รายชื่อน้องๆ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งQuota และ Admission กลาง 2557

ลำดับที่

รูป

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

ชั้น

คณะ

มหาวิทยาลัย

5201 พงษ์กฎ แซ่ลี้ ภูเขียว 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5202 Pataraporn Saisawang ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) ม.อัสสัมชัญ
5203 นางสาวฤทัยรัตน์ ใสกามล โนนสูงศรีธานี 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5204 ปรเมธ หงษ์น้อย มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5205 พิศมัย เมืองจันทร์ กันทรารมณ์ 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5206 พรสุดา คุณีรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาการภาษาเกาหลี ม.หอการค้าไทย
5207 กนกอร เนตรวงษ์ บัวขาว 6 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
5208 กุลสตรี บุญกว้าง จัตุรัสวิทยาคาร 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5209 ชาญฤดี คิดรอบ เมืองคง 6 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย
5210 ศิริวรรณ โนนทะราช บ้านผือพิทยาสรรค์ 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5211 ชลธิชา พูนศรี โนนสูงศรีธานี 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5212 ศุภสุตา สิบหว้า เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5213 พรรษพล คุรุวัชรพงศ์ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5214 พชรธิดา ศรีสนองเกียรติ ประโคนชัยพิทยาคม 6 พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5215 เทพบุตร หาญมนตรี นาแกพิทยาคม 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ม.หอการค้าไทย
5216 วิภารัตน์ สมบูรณ์บดีบุตร กัลยาณวัตร 6 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
5217 ชนิสรา มัณฑการ โพนทองพัฒนาวิทยา 6 อนามัยและสิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5218 หฤทัย วงศ์วัฒนามงคล มารีย์วิทยา 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง
5219 หนึ่งหทัย มาตรศรี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.ขอนแก่น
5220 พรชนก คำลือหาญ ชัยภูมิภักดีชุมพล 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5221 แคทรียา แฟงเอม กุดจับประชาสรรค์ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
5222 กนกวรรณ ศรีสุยงค์ สกลราชวิทยานุกูล 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5223 เบญจมาภรณ์ สุวโจ สารคามพิทยาคม 6 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นานาชาติ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5224 ธรณ์ํธันย์ ธนะสีลังกูร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5225 รัชดาพร เพ็ญสว่าง แก่นนครวิทยาลัย 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
5226 วิทวัช สีเหล็ก ปากช่อง 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5227 วรานพ ยอนหมื่น น้ำพองศึกษา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ม.ขอนแก่น
5228 ดวงธิดา ผันกลาง ปากช่อง 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5229 สุจีรา ศิริโสม ศรีสงครามวิทยา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5230 ปณิธาน โจวเจริญ มารีย์วิทยา 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
5231 สิมาริน ศิวาพรรักษ์ สุรนารีวิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5232 เมธวดี เดชหาญ รุ่งอรุณวิยา 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5233 สุภาพร แสงใส ส้มป่อยพิทยาคม 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) สาขาวิชาการบัญชี ม.สงขลานครินทร์
5234 ดนิฐา ศรไชย นารีนุกูล 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น
5235 เพียงเพ็ญ ศรีวิเศษ สารคามพิทยาคม 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5236 ปิยะสิริ เจือกโว้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี ม.ขอนแก่น
5237 เฟื้องฟ้า โสตธิกุล สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
5238 นพมาศ อาจหาญ ผดุงนารี 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
5239 ชวนิล แซ่จิว เมืองสรวงวิทยา 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น
5240 เขตตะวัน ทัพซ้าย กัลยาณวัตร 6 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ขอนแก่น
5241 ชุติสรา เอมโกษา อัสสัมชัญ 6 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ
5242 ขนิษฐา รอดอุตม์ ร่มเกล้า 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.ขอนแก่น
5243 พิมพ์ชนก คุณานุปถัมภ์ มารีย์วิทยา 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5244 กชกร จันทรมัสการ สกลราชวิทยานุกูล 6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง
5245 ภัทราพร สมพงษ์ มารีย์วิทยา 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5246 สุพจน์ โสภี มหาใผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น
5247 ประภัสสร ศึกนอก กวางโจนศึกษา 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5248 กัญญารัตน์ บุญทา เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5249 จรรยารัตน์ นระสาร กุดชุมวิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5250 พรวดี ศรีอัดชา บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
5251 มนัส จรรยามั่น หนองบัวพิทยาคาร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5252 ขวัญสุดา ชอบเกื้อ อมตวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
