รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

401 รุ้งนภา รวมโพธิ์ชัย ประโคนชัยพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
402 สุมารินทร์ เรืองโรจน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
403 สุชัญญา ศรีบุรินทร์ ภูเรือวิทยา 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
404 ธวัชชัย พลศรี เดชอุดม 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
405 ศุภลักษณ์ เจนรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.อุบลราชธานี
406 กนกอร งามแสง ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
407 ภานุวัชร บุญเฉลียว ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
408 กิตติพร สีหะวงษ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
409 ปกป้อง ราชประสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม.อุบลราชธานี
410 สิริยากร พรหมลิ สตรีสิริเกศ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
411 ธนีนุช พุทธศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
412 ชานนท์ แนวจำปา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
413 ขวัญชนก แพงพันตอง กระสังพิทยาคม 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
414 ณัฐพล สีแสงหน่อม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
415 ศักดิ์ศรี มุลศรีสุข วาปีปทุม 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
416 ธันวา สมน้อย สตรีศึกษา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
417 วันเฉลิม คำดี สุรวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
418 วัลลยา เนียมแสง บึงกาฬ 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
419 ภัทรกร เชาวนิรนาท แก้งคร้อวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
420 พีรพงษ ตั้งวงศ์วณิชย์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
421 พัชรพงษ์ วรรณูปถัมภ์ สุรวิทยาคาร 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
422 อนุสรา จันทชิด อำนาจเจริญ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลราชธานี
423 ธนาวัฒน์ สุมนรัตนกูล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
424 อริยา คูชัย เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
425 สุภัทราวดี ประสิทธิ์นอก เมืองพลพิทยาคม 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม.อุบลราชธานี
426 จิราภรณ์ ผุยโพนทัน เมืองพลพิทยาคม 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
427 สหรัก มงคลศรี อมตวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
428 พิมพ์ชนก อาจชมภู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
429 เบญจพล เพชรอินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
430 จินตนา เมืองศูนย์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 การท่องเที่ยว ม.อุบลราชธานี
431 ปาลิตา มีธรรม หัวตะพานวิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
432 พิมพ์อรสรวง นิ่มสนิท สตรีชัยภูมิ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
433 อาทิตา พึ่งกุศล ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
434 ศุภนารี เคลือบสูงเนิน เลิงนกทา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
435 ศิริประภา สุภะภินิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 6 ฟิสิกส์ ม.อุบลราชธานี
436 จิราวดี บุญประสิทธิ์ เลิงนกทา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: เทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบลราชธานี
437 ศศิธร สุระท้าว สตรีศึกษา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
438 กันยา บุหงา กระสังพิทยาคม 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
439 พรนภัส สตานิคม กัลยาณวัตร 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
440 สิริวิภา ใจงูเหลือม บุญวัฒนา 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
441 เทวนาถ ประยูรคำ สุรธรรมพิทักษ์ 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
442 ภัสราวดี เหมวรานนท์ สุรนารีวิทยา 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
443 สุทธิดา ทราบจังหรีด ราชสีมาวิทยาลัย 2 6 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
444 ภัทรดิษฐ์ คบขุนทด บุญวัฒนา 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อุบลราชธานี
445 พรภาณี ทองโคกสูง สุรนารีวิทยา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
446 ฐิติมา ขอนโพธิ์ โนนสูงศรีธานี 6 การบัญชี ม.อุบลราชธานี
447 ณัฐธิดา ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
448 ณัฐณิชา กุลทนาวงษ์ มัธยมด่านขุนทด 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
449 กัลย์สุดา อังควิศิษฐพันธ์ เมืองพลพิทยาคม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
450 เจนณรงค์ ลุงไธสง นาโพธิ์พิทยาคม 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
451 กัญญาณัฐ ถ่างกระโทก จักราชวิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
