคำ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศ ม.กรุงเทพ
4863 พงศกร พงศ์นภารักษ์ สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
4864 ญานิกา ทองเภ้า บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.กรุงเทพ
4865 เยาวลักษณ์ โนนทิง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4866 เบญจลักษณ์ พรรธนประเทศ สตรีราชินูทิศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4867 ญาดา วิเศษผง กัยาณวัตร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4868 จุฑาทิพย์ นนสีลาด - คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4869 นิตินัย นิยอด ขามแก่นนคร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
4870 แพรวพรรณ เวียงแก้ว แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4871 วสุรัตน์ หล้าอามาตย์ ขามแก่นนคร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4872 เสฎฐวุฒิ ดาวเรือง สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม ม.อัสสัมชัญ
4873 จรัญธร อินทะพัด แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4874 สุดารัตน์ กองดี บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ม.ขอนแก่น
4875 สุพิชญา เจนใจวิทย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4876 ณัฏฐพัฒน์ ครุธวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ
4877 อนุชิต สุวรรณ บ้านดุงวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4878 วราวุฒิ นรินทร์พันธ์ บ้านดุงวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พายัพ
4879 ธีรภัทร โคตรปัจจิม มหาใผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
4880 นัชชา แก้วเกิด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ขอนแก่น
4881 สุรัฏณาวดี บุตตาศรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
4882 ปณิพล แวงแก้ว คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4883 กานต์ชนก โคตะเป มัญจาศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4884 กนกวรรณ พูลพิพัฒน์ กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์
4885 กมลชนก แก้วบุญ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน-การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ม.หอการค้าไทย
4886 สุดารัตน์ บูรณอารีย์พงษ์ กัลยาณวัตร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
4887 ภาณุพงศ์ ทาห้วยหว้า กัลยาณวัตร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย
4888 อัญชยา แก้วลา กัลยาณวัตร 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เชียงใหม่
4889 สุขเกษม อ่อนเงิน ชุมแพศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.พายัพ
4890 เอกอานันท์ สุวรรณศักดิ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
4891 วิลาวัลย์ พงษ์คำผาย เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4892 กมลพร ศรีบุญเรือง ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เชียงใหม่
4893 ปิยพัทธ์ ชมพุฒ เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4894 บรรจบพร โสภาพลอย แก่นนครวิทยาลัย 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4895 ปัทมนันท์ สาแรก แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4896 ชนนิกานต์ อารามพงษ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ขอนแก่น
4897 พรรณรายณ์ รีเจ้ยวะระ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
4898 ปรียาภรณ์ จัตุชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4899 ฐิตินันท์ แก้วดอนหัน วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
4900 ศิริญา มหาโอฬารกุล แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 49 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55