5253 พิราภรณ์ สมหวังสง่า สกลราชวิทยานุกูล 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5254 นทีกานต์ สุขเสริม ละหานทรายรัชดาภิเษก 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5255 พรรณธิดา โล่วรรธนะมาศ บุรีรัมย์พิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.ขอนแก่น
5256 ชลิตา วัชรนิติธรรม สุรนารีวิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น
5257 นันทพันธ์ จงปติยัตต์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 6 เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5258 ปรียาภรณ์ อรไชยพาณิชกุล อำนาจเจริญ 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น
5259 นฤมล พระภิเดช เซนต์เมรี่อุดรธานี 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5260 เบญจวรรณ อุตมะ เทศบาล 3 บ้านเหล่า 6 คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทย์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5261 ประภัสสร เพชรสวัสดิ์ กุงเจรฺญพิทยาคม 6 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์
5262 ทิวานนท์ รอดหิรัญ เบ็ญจะมะมหาราช 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.กรุงเทพ
5263 ศศิวิมล บัวบาน โพนทองพัฒนาวิทยา 6 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ม.เชียงใหม่
5264 ธัญวิชญ์ ธรรมชัย อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
5265 กนกวรรณ แก้วกอง ปรางค์กู่ 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.ขอนแก่น
5266 กมลธิตา เพชรเลื่อน บุรีรัมย์พิทยาคม 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
5267 หฤทัย ทองโสม ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 6 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5268 นริศรา ไชยพันธ์ ห้วยทับทันวิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5269 ศาริสา ศุขศาสตร์ กัลยาณวัตร 6 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ม.ขอนแก่น
5270 ศิรสิทธิ์ ตีระมาศวณิช บุรีรัมย์พิทยาคม 6 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ม.กรุงเทพ
5271 ณัฐพร สูตรสุคนธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร 6 กายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5272 ญาณพงศ์ สุริยะจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน 6 สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5273 วรกมล พิมพ์เมืองเก่า สตรีชัยภูมิ 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5274 พิทยา นามอั้ง เลยพิทยาคม 6 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ขอนแก่น
5275 สหรัฐ เยาวรัตน์ ราชสีมาวิทยาลัย 6 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) ม.ขอนแก่น
5276 ชัญญานันท์ สาริวงษ์ ภูเวียงวิทยาคม 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5277 ชิตพล บุญงอก ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ม.กรุงเทพ
5278 มัทลินธุ์ เจริญวัฒน์ สตรีชัยภูมิ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ม.แม่ฟ้าหลวง
5279 นาวิก รื่นกลิ่น สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอกวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน *** ม.อัสสัมชัญ
5280 ศุภาพิชญ์ ครองยุทธ เขื่องในพิทยาคาร 6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง
5281 วาสนา เพ็งสวรรณ ปทุมรัตต์พิทยาคม 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
5282 กาญจน์ธิดา ลุนเพ็ง มุกดาหาร 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5283 ธันยพร พันธุ์ยาง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5284 ณัฏฐกานต์ กล้าชาญชัย ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.พายัพ
5285 เฉลิมชัย เชื้อพระคา ยางตลาดวิทยาคาร 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ม.ขอนแก่น
5286 ดวงกมล ศรีธง แก่นนครวิทยาลัย 6 การบัญชี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5287 วันพรรษา อินทรโพธิ์ สุรนารีวิทยา 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
5288 โอบกิจ ภูมิประสิทธิ์ สกลราชวิทยานุกูล 6 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
5289 ดวงหทัย พิทักษ์เจริญวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน 6 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.กรุงเทพ
5290 เมธาวี ประสงค์พรเจริญ ขอนแก่นวิทยายน 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น
5291 ศศิชา พูลสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร -โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5292 สุรัตน์จนี อินทรจักร พลาญชัยพิทยาคม 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร - การจัดการธุรกิจอาหารและกา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5293 นัฐธชา คำสอน สตรีชัยภูมิ 6 ภาษาจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5294 สมหญิง ชูกล้า ประสาทวิทยาคาร 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5295 อภิญญา จ่ากลาง บ้านนาคูพัฒนา=กรป.กลางอุปถัมภ์= 6 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
5296 พลอยไพลิน แสงคำ เมืองพลพิทยาคม 6 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5297 ภาวนา บุญเรือง นารีนุกูล 6 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.พายัพ
5298 สายชล เกตุแก้ว ปิยะมหาราชาลัย 6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
5299 มณีรัตน์ แก้วมณีชัย เรณูนครวิทยานุกูล 6 คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี ม.หอการค้าไทย
5300 นฤมล สามนาค สตรีสิริเกศ 6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง

จำนวน: 5455 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 53 ในทั้งหมด 55 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55