452 นัจกร หาญวารี นางรอง 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
453 วารุณี เรืองรัมย์ ภัทรบพิตร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
454 สมพร ถาดไธสง นาโพธิ์พิทยาคม 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
455 ฐิติมา หลักจันทร์ อำนาจเจริญ 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
456 มาลัย เอี่ยมสว่าง บุญวัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
457 ยุวนันท์ ดวงกระโทก สุรนารีวิทยา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
458 บุญฤทธิ์ บุญปัญญา ปรางค์กู่ 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
459 พิมพกานต์ รังษีธรรมปัญญา สุรนารีวิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
460 จริยา วรคันทักษ์ เลิงนกทา 6 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
461 กิตติ กางนอก มัธยมตระการพืชผล 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
462 กนกวรรณ ทาณะระ มัธยมตระการพืชผล 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
463 จุฑามาศ หนูจิตร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 การจัดการการตลาด ม.อุบลราชธานี
464 พฤกษา โชตนะ สุรนารีวิทยา 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
465 ศิริรัตน์ หาสุข นางรอง 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
466 พรทิพย์ พื้นขุนทด สารคามพิทยาคม 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ม.อุบลราชธานี
467 วิชญาพร พรมสูตร สุรนารีวิทยา 6 จุลชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
468 พิรดาภร มูลเอก บุญวัฒนา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.อุบลราชธานี
469 กาญจนา ปลาน้อย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
470 ภัทราพร พานนอก ประทาย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
471 สุดารัตน์ สุขบุญญา พิมายวิทยา 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
472 สุดารัตน์ พิพิธภัณฑ์ โนนสูงศรีธานี 5 สาขาวิชา/หลักสูตร: อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
473 ศศิธร สุพรรณกลาง สิรินธร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ) ม.อุบลราชธานี
474 ปาจารีย์ บุญญะศรี เบ็ญจะมะมหาราช 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
475 สุจิตรา ศรพรม มัธยมตระการพืชผล 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี
476 สุทธาดา เพชรรุ่ง เบ็ญจะมะมหาราช 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
477 สุริยาพร ใจตรง ศรีปทุมพิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
478 อาทิตยา ศิริศรี ลือคำหาญวารินชำราบ 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
479 อมรรัตน์ โพธิ์สาชัย กันทรลักษ์วิทยา 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
480 จุฑามาศ หอมจำปา มัธยมตระการพืชผล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: นิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
481 สุกัญญา เปลื้องไธสง พุทไธสง 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
482 ธัญญาภรณ์ ทวีภักดีเสมอ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การจัดการธุรกิจ ม.อุบลราชธานี
483 เจษฎาภรณ์ เอี่ยมเจริญจิตต์ มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
484 ธนกร รุ่งพัฒนาชัยกุล ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
485 อนุสรา กันหาวัน นารีนุกูล 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
486 ทัศน์วรรณ เครือคำ มัธยมตระการพืชผล 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
487 ธนัญญา แก้วกนก มัธยมตระการพืชผล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
488 ยลยุพา ลานนท์ มัธยมตระการพืชผล 6 สาขาวิชา/หลักสูตร : อนามัยชุมชน ม.อุบลราชธานี
489 ศิลามณี ธงกลาง มัธยมตระการพืชผล 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
490 ยุพาพร บุญเสริม มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
491 พิชชาพร ทองผุย มัธยมตระการพืชผล 6 ภาษาจีนและการสื่อสาร ม.อุบลราชธานี
492 นันทิกานต์ มิ่งมูล กันทรลักษ์วิทยา 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
493 ผดุงเกียรติ พวงวอน ประสาทวิทยาคาร 6 สาขาวิชา/หลักสูตร: การปกครอง ม.อุบลราชธานี
494 สิรภัทร เชี่ยวรอบ สิรินธร 6 ชีววิทยา ม.อุบลราชธานี
495 สิทธิกุล แก้วเกิด สุรวิทยาคาร 6 เคมี ม.อุบลราชธานี
496 ชนากานต์ นิรัมย์ สุรวิทยาคาร 6 คณิตศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
497 ศิริลักษณ์ สุมา สิรินธร 6 การเงินการธนาคาร ม.อุบลราชธานี
498 วรากร เศรษฐกุลอนันต์ สุรวิทยาคาร 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลราชธานี
499 ดรุณี เชื้อแก้ว เขื่องในพิทยาคาร 6 การจัดการการโรงแรม ม.อุบลราชธานี
500 วรวุธ ฟักนวล สุรวิทยาคาร 6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ม.อุบลราชธานี

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55