รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

5101 ฐิดาวดี ระงับภัย สตรีสิริเกศ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5102 นรวีร์ สกลธนารักษ์ สุรนารีวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน ม.ขอนแก่น
5103 ศรวณีย์ พันธุ์สุวรรณ อุดรพิทยานุกูล 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5104 พิชชา เบญจาทิกุล ชุมแพศึกษา 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5105 ธิมาพร สีตาล แก่นนครวิทยาลัย 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น
5106 ธัญญารัตน์ ลื่นภูเขียว ชุมแพศึกษา 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
5107 พิลาสลักษณ์ นามเทพ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5108 ณัฐณิชา แซ่เลา บรบือวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
5109 ชนกสุดา ลือคำหาญ สตรีราชินูทิศ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5110 นิรัชลา ศรีธรรม สตรีชัยภูมิ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร์
5111 ณัฏฐนันท์ บรรยงค์ หนองสองห้องวิทยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5112 ธีรโชติ ทองประสม วาปีปทุม 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5113 ขวัญศิริ รัตนวิไล สตรีราชินูทิศ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5114 อภิรดี เตียยะกุล ขามแก่นนคร 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5115 มนัสวีย์ อุ่นสำโรง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) ม.ขอนแก่น
5116 มั่นคง จักรไชย สารคามพิทยาคม 6 คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
5117 ขจีพรรณ นิลดวงดี พิบูลมังสาหาร 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5118 ศศินา เถียรพรมราช ปักธงชัยประชานิรมิต 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
5119 ชนัญญา ตาลรุ่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
5120 จารุวรรณ ภักดีรัตนโชติ จักราชวิทยา 6 ภาษาอังกฤษ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5121 ธนเสริฐ อัจฉริยวิศรุต บุญวัฒนา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
5122 ลักขณาภรณ์ ไชยเดช สารคามพิทยาคม 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5123 จิตกานต์ ตุลาภรณ์พิพัฒน์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5124 สุธางศุ์รัตน์ อ่อนปุย จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 6 นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5125 เสาวภาคย์ ไขรัมย์ มารีย์วิทยา 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5126 แพรทอง ศรีดี บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5127 มินตรา จันทร์เสถียร สีชมพูศึกษา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
5128 อัญธิญา โสมา ลือคำหาญวารินชำราบ 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.พายัพ
5129 กรรณิกา เปลื้องหน่าย กันทรารมณ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ม.ขอนแก่น
5130 ณัฐฐ์ภัค อาจปรุ อุดรพัฒนาการ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ม.หอการค้าไทย
5131 ประภารัตน์ วงษ์จรัส ศรีสะเกษวิทยาลัย 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5132 นางสาวภานุชนารถ กันทพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ
5133 ปริยากร อึ้งสำราญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
5134 เยาวมาลย์ ฉายผาด ผดุงนารี 6 พยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5135 ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
5136 จุฑาวรรณ อ้นสุวรรณ สตรีราชินูทิศ 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5137 รัตนาพร ดีแป้น อมตวิทยา 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ขอนแก่น
5138 วชิราพร อุ่นบุญเรือง สมเด็จพิทยาคม 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5139 จุฑามาศ จันดาชัย สตรีศึกษา 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5140 Sadudee Jamrean ขอนแก่นวิทยายน 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5141 วรรณนิสา พาหา สีชมพูศึกษา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
5142 วราวุธ อินทร์เพชร กันทรลักษ์วิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
5143 ดลหทัย ประสบดี สตรีชัยภูมิ 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแก่น
5144 ณิฐยากุล พิณทะปะกัง มารีย์วิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ
5145 ภาวินี หมั่นบรรจง พระทองคำวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
5146 อารยา บุษบง บัวขาว 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5147 ปรวีณ หลักทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) ม.ขอนแก่น
5148 ธัญพิสิฐษ์ สุขสุทธิกรกุล ประทาย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ม.หอการค้าไทย
