รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

4901 จิตโสมนัส ศักดิ์พัฒนากุล ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.หอการค้าไทย
4902 Tanapa Jiitimongkon สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4903 นาวสาวอนุตรา แสนนอก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4904 จิระภาพร จันทคีรีเขต ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
4905 อารียา ขำผา ขอนแก่นวิทยายน 6 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ ม.ขอนแก่น
4906 อลงกร เสาเวียง พิศาลปุณณวิทยา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.อัสสัมชัญ
4907 บุญวี บุรีกุลนันท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ม.หอการค้าไทย
4908 กิ่งแก้ว พลตรี เขวาไร่ศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
4909 มินตรา พรมบุตร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4910 ฐิติกานต์ จันทร์วิบูลย์ แก้งคร้อวิทยา 6 ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4911 บัณฑิตา ศิริมโนพิเชษฐ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4912 ถิรดา เชื้อสาวะถี นครขอนแก่น 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4913 มันทนา ภูมิคอนสาร ขามแก่นนคร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4914 นิรมล วงษ์ธานี น้ำพองศึกษา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4915 พัชรา วอหา ภูเวียงวิทยาคม 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4916 ปิยธิดา สะตะ ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4917 อนวัฒน์ วังขุย ขามแก่นนคร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4918 นายธนพล ห่มขวา ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4919 กาญจนา ชะชิกุล ภูผาม่าน 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4920 สาวิกา ซาซุม เทศบาลวัดกลาง 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
4921 สโรชา สิงห์ขวา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เชียงใหม่
4922 วริยา สร้อยเกลียว อุดรพิทยานุกูล 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4923 จิตตินันท์ คำจริง ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4924 อิสสริยาพร ดรอินทร์ เขวาไร่ศึกษา 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
4925 ฐิตาพร ทองสุริชัยศรี แก่นนครวิทยาลัย 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4926 จริยา รักอู่ ชุมแพศึกษา 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4927 วิชชุดา สุปัชชา กัลยาณวัตร 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
4928 นิภาธร แสนจันทร์ฮาม ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.หอการค้าไทย
4929 อริสรา คำรินทร์ ผดุงนารี 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4930 อริสา คำรินทร์ สารคามพิทยาคม 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4931 สุธิตา กองเพชร เทศบาลวัดกลาง 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
4932 วิศรุต เทพยศ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4933 ธนวัฒน์ วงษา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
4934 อาทิตยา ไชยเดช แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
4935 ศุทธหทัย แพงปัสสา ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4936 รัตนาพร ต่อพันธุ์ ขามแก่นนคร 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4937 อภิสิทธิ์ บุญรักษา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4938 นริศรา ประสมศรี ชุมแพศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
4939 รัตนากร สารคำ สตรีชัยภูมิ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4940 ชุติกาญจน์ สงวนเงิน กัลยาณวัตร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4941 กมลลักษณ์ แสงวรรณกูล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4942 ศุนิสา ประสมพล ขามแก่นนคร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
4943 สุริยะ ศรีสุนนท์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4944 พีรวิชญ์ ภูพานเพชร ศรีกระนวนวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4945 ปรารถนา บุญมา กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.หอการค้าไทย
4946 เชาวรินทร์ ทรัพย์แก้วยอด สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
4947 พลอยไพลิน คล้ายคลึง ขอนแก่นวิทยายน 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4948 ธันย์ชนก พันธุ์เดช แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4949 หทัยชนก สารสม แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ
4950 อัครเดช กุหลาบ ชุมแพศึกษา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
4951 Natcha Phetyiam แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศิลป์) ม.อัสสัมชัญ
4952 ขวัญชนก ศิริบุรี แก่นนครวิทยาลัย 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
4953 ปวีณ์ สิงห์ดำรงค์ สาธิตมหาลัยขอนแก่นศึกษาศาสตร์ 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
4954 เจตติพัทธ์ คำสุขศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4955 อาทิตยาพร นิมิตจตุรงค์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
4956 ธนกฤต วรัมมานุสัย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (เรียน 5 ปี หลักสูตร 2 ภาษา) ม.กรุงเทพ
4957 ธนายุทธ ริวน ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
4958 ศิรฎา อาจหาญ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4959 ระวีวรรณ ถิ่นสำโรง โกสุมวิทยาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4960 วรัญญา ชัยกรี เทศบาลวัดกลาง 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ม.ขอนแก่น
4961 ศรินทร์ญา สุดทอง กัลยาณวัตร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4962 จุฑามณี บุนนาค ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
4963 สุจารี สุนทรนิพัทธ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4964 นวพล เดชพงศ์พรหม กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4965 สมฤทัย พึ่งพันธ์ ขามแก่นนคร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
4966 ธิติวุฒิ เวียงเงิน ชุมแพศึกษา 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
4967 เทพสุริยา งามสมบัติ แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน ม.ขอนแก่น
4968 ปริญญา คุณสุข เทศบาลวัดกลาง 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
4969 Cholticha Boonna แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4970 สุดารัตน์ พรมสิงห์ แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4971 บุญญฤทธิ์ ศรพรหม แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
4972 อัจฉริยา กลางจันทา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ
4973 กนกลดา ศรีเชียงสา น้ำพองศึกษา 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4974 ปิยะกมล วงศ์สมศักดิ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4975 อรพิมล นาคทอง ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.ขอนแก่น
4976 นิศาชล สังฆรัตน์ เซนต์เมรี่ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4977 ญาสุมินทร์ ศรีนางาม กัลยาณวัตร 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4978 ชีพชนก ทีบุตร ชุมแพศึกษา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
4979 อภิสิทธิ์ เสาวลักษณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
4980 กานต์ วิเชียรดี เทศบาลวัดกลาง 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4981 เชาว์วัฒน์ เพ็งวิชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
4982 พิชชาภรณ์ เกติยะ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
4983 ตฤติยา ไสยกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง
4984 ธัญญาลักษณ์ ดีลุนชัย เลยพิทยาคม 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4985 อนุวัฒน์ มัณทะลา สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4986 ปนิดา นองนุช หนองเรือวิทยา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4987 สุริยาพร อุปนาศักดิ์ กัลยาณวัตร 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4988 โชติรส คุ้มตะบุตร ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
4989 ไกรสรนันท์ บุญแนบ ขามแก่นนคร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
4990 ขวัญกมล พรหมโชติ ขามแก่นนคร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
4991 พิณทิพย์ ตั้งกุลบริบูรณ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
4992 ธีรภา สายธนู ภูเขียว 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
4993 กนกพร สลีวงศ์ น้ำพองศึกษา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
4994 ฐิติรัตน์ ไกรอ่อน ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
4995 ศิวกร คงสุข คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
4996 รัถยา ศรีไชยแสง ขามแก่นนคร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
4997 พัชรียา วงศ์คำจันทร์ กัลยาณวัตร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
4998 จารุพร อุ่นเจริญ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
4999 ชุติมาพร รุ่งวงษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5000 ทัศน์มน เยี่ยมอ่อน ชุมแพศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 50 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55