รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

5001 มนัสนันท์ ลัดดาโชติ ขามแก่นนคร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.หอการค้าไทย
5002 หงสรถ เอนอ่อน มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5003 อารักษ์ แสนแสง สาธิต ศึกษาศาสตร์ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
5004 จิดาภา ชาน้อย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (เลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน) ม.กรุงเทพ
5005 สรศักดิ์ พันมะณีย์ บุญวัฒนา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย
5006 วาสนา ศิริรักษ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5007 เกษรบัวตอง พิมพ์จักร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
5008 คุณากร ไชยศรีหา เวียงนครวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5009 ธนบดี บำรุงกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5010 ณัฐภัทร์ บุริจันทร์ น้ำพองศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5011 วรรณิสา โพธิ์ศรี แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
5012 กมลรัตน์ กองพา ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5013 นริศราวรรณ วงเวียน โกสุมวิทยาสรรค์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5014 ณัฐพล คุ้มตะบุตร ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
5015 พิมพ์นภา เกลี้ยงกลม แก่นนครวิทยาลัย 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
5016 ศุภชัย เอกะ ชนบทศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5017 ฐิติพร สมุทร กัลยาณวัตร 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5018 ไชยนรินทร์ ศิริชัยโชค วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5019 แคทลียา บุดดา กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.หอการค้าไทย
5020 สุชัญญา บ้งงึ้ม ขอนแก่นวิทยายน 6 การแพทย์แผนจีน* ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5021 พลอยไพลิน วงษ์ตรี วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
5022 จันทิมา พิษณุแสง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5023 อพิชญา เทศแสวง ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ม.ขอนแก่น
5024 สุวีระ ขยันเยี่ยม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
5025 ภควิตต์ สืบวิเศษ ขอนแก่นวิทยายน 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5026 ปภาภัทร วงษ์ดนตรี ขอนแก่นวิทยายน 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5027 ณฐกานต์ อนันตศิริจินดา แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5028 อโรชา เตชะโกศล ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
5029 สุภิญโญ ขุนทอง ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5030 ณัฐนารีญา บุดดา แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5031 กฤษณพงศ์ สมยา ขอนแก่นวิทยายน 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5032 อรีรัตน์ เหล้าพอชาย ขามแก่นนคร 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ
5033 ศศิประภา ตาดี เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5034 ณัฐรดา สีสม คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ม.กรุงเทพ
5035 ปริญญาภรณ์ เทวะเส กัลยาณวัตร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5036 ภัทรวดี พิมานแมน ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5037 จิรายุส ภานนท์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5038 สุทธิกานต์ ขินานา สมเด็จพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5039 ศุภากร กุลน้อย ชุมแพศึกษา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5040 สกุลแก้ว สีแก้วสิ่ว แก่นนครวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
5041 ฉัตรปวีณ์ มานุช ขอนแก่นวิทยายน 6 การท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5042 อินทุอร พานโต้ ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย
5043 ขนิษฐา สามเชียง โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5044 พัช สิงห์ กัลยาณวัตร 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5045 พาณิชย์ ป้องจันทร์ ขามแก่นนคร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5046 ณัฐกานต์ ลาลุด โนนสูงพิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
5047 wiparat hongkhomkaew สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
5048 พลอยไพลิน พ่อพิลา แก่นนครวิทยาลัย 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5049 กฤษฎา เกษคึมบง แก่นนครวิทยาลัย 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5050 กุลธิดา อดทน อุดรพัฒนาการ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5051 อัครมณี อุระสนิท ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5052 พัชรากร เพียงงาม ดอนบอสโก 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5053 อิทธิพล บุญสิทธิ์ หนองหานวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5054 ศุทธินี ถิ่นถา สตรีราชินูทิศ 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5055 เบญจาพร พูนสวัสดิ์ ประจักษ์ศิลปาคาร 6 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5056 จิราภา วงศ์สุริยา สตรีราชินูทิศ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5057 ศิรประภา บัวศรี กัลยาณวัตร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ม.หอการค้าไทย
5058 อรัญรินทร์ สิมพา ศรีธาตุพิทยาคม 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
5059 สุภาวรรณ อินทวิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5060 นันทชาติ ชาวระวะ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5061 ธวัชชัย โคตรแสง วังสามหมอวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5062 วริศรา เจริญวงค์ มัธยมตระการพืชผล 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
5063 ชญาพัฒน์ วิมลสันติรังษี มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5064 อัษฎาวุธ ใจเพียร บ้านดุงวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5065 ?????????? ????? บ้านหมากแข้ง 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5066 วรรณวิศา วิชัยศรี วังสามหมอวิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5067 รัตนพล มีศิลป์ สามชัย 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณิชย์ตรี *** ม.อัสสัมชัญ
5068 กรวรรณ โชติรักษา อุดรพัฒนาการ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
5069 อิศรานุวัฒน์ โสดา ศรีธาตุพิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ม.ขอนแก่น
5070 แสงเดือน สีอาษา กุมภวาปี 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
5071 นิลาวรรณ ป้านภูมิ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5072 ปนัดดา ทาสีแสง ประจักษ์ศิลปาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
5073 สุปรียา เต็มตาวงค์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5074 จิราภรณ์ พุ่มบัว มัญจาศึกษา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5075 เบญจพร วงศ์พุฒ หนองหานวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.พายัพ
5076 วาทิณี ร่วมจิตร เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5077 อธิษฐาน รัตนโคตร อุดรพิทยานุกูล 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5078 สวัสดิ์ เชิงดี หนองหานวิทยา 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5079 อรพรรณ สุทธิมล หนองหานวิทยา 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5080 ดววงฤทัย สวรรค์ทอง ศรีธาตุพิทยาคม 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5081 ปวริศา อัครจันทร์ สตรีราชินูทิศ 6 อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5082 วิษณุ มุริจันทร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5083 สิรฉัตร วรวัฒนธรรม สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แม่ฟ้าหลวง
5084 ธนพล ศรีสุข ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.หอการค้าไทย
5085 ศิรินทร์พร ดวงชิน บ้านไผ่ 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5086 ศิริอร พรหมพันธุ์ใจ ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แม่ฟ้าหลวง
5087 ธุวพร รัตนประกอบ แก่นนครวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
5088 อัครพล มาขนี กู่ทองพิทยาคม 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง
5089 พรสินี กิมปี ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป ม.ขอนแก่น
5090 สุพิชญา ทวันเวช กัลยาณวัตร 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
5091 จิตตานันทิ์ ศิริเรืองวัฒนา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
5092 กีรติ เฮงสกุล ภูเชียว 6 คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ม.สงขลานครินทร์
5093 ธนาวุฒิ ภิรมย์เชย กุงเจริญพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5094 สิริประภา เพียสมนา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5095 ณัฐธิดา วรรณสัย แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5096 เบญจภรณ์ เลิศศิริวิริยสกุล มหาใผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ขอนแก่น
5097 นัฏฐณิชา งามเลิศชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5098 นภสินธุ์ พรสวัสดิ์ กัลยาณวัตร 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
5099 บุณยานุช พรหมเขจร ปทุมเทพวิทยาคาร 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการบริหารการโรงแรม ม.แม่ฟ้าหลวง
5100 พรรัตน์ ขุนบำรุง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.แม่ฟ้าหลวง

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 51 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55