5149 ไอรดา คนล้ำ สีชมพูศึกษา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5150 ณัฐวดี พระสว่าง บึงกาฬ 6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5151 มัญชุกานต์ ทะสังขา ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5152 Nattawat Poolsub บุรีรัมย์พิทยาคม 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5153 ชนาพร คงประจักร์ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5154 พีระพล สังเกตุ ขามแก่นนคร 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
5155 พัชรพร สีระวงศ์ อมตวิทยา 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
5156 ฐิติมา หลักจันทร์ อำนาจเจริญ 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5157 กันตณัฐ ชูเกียรติ ปากช่อง 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5158 ชนิสรา ชุมมณเทียร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5159 ณสนนท์ ขำคมเขตร์ สุรนารีวิทยา 6 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น
5160 ศิวกร สวัสดิ์วงษ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5161 ขวัญชนภรณ์ ปานทิม หนองบัวแดงวิทยา 6 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์
5162 รดา บัวบูชา บ้านไผ่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
5163 พิราภรณ บุญมา บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5164 อภิญญา วรรณสุทธิ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5165 นภัสสร รากผักแว่น เซกา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5166 ปาลิกา ตระเวทิธรรม ขอนแก่นวิทยายน 6 เทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5167 อุราพร อำพันธ์ เซนต์เมรี่ 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
5168 ชลิตา มอมุงคุณ สกลนครพัฒนศึกษา 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) ม.ขอนแก่น
5169 รุ่งรวิน ภิราษร เมืองพลพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สุขภาพและความงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5170 นิติ ศรีชัย กัลยาณวัตร 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5171 พรกนก ศิริมา บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
5172 สิริพร วรสาร แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5173 พัชรินทร์ บาทชารี สตรีชัยภูมิ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
5174 จิราพร รุ่งเรือง อมตวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5175 อนุชิต บุตรงาม ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5176 ประภาศรี ชื่อมี สุรวิทยาคาร 6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5177 ยุภาพร วงษ์ขำ อมตวิทยา 6 การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5178 โยธิน ภาระเวช เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.กรุงเทพ
5179 อนัญญา กัลยาวรณ์ แก่นนครวิทยาลัย 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5180 วงศ์ทิพา คงมีสกุลรัตน์ มารีย์วิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ม.ขอนแก่น
5181 อาริยา ธรรมวงศ์ รัตนบุรี 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5182 วัชรารณ์ ศรีลางค์ สารคามพิทยาคม 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
5183 วริศรา คำทอง ทรายมูลวิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5184 รวิสรา ตั้งอนันตรัตน์ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5185 ราชาวดี หาญพิศาลกิจนุกูล ประสาทวิทยาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย
5186 กันตนา หงษ์ลอยลม เสลภูมิพิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
5187 ณัฐวุฒิ กรุดมินบุรี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
5188 ธัญญ์ฐิตา แสนสีมนต์ แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ
5189 รติรัตน์ รัตนชัย สุรนารีวิทยา 6 การจัดการโรงพยาบาล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5190 รวีวรรณ มัชปะโต มัธยมวานรนิวาส 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ขอนแก่น
5191 ประภาวรรณ ห้าวหาญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5192 ศิริเพ็ชร เหล่ามงคลนิมิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5193 นราธิป จันทองพะเนา สารคามพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5194 พัชรียา ภาวะโคตร ขอนแก่นวิทยายน 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5195 เวธกา แวดไธสง แก่นนครวิทยาลัย 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.หอการค้าไทย
5196 วทันยา ศิริเทพทวี สุรนารีวิทยา 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5197 นรากร สมภักดี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5198 ชลลดา ลมจิตร ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
5199 สราวุธ แสนปัดชา พยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.หอการค้าไทย
5200 วิวารินทร์ สาระมะณี เมืองพลพิทยาคม 6 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 52